Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Du kan ansöka om försörjningsstöd om du inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Det ekonomiska stödet är behovsprövat och en skälig levnadsnivå betalas ut av Socialtjänsten. Tillsammans med dina andra inkomster ska det täcka kostnaderna för uppehälle och andra utgifter som finns i ett hushåll. Rätten till försörjningsstöd prövas månad för månad.

Det ekonomiska stödet är en tillfällig lösning och ska stödja en återgång till egen försörjning.

Du som ansöker om ekonomiskt stöd

 • på grund av arbetslöshet måste vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du ska vara beredd att ta de arbeten, åtgärder eller utbildningar som du blir erbjuden. Socialtjänsten kan begära att du deltar i arbetsträning eller kompetenshöjande verksamhet genom Arbetsmarknadsenheten, AME.
 • med medicinska eller andra dokumenterade hälsoskäl ska följa aktuell vårdplan och samverkan med sjukvård, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Arbetsmarknadsenheten, AME. eller andra berörda parter för att underlätta återgång till jobb/egen försörjning.
 • med ett missbruk/beroende av alkohol och/eller bruk/missbruk/beroende av narkotika kommer efter utredning att erbjudas lämpliga stöd/behandlingsinsatser. Om det inte är aktuellt kommer du att erbjudas motiverande samtal för att underlätta din återgång till jobb/egen försörjning.

Såhär går det till att söka försörjningsstöd

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du kontakta Individ- och familjeomsorgen för kontakt med handläggare. Om du har haft ekonomiskt bistånd tidigare men inte är aktuell idag ska du göra en ny ansökan.

Du kan läsa mer om de olika stegen nedan.

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa innan du kan få försörjningsstöd.

Om du normalt har en inkomst som gör att du ligger över den så kallade riksnormen enligt Socialtjänstlagen så förväntar vi oss att du ska ha sparat och lagt undan pengar för att klara inkomstglapp eller oförutsedda utgifter. När vi prövar en ansökan om försörjningsstöd tittar vi därför på hur din inkomst sett ut de senaste tre månaderna, och på hur det kommer att se ut för dig i framtiden.

Du ska använda alla möjligheter som finns för att försörja dig själv. Det innebär till exempel att du:

 • har anmält dig på Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete
 • inte har sagt nej till ett arbete eller en arbetsmarknadsåtgärd som du blivit anvisad till och därmed blivit nekad a-kassa
 • varit medlem i en a-kassa medan du arbetat för att vara inkomstförsäkrad om du blir arbetslös
 • inte bor större och dyrare än du behöver
 • känner till vilka regler som gäller hos till exempel CSN, Försäkringskassan, Migrationsverket eller andra myndigheter, så att du undviker missförstånd som leder till exempelvis ekonomiska glapp eller utebliven ersättning
 • använder dig av de andra ekonomiska förmåner eller ersättningar som finns, som till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd, alfakassa, sjukpenning och föräldrapenning.

Du kan prova att räkna ut om din ekonomi ligger under eller över nivån på försörjningsstöd på Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om riksnormen här. Länk till annan webbplats.

Om du ska ansöka om försörjningsstöd för första gången ska du kontakta oss per telefon. Då bokar vi in ett möte med en socialsekreterare. Du får du råd, tips och information om vilka handlingar du behöver för att ansöka.

När du träffar socialsekreteraren tittar ni tillsammans på hur din situation ser ut bland annat vad gäller familj, nätverk, bostad, arbete, hälsa och ekonomi. Vi lägger särskilt vikt vid att planera för hur du ska kunna försörja dig själv i framtiden.

Socialtjänsten är skyldiga att arbeta förebyggande och arbetar utifrån ett så kallat helhetsperspektiv. Därför kan du få frågor som handlar om annat än din ekonomi, till exempel om din och dina barns hälsa, och om alkohol och drogvanor.

Ansök om försörjningsstöd , 290.5 kB.

För att vi ska kunna pröva din ansökan är det viktigt att du lämnar de uppgifter som vi ber dig om. Vi prövar din ansökan utifrån just din specifika situation och utreder vilka möjligheter som finns att tillgodose dina behov.

