Enskilt avlopp

Här får du veta vad som gäller om du ska anlägga eget avlopp.

Två avloppsbrunnar på gräsmatta

När du inte kan ansluta ditt avlopp till det kommunala ledningsnätet får du istället ansöka om att få göra ett enskilt avlopp. Det kan anläggas för ett eller flera hushåll.

Allt du spolar ner i toaletten och vatten från bad, disk och tvätt blir avloppsvatten. Innan vattnet får släppas ut i vår miljö måste det renas eftersom det bland annat innehåller:

  • smittämnen som bakterier och virus
  • syreförbrukande ämnen
  • näringsämnen som fosfor och kväve
  • läkemedelsrester
  • rester av kemikalier och annat som du använder i hushållet

Om du har planer på att göra ett nytt avlopp eller ändra ett befintligt så ta tidigt kontakt med miljö- och byggnadsnämndens miljöenhet. Bad-, disk- och tvättavlopp ska anmälas och du måste ansöka om tillstånd för att få anlägga ett WC-avlopp. En anmälan eller ansökan ska lämnas in i god tid innan planerat arbete påbörjas.

Till anmälan eller ansökan ska du bifoga information om den anläggning som du vill installera (till exempel ritning, typ av slambrunn, val av reningssteg, produkt för kemisk fällning av fosfor eller fosforfälla). Bifoga även en karta som tydligt visar anläggningens läge på fastigheten, närliggande dricksvattenbrunnar (inom 100 m) och var slamtömningsfordon kan stå vid tömning.

Ansökan/anmälan avloppsanläggning , 257.2 kB.

Ta gärna hjälp av en avloppsentreprenör för att komma fram till vilken avloppslösning som är lämplig för just din fastighet. För mer information till dig som har eller funderar på att skaffa eget avlopp, se följande webbplatser:

Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Handläggning av anmälan eller ansökan medför en kostnad på 9 056 kr för sökande.

Handläggningstid för avloppsärenden är ca 6-8 veckor.

Tillsammans med det beslut som du får bifogas en entreprenörsrapport som ska fyllas i under utförandet av avloppsanläggningen. När avloppsanläggningen är klar ska entreprenörsrapporten, tillsammans med fotodokumentation, skickas in till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Entreprenörsrapport infiltration , 321.3 kB.

Entreprenörsrapport markbädd , 374.8 kB.

Entreprenörsrapport minireningsverk , 385.4 kB.

Entreprenörsrapport sluten tank , 389.2 kB.

Slam och Latrin

Slam och latrin ska hanteras så att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om du har ett eget avlopp med slamavskiljare eller sluten tank behöver du tömma dessa regelbundet för att det ska fungera som det är tänkt.

Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar utförs av NODAVA ABs entreprenörer. Hämtning av slam ska ske så ofta att en god funktion upprätthålls. Du hittar mer information om slam, avgifter och tömningsintervall på Nodavas webbplats. Länk till annan webbplats.

Du som har torrdass kan köpa latrinkärl på återvinningscentralen.

Läs mer om latrin på Nodavas webbplats. Länk till annan webbplats.

Om fastigheten kommer vara obebodd under en längre period kan du anmäla till NODAVA AB att du vill ha uppehåll i hämtning av slam.

Anmälan om uppehåll i hämtning av slam Länk till annan webbplats.

Om din avloppsanläggning är lågt belastad kan du ansöka om längre tömningsintervall. Du söker dispens hos miljö- och byggnadsnämnden. Observera att slamavskiljaren måste vara rätt dimensionerad för att längre tömningsintervall ska kunna beviljas. För bad-, disk- och tvättvatten krävs tvåkammarbrunn och för WC krävs trekammarbrunn (minst 2 kubikmeter).

Längre tömningsintervall för slamavskiljare beviljas inte om avloppsanläggningen har fått åtgärdskrav efter tillsyn.

En avgift på 2 264 kr tas ut för handläggningstiden.

Ansök om längre slamtömningsintervall , 171.1 kB.

Du som vill ta hand om slam eller latrin själv behöver ansöka om tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

En avgift på 2 264 kr tas ut för handläggningstiden.

Ansök om eget omhändertagande av latrin, slam eller urin , 174.1 kB.

Senast uppdaterad: 18 januari 2024