Livsmedel

Om du har en verksamhet som hanterar livsmedel behöver du registrera den hos miljö- och byggnadsförvaltningen och följa vissa regler. En livsmedelsverksamhet kan till exempel vara en restaurang, ett kafé, en butik eller ett skolkök.

Olika maträtter på en buffé

Innan du får öppna en ny eller ta över en befintlig livsmedelsverksamhet så måste den registreras hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Det ska göras minst två veckor innan du planerar att starta. Att inte registrera din verksamhet är ett brott mot livsmedelslagstiftningen och du riskerar att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten.

De flesta livsmedelsverksamheter (till exempel restauranger, kaféer och butiker) behöver registreras. Du registrerar din verksamhet genom att fylla i en blanketten anmälan om registrering och skickar in den till Miljökontoret. En avgift på 1282 kronor tas ut för handläggningen.

Registrera en livsmedelsverksamhet , 204.9 kB.

För att dra igång verksamheten måste du också ha lämpliga lokaler och utrustning, liksom ett system för egenkontroll.

Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats. hittar du mer information om det.

Om verksamheten byter ägare
Registreringen gäller endast för den företagare som beslutet riktats till. Om verksamheten byter ägare måste den nya ägaren registrera verksamheten på nytt.

Riskklassning och kontrolltid
När du registrerat din verksamhet ska den riskklassas av miljö- och byggnadsförvaltningen. Alla verksamheter placeras in i olika riskklasser. Genom att riskklassa verksamheten räknas det ut hur mycket kontrolltid verksamheten ska få.

Enkelt uttryckt är att ju större risk desto fler kontrolltimmar. I kontrolltiden ingår inte bara kontroll på plats utan även inspektörens tid för planering av kontrollen samt efterföljande handläggning. Den årliga kontrollavgiften baseras på denna uträkning och ska betalas varje kalenderår.

Mer information om kontroll och riskklassning kan du läsa på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Anmäl betydande ändringar
Du som företagare är skyldig att anmäla till oss på miljö- och byggnadsförvaltningen om betydande ändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör. Betydande ändringar kan vara till exempel ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt, nya processer och större förändringar i produktionsvolym.

Anmäl ändring i din verksamhet , 227.2 kB.

Branschriktlinjer
Det finns nationella branschriktlinjer med beskrivningar om hur företag kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna är frivilliga att följa men kan vara till god hjälp vid arbetet med verksamhetens egenkontroll.

I en nationell branschriktlinje kan många olika lösningar presenteras. Genom att de handlar om en specifik sorts verksamhet är de ofta konkreta och lätta att följa.
I branschriktlinjerna finns ibland även blanketter som kan vara till hjälp vid arbetet med den egna kontrollen. Branschriktlinjerna hittar du på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har kontrollansvar för cirka 320 restauranger, pizzerior, kaféer, bagerier, butiker, gatukök, marknader med mera där det säljs livsmedel. Ett par av de större anläggningarna har tillstånd från Livsmedelsverket, och då är även kontrollansvaret deras. Kontrollerna som sker med jämna mellanrum inkluderar bland annat inspektioner och provtagning. Man kollar också så att verksamhetens egenkontroll fungerar som den ska.

Information för små företag
Hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats. finns broschyrer med information till små livsmedelsföretag som säljer ganska lite livsmedel. Det finns också bra information för dig som planerar att starta ett kafé och för dig som ska importera livsmedel.

Tänk på hur lokalerna ser ut där du planerar att ha din livsmedelsanläggning. Är de lämpligt utformade och bra planerade? Ju bättre planering och utformning desto lättare är det att hålla rent och därmed ha en högre livsmedelssäkerhet. Hjälp med lokalplanering kan du få av till exempel konsulter, arkitekter och storköksplanerare. Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att lokalerna uppfyller lagstiftning.

Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats. finns mer råd och tips om utformning, hantering och hygien.