Det är viktigt att du fyller i din ansökan med så fullständiga uppgifter som möjligt. Om de uppgifter du lämnar är oriktiga eller missvisande så kan det innebära att ditt försörjningsstöd blir felaktigt. Om vi misstänker att du medvetet lämnat oriktiga uppgifter är vi skyldiga att polisanmäla.

I ansökan ska du redovisa hushållets alla nettoinkomster, det är hushållets inkomster efter skatt. Inkomsterna räknas sedan samman och dras av från försörjningsstödet. Som inkomst räknas till exempel:

 • Lön
 • A-kassa
 • Underhållstöd/underhållsbidrag
 • Barnbidrag
 • Skatteåterbäring
 • Insättningar på kontot, till exempel Swish-inbetalningar

Vuxna personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden är försörjningsskyldiga gentemot varandra och ni ska därför lämna in en gemensam ansökan.

Socialtjänsten har en handläggningstid på upp till 10 arbetsdagar efter att din ansökan är komplett. Var därför noga med att ansöka i tid och att bifoga det underlag som efterfrågats.

Vårt beslut om att bevilja eller avslå ansökan om försörjningsstöd baserar vi på socialtjänstlagen och de riktlinjer som kommunen har utarbetat. Barnkonventionen och barnrättsperspektivet är också viktiga delar i alla beslut och allt arbete som rör barn.

Du har rätt att få ett skriftligt beslut där vi motiverar varför du får eller inte får det du ansökt om.

Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga det till Förvaltningsrätten. Du ska skicka din överklagan skriftligt till kommunen inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet. I din överklagan ska du skriva:

 • Vilket beslut du vill överklaga.
 • Varför du tycker att beslutet är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras.
 • Ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Bifoga eventuella bevis eller uppgifter som du vill hänvisa till och förklara vad du vill styrka med dessa bevis. Tänk på att underteckna överklagan.

Får du ett beslut om att du har rätt till ekonomiskt bistånd tar det ett par dagar från att vi gjort utbetalningen tills dess att du har pengarna på ditt konto.

Vi förväntar oss att du kontrollerar att vi betalar ut rätt summa pengar till dig. Beloppet står angivet på beslutet. Om vi betalar ut en felaktig summa till dig och det är rimligt att anta att du förstått att summan varit felaktig kan du bli skyldig att betala tillbaka den felaktiga summan.

Ansök i vår e-tjänst för ekonomiskt bistånd

Vid första besöket med din handläggare får du information om hur du söker ekonomiskt bistånd, detta gör du i vår e-tjänst.

Här hittar du e-tjänsten. Länk till annan webbplats.

Information om e-tjänsten

 • Du behöver ha tillgång till smartphone, surfplatta eller dator för att kunna ansöka i e-tjänsten.
 • Du loggar in med e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation kan din bank hjälpa dig att skaffa det.
 • E-tjänsten vänder sig till dig som redan har ekonomiskt bistånd. Vill du söka bistånd för första gången ska du kontakta Individ- och familjeomsorgens reception.
 • Du ska ansöka för nästkommande månad. E-tjänsten är öppen från den 15:e till den sista varje månad.
 • Är ni två som ansöker tillsammans ska båda ha giltig e-legitimation, mejl och mobilnummer för att kunna signera ansökan så att den skickas in. Ni kan båda två följa ert ärende under Mina sidor på e-tjänsten.

Kontakta gärna din handläggare om du vill ha mer information om hur du ansöker.

Underlag som du ska bifoga när du ansöker

 • Kontoutdrag för hela perioden. Till exempel om du skickar in ansökan för juni månad den 18 maj, då ska kontoutdraget vara för perioden 1 april till 18 maj.
 • Fakturor.
 • Sjukvårdskvitton.
 • Medicinkvitton och receptspecifikationer inom högkostnadsskyddet.
 • Annat som kan verifiera de kostnader du söker bistånd för.
Senast uppdaterad: 17 maj 2021