Landsbygdsutveckling

Nya behov i samhället riktas idag mot landsbygdens natur- och kulturresurser och den tillväxt som de resurserna kan bidra till.

Flygbild över Orsa från Orsasjön. Foto Kola Production.

Foto: Kola Productions AB

Orsa är en kommun på landsbygden med en liten tätort med ett tjugotal närliggande byar. En positiv tillväxt och utveckling på landsbygden skapar goda förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling, något som Orsa Kommun vill bidra med.

Utvecklingen av landsbygden är viktigt för oss i Orsa. Tillsammans skall vi hitta och stimulera samverkansprojekt för att främja utvecklingen i området.

Näringslivskontoret erbjuder kostnadsfritt stöd i lokal utveckling med t.ex. tips och rådgivning vid projektansökningar, olika mötesarrangemang samt förmedling av erfarenheter, kontakter och nätverk.

Har du idéer om hur du vill utveckla Orsa och landsbygden speciellt finns flera möjligheter att få hjälp med finansieringen. Ta kontakt med Näringslivskontoret så hjälper vi dig vidare.

Bygdemedel

Bygdemedel är ett stöd som kan sökas för att främja näringsliv, service eller för att på andra sätt vara till nytta för bygden. Medlen kommer från de bygdeavgifter som vattenföretagen, enligt vattendomar, måste betala till de vattenregleringsfonder som Länsstyrelsen förvaltar. Läs mer och ansök om bygdemedel på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats..

Leader

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Det kan vara både på landsbygden och i staden. I Dalälvarnas Utvecklingsområde har privat, ideell och offentlig sektor gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommit överens om vilka insatser som ska prioriteras i programperioden 2014–2020. Kommer att förlängas till 2024. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Programmet är nu ännu tydligare än tidigare, fokuserat på att styra mot målen i programmet, som i sin tur ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla.

Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Eftersom nästa reformperiod kommer starta 2023, så förlängs nuvarande landsbygdsprogram under åren 2021–2022.

Läs mer om Landsbygdsprogrammet 2014–2022 på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Bygdepeng vindkraft

Bygdepeng från vindkraft ska användas till projekt/ändamål som stimulerar näringslivsutveckling och försörjning i Orsa kommun. Utdelning av medel får inte gynna enbart en enskild kommersiell aktör utan att det finns ett mycket starkt allmänintresse. Bygdepeng från vindkraft fördelas årligen den 31 december.

Läs mer och ansök på blanketten för Bygdepeng vindkraft. , 8.9 MB.

Senast uppdaterad: 6 november 2023