Nationella minoriteter och minoritetsspråk

I Sverige finns en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen). Kommunstyrelsen i Orsa kommun har beslutat om en riktlinje för kommunens arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Riktlinjen är framtagen för att säkerställa att Orsa kommun tar tillvara nationella minoriteters rättigheter och lever upp till lagkraven som ställs på kommunen. Riktlinjen utgår från de allmänna bestämmelser i minoritetslagen som har relevans för kommuner som inte ingår i något, enligt minoritetslagen specificerat, förvaltningsområde.

Orsa kommuns övergripande mål med sitt arbete med nationella minoriteters rättigheter är att skydda de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja minoritetsspråken så att de hålls levande.

Vilka tillhör nationella minoriteter i Sverige?

Judar, romer, samer (som även har ställning som urfolk), sverigefinnar och tornedalingar tillhör nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoritetsspråken enligt lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (hädanefter kallad minoritetslagen) är jiddisch, samtliga varianter av romani chib, samiska, finska och meänkieli. För nationella minoriteter gäller självidentifikationsprincipen, vilket innebär att varje individ själv avgör om hen tillhör någon eller några av de nationella minoriteterna och vill göra anspråk på det skydd och stöd som samhället erbjuder. Samhället kan alltså inte ställa krav på någon att styrka sin tillhörighet till en eller flera minoriteter.

Sedan år 2000 har Sverige en nationell minoritetspolitik. Den svenska minoritetspolitiken har i syfte att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

År 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. Sedan 2019 ska bland annat kommunens arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk styras av mål och riktlinjer.

Rättigheterna enligt lagen

Orsa kommun ingår inte i något förvaltningsområde för minoritetsspråk men det finns fortfarande lagkrav på kommunen enligt minoritetslagen:

  • Rätten till information (3 §).
  • Rätten till språk och kultur (4 §).
  • Rätten till delaktighet och inflytande (5, 5 a §§).
  • Rätten till muntliga och skriftliga kontakter med kommunen på finska, meänkieli eller samiska om språkkunnig personal finns (9 §).
  • Rätten till äldreomsorg på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska om språkkunnig personal finns (18 a, 18 b, 18 c §§).
  • Kommunen ska anta mål och riktlinje för sitt arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk (5 b §).
Senast uppdaterad: 5 februari 2024