Barn- och ungdomspolitik

Publicerad: 13 september 2022 Uppdaterad: 15 mars 2023

Ungdomspolitiken i Sverige är sektorsövergripande och omfattar alla de beslut och åtgärder som påverkar villkoren för ungdomar inom en rad olika områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid, kultur och inflytande.

Glada ungdomar med anteckningsböcker.

Vilka rättigheter har du som ung? Här kan du läsa mer om detta.

FN:s konvention om barnets rättigheter har som mål att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Barnkonventionen klargör vilka rättigheter alla barn i hela världen har. I beslut och åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid beaktas. Barnkonventionen definierar barn som varje människa under 18 år.

Den antogs av FN:s generalförsamling 1989 och blev svensk lag 2020.

Barnkonventionen fastslår varje barns rättigheter och statens ansvar i 54 artiklar. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. Alla övriga artiklar utgår ifrån dem.

Artikel 2: Om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska i första hand det som bedöms vara barnets bästa beaktas. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör hen. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Läs mer på Barnombudsmannens webbplats Länk till annan webbplats.

Sveriges ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) uppdrag att arbeta med den nationella ungdomspolitiken.

Under perioden 2022–2024 kommer de särskilt arbeta för:

  • Ökad social inkludering och att fler unga etablerar sig i arbets- och samhällslivet.
  • Ökad tillgång till meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter för alla unga.
  • Minskade skillnader i ungas uppväxt- och levnadsvillkor.
  • Ökad psykisk hälsa bland unga.

Läs mer på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles webbplats Länk till annan webbplats.

Dalarna vill bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. För att åstadkomma detta har Region Dalarna tillsammans med Dalarnas 15 kommuner tagit fram fyra mål och en överenskommelse som Region Dalarna och samtliga kommuner i regionen har skrivit under.

Målen i strategin är:

  • Unga i Dalarna kan påverka sina egna liv, kommunen de bor i och länets utveckling, och ungas perspektiv beaktas i alla frågor som berör dem.
  • Unga i Dalarna har förutsättningar för en god och jämlik fysisk, psykisk och social hälsa.
  • Unga i Dalarna har förutsättningar att leva, studera och arbeta utifrån sina drivkrafter och styrkor, oavsett bostadsort.
  • Unga i Dalarna har förutsättningar att aktivt delta i omställningen till ett klimatsmart Dalarna.
Senast uppdaterad: 15 mars 2023