Ge stöd och hjälp

Det kan finnas perioder i ett barns eller en ungdoms liv då det finns behov av extra stöd. Du kan vara just det stödet som kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem/jourhem. Varje uppdrag matchas mot det som du som uppdragstagare är intresserad av och de behov du tror att du kan tillgodose.

Tre kvinnor

Barn och ungdomar behöver stöd under uppväxten utöver det som föräldrar ger och ibland räcker inte det egna nätverket till. Då kan du som kontaktperson vara ett bra komplement. Som kontaktperson ger du ett personligt stöd till ett barn eller ungdom och gör aktiviteter tillsammans med dem. Du träffar barnet eller ungdomen i regel en gång per vecka. Kontaktperson ges alltid som en frivillig insats.

Vilka kan bli Kontaktperson?
För att bli kontaktperson behöver du ha uppnått en personlig mognad och vi ser helst att du är 23 - 24 år. Du behöver ha en stabil livssituation, engagemang och tid att träffa ett barn/ungdom regelbundet.

Att vara kontaktfamilj innebär att regelbundet ta emot ett barn, ungdom eller syskonpar i sitt hem någon eller några helger i månaden och kanske någon gång på loven. