Enskilt avlopp

Här får du veta vad som gäller om du ska anlägga eget avlopp.

Två avloppsbrunnar på gräsmatta

När du inte kan ansluta ditt avlopp till det kommunala ledningsnätet får du istället ansöka om att få göra ett enskilt avlopp. Det kan anläggas för ett eller flera hushåll.

Allt du spolar ner i toaletten och vatten från bad, disk och tvätt blir avloppsvatten. Innan vattnet får släppas ut i vår miljö måste det renas eftersom det bland annat innehåller:

  • smittämnen som bakterier och virus
  • syreförbrukande ämnen
  • näringsämnen som fosfor och kväve
  • läkemedelsrester
  • rester av kemikalier och annat som du använder i hushållet

Om du har planer på att göra ett nytt avlopp eller ändra ett befintligt så ta tidigt kontakt med miljökontoret. Bad-, disk- och tvättavlopp ska anmälas och du måste ansöka om tillstånd för att få anlägga ett WC-avlopp. En anmälan eller ansökan ska lämnas in i god tid innan planerat arbete påbörjas.

Till anmälan eller ansökan ska du bifoga information om den anläggning som du vill installera (till exempel ritning, typ av slambrunn, val av reningssteg, produkt för kemisk fällning av fosfor eller fosforfälla). Bifoga även en karta som tydligt visar anläggningens läge på fastigheten, närliggande dricksvattenbrunnar (inom 100 m) och var slamtömningsfordon kan stå vid tömning.

Ansökan/anmälan avloppsanläggning

Ta gärna hjälp av en avloppsentreprenör för att komma fram till vilken avloppslösning som är lämplig för just din fastighet. För mer information till dig som har eller funderar på att skaffa eget avlopp, se följande webbplatser:

Avloppsguidenlänk till annan webbplats

Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats

Handläggning av anmälan eller ansökan medför en kostnad för sökande.

  • avlopp utan WC kostar 4940 kronor
  • avlopp med WC kostar 5928 kronor.

Handläggningstid för avloppsärenden är ca 6-8 veckor.

Tillsammans med det beslut som du får bifogas en entreprenörsrapport som ska fyllas i under utförandet av avloppsanläggningen. När avloppsanläggningen är klar ska entreprenörsrapporten, tillsammans med fotodokumentation, skickas in till miljökontoret.

Entreprenörsrapport infiltration

Entreprenörsrapport markbädd

Entreprenörsrapport minireningsverk

Entreprenörsrapport sluten tank

Slam och Latrin

Slam och latrin ska hanteras så att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om du har ett eget avlopp med slamavskiljare eller sluten tank behöver du tömma dessa regelbundet för att det ska fungera som det är tänkt.

Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar utförs av NODAVA ABs entreprenörer. Hämtning av slam ska ske så ofta att en god funktion upprätthålls. Du hittar mer information om slam, avgifter och tömningsintervall på Nodavas webbplats.länk till annan webbplats

Du som har torrdass kan köpa latrinkärl på återvinningscentralen.

Läs mer om latrin på Nodavas webbplats.länk till annan webbplats

Om fastigheten kommer vara obebodd under en längre period kan du anmäla till NODAVA AB att du vill ha uppehåll i hämtning av slam.

Anmälan om uppehåll i hämtning av slamlänk till annan webbplats

Om din avloppsanläggning är lågt belastad kan du ansöka om längre tömningsintervall. Du söker dispens hos miljökontoret. Observera att slamavskiljaren måste vara rätt dimensionerad för att längre tömningsintervall ska kunna beviljas. För bad-, disk- och tvättvatten krävs tvåkammarbrunn och för WC krävs trekammarbrunn (minst 2 kubikmeter).

Längre tömningsintervall för slamavskiljare beviljas inte om avloppsanläggningen har fått åtgärdskrav efter tillsyn.

En avgift på 988 kr tas ut för handläggningstiden.

Ansök om längre slamtömningsintervall

Du som vill ta hand om slam eller latrin själv behöver ansöka om tillstånd från miljökontoret.

En avgift på 988 kr tas ut för handläggningstiden.

Ansök om eget omhändertagande av latrin, slam eller urin

Senast uppdaterad: 13 augusti 2020