Så sköter du om din avloppsanläggning

Publicerad: 10 januari 2023 Uppdaterad: 15 januari 2024

Att ta hand om sin avloppsanläggning är en förutsättning för att den ska fungera länge. Här får du några praktiska råd.

Reningen i en enskild avloppsanläggning sker huvudsakligen med hjälp av bakterier. Det är därför viktigt att anläggningen inte tillförs ämnen som kan skada dessa bakterier som exempelvis starka kemikalier, läkemedel och vätskor som innehåller klor och andra bakteriedödande ämnen.

Se också till att följande inte kommer till avloppsanläggningen:

 • Dag- och dräneringsvatten.
 • Vatten från backspolning av filter.

Om vatten från större badkar eller bubbelpool (jacuzzi) ska släppas till avloppsanläggningen måste flödet vara utjämnat så att inte allt vatten kommer på en gång.

Slamavskiljare med markbädd

Slamavskiljare med markbädd. Illustration.

Bild: Avloppsguiden.se. Vilken teknik passar dina förutsättningar?

Kontrollera att:

 • Locket är helt och att det är fastsatt med lämplig låsanordning.
 • T-rör finns och är helt samt att skiljeväggar är hela.
 • Vattennivån är i nivå med utloppsröret.
 • Slammängder inte går över skiljeväggar eller går över inloppets mynning.
 • Det inte finns slam i sista kammaren.

Slamavskiljare för vattentoalett är dimensionerad för tömning en gång per år. Efter tömning ska slamavskiljaren fyllas med vatten upp till utloppsröret. Fyll först i vattnet i tredje kammaren, sedan andra och sist i första kammaren.

Kontrollera att:

 • Locket är helt och att det är fastsatt med lämplig låsanordning.
 • Vattnet fördelas jämnt ut till alla spridningsledningar/utloppsrör.
 • Vattennivån inte ligger över utloppsnivån.
 • Det inte finns slam i brunnen.

Kontrollera att:

 • Marken ovanför reningsbädden är så orörd som möjligt och absolut inte belastas av fordon eller betande djur.
 • Marken ovanför reningsbädden inte är bevuxen av träd eller buskar vars rötter kan skada anläggningen.

Kontrollera att:

 • Luftningsrören är hela och försedda med ventilerande lock så det inte kommer ner löv, snö, skräp m.m.
 • Luftningsrören inte innehåller jord, slam eller liknande.
 • Det inte står vatten i luftningsrören under en längre tid genom att föra ner mätsticka eller lyse med ficklampa i luftningsrören.
 • Luftningsrören inte blir snötäckta under vintern.

Kontrollera att:

 • Vatten i provtagningsbrunnen är klart och luktfritt.
 • Vattnet går vidare obehindrat och att vattennivån inte stiger över inloppsröret.

Kontrollera att:

 • Larmet fungerar.
 • Fällningskemikalier finns och fylls på vid behov.
 • Bäst-före-datumet på fällningskemikalierna inte har varit.
 • Slammängden i slamavskiljaren är normal och slamsugning sker tillräckligt ofta.
 • Service eller annan fackmannamässig skötsel sker regelbundet och enligt tillståndet.

Kontrollera att:

 • Materialet byts enligt tillverkarens anvisning.
 • Vattennivån inte står ovanför in- eller utlopp. Filtret ska dock i normal drift vara vattenfyllt.

Minireningsverk

Minireningsverk. Illustration.

Bild: Avloppsguiden.se. Vilken teknik passar dina förutsättningar?

Kontrollera att:

 • Fällningskemikalier finns och fylls på vid behov.
 • Bäst-före-datumet på fällningskemikalierna inte har varit.
 • Samtliga rörliga delar i verket fungerar.
 • Service eller annan fackmannamässig skötsel sker regelbundet och i enlighet med tillståndet.
 • Slammängden inte går över inlopp eller utlopp.
 • Larmet fungerar.
 • Slamsugning sker med föreskrivna intervall och på rätt sätt. Det bör finnas en slamsugningsinstruktion i anslutning till verket.
 • Efter slamsugning – kontrollera att allt fungerar som avsett.

avloppsguiden.se Länk till annan webbplats. kan du hitta mer bra information om enskilda avlopp. Tveka heller aldrig att höra av dig till oss på miljöenheten om du har frågor.

Senast uppdaterad: 15 januari 2024