Kunskap om livsmedelshantering
Livsmedelslagstiftningen säger att man ska ha tillräcklig kunskap för den livsmedelshantering verksamheten har. Många avvikelser vid en inspektion beror många gånger på otillräcklig kunskap.

Förutom att ha praktisk kunskap om matlagning eller om den hantering som verksamheten har, behöver du också känna till vad livsmedelslagstiftningen säger samt ha kunskap om egenkontroll och HACCP-principer Länk till annan webbplats., det vill säga hur man gör en riskbedömning i sitt livsmedelsföretag.

Egenkontroll
Egenkontroll är ett verktyg som du som livsmedelsföretagare ska ha för att producera säkra livsmedel. Egenkontrollen består av bra rutiner som styr det dagliga arbetet.

Exempel på rutiner är:

  • personlig hygien
  • underhåll av lokaler
  • skadedjur
  • tillagning
  • märkning
  • utbildning för personal
  • städning och rengöring
  • temperaturkontroll
  • åtgärder vid avvikelser.

Om du vill kan du ta hjälp av en konsult för att ta fram ditt egenkontrollprogram. Det viktigaste är dock att du använder dig av rutinerna och att rutinerna är anpassade till ditt företag.

Krav på utbildning
All personal som arbetar med livsmedel ska ha utbildning i det egenkontrollprogram som gäller i verksamheten. Alla ska veta om vilka rutiner som gäller för deras arbetsområden och veta vad man gör om något går fel. Alla ska veta var egenkontrollpärmen, som alltid ska finnas på plats, finns någonstans.

Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med ett antal obligatoriska uppgifter för att hjälpa konsumenten till ett medvetet och säkert val.

Det finns regler för hur livsmedelsförpackningar ska vara märkta och hur informationen ska vara utformad. Till exempel ska det tydligt framgå i en innehållsförteckning att produkten innehåller allergener, det vill säga ämnen som kan framkalla en allergisk reaktion.

Märkningen av livsmedel ska vara enkel och korrekt så att konsumenter inte blir lurade när de handlar mat.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Miljö- och byggnadsförvaltningen kontrollerar de verksamheter som är registrerade. Hur ofta verksamheten besöks beror på den riskklassificering som gjorts i samband med registreringen.

Syftet med kontroller
Syftet med kontrollen är att minska riskerna för att människor ska bli sjuka, säkerställa att konsumenterna inte blir vilseledda och att skydda konsumenternas intressen.

Miljöenhetens inspektörer utför kontrollerna på plats med jämna mellanrum. En del av kontrollen går ut på att granska företagets egenkontroll, vilket är ett system av rutiner som ska hjälpa företagaren att själv ha kontroll över sin verksamhet. Rutinerna ska förebygga hälsorisker samt säkerställa redligheten.

Brister och anmärkningar
Att en livsmedelsverksamhet har brister och får anmärkningar innebär inte att det är hälsovådligt att äta eller handla varor där. Oftast får verksamheten en tid på sig att rätta till bristerna. Om det skulle vara så att bristerna bedöms vara så pass allvarliga att det finns risker för konsumenternas hälsa får verksamheten stänga till dess att bristerna är åtgärdade.

Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats. står det mer om hur kontrollen går till

Avgifter tas ut för kontroll av livsmedelsverksamheter. Taxan är utformad så att den ska täcka förvaltningens nedlagda tid för den totala hanteringen av en verksamhet eller ett ärende. Den tid som räknas in i avgiften är bakgrundsarbete, inläsning av ärendet, resor, inspektioner, kontroller, skrivelser eller beslut samt efterarbete och registerhållning.

Beroende på hur mycket tillsynstid verksamheten tilldelas så fördelas tiden så att tillsyn görs varje år, vartannat år eller vart tredje år.

Timtaxan 2023 för den årliga kontrollavgiften på livsmedelskontroll, uppföljande kontroll och registrering är 1 282 kronor.

Här kan du läsa taxan som är fastställd av kommunfullmäktige: Taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel , 140.6 kB.

Senast uppdaterad: 6 september 2023