Avgifter och taxor för stöd och omsorg

Kommunen tillämpar maxtaxa. I korthet innebär det att du ska ha pengar kvar för att täcka dagliga levnadskostnader innan den kommunala avgiften kan tas ut.

Sedlar och mynt på ett träbord

Den del av din inkomst som kommunen får ta i anspråk kallas avgiftsutrymme, dock finns en maxtaxa som begränsar vad kommunen får ta betalt av dig.

Maxtaxan är 2 170 kronor per månad 2022. Maxtaxan omfattar avgifter för hemtjänst, trygghetslarm, dagvård och korttidsvård. I maxtaxan ingår inte avgift för matabonnemang.

Vårdnivåer och avgifter

Nivå

Hur ofta har du din insats

Maximal avgift per månad

1

Enstaka insats per månad

400 kronor

2

Enstaka insats per vecka

1 600 kronor

3

Fler än enstaka insatser per vecka

2 170 kronor

Trygghetslarm: 400 kronor per månad

Dagverksamhet vård: 45 kronor per dag
Dagverksamhet mat: 65 kronor per portion

Tillfällig ledsagning: Samma som hemtjänsttaxan

Vårdavgiften är 70 kronor per dygn och avgiften för mat är 130 kronor per dygn

Vårdavgift i särskilt boende: 2 170 kronor per månad

Matabonnemang särskilt boende: 3 950 kronor per månad
Kostnad förbrukningsmaterial: 175 kronor per månad
Kostnad hjälpmedel: 50 kronor per månad

Hyra tillkommer.

Lunchabonnemang: 1 950 kronor per månad

Hyra tillkommer.

  • Boendestöd enligt Socialtjänstlagen: Avgiftsfri.
  • Tillfällig ledsagning: Se vårdnivåer.
  • Gruppbostad: Kostnad för hyra grundar sig på storleken på lägenhet.
  • Korttidshem: Vid vistelse på korttidshem betalas egenavgift för kost, 80 kronor per dygn.
  • Barn och ungdom ej fyllda 20 år: Avgiftsfri vård.
  • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast: 150 kronor. 
  • Hjälpmedelsavgift uttas per komplett hjälpmedel inklusive tillbehör vid första utlämnandet: 150 kronor. 

För dig som är inskriven i Hemsjukvården och har hemtjänst, ingår hemsjukvårdsavgiften i maxtaxan enligt gällande regler.

Hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

För dig som inte har hemtjänst, men är inskriven i hemsjukvården, är maxavgiften: 450 kronor per månad.

Med autogiro kan du betala dina räkningar från Orsa kommun enkelt och i tid.

Pengarna dras automatiskt från ditt konto för överföring till Orsa kommun på förfallodagen.

Orsa kommun skickar alltid en räkning i god tid som talar om hur mycket du ska betala och när. På räkningen framgår att den kommer att betalas via autogiro. Om uppgifterna stämmer behöver du bara se till att det finns pengar på ditt konto dagen före förfallodagen.

Har du frågor som gäller innehållet i fakturan, det vill säga den tjänst du ska betala för, finns namnet och telefonnumret där du kan få upplysningar angivet längst ner på fakturan.

Om du vill avbryta betalningarna via autogiro eller ändra de uppgifter som du lämnat meddelar du detta skriftligen till Orsa kommun.

Blankett för anmälan om autogiro , 233.3 kB.

Blanketten skickas till:
Älvdalens kommun
Susanne Enochsson
Torget
790 90 SÄRNA

Kom ihåg att underteckna anmälan!

Senast uppdaterad: 13 september 2022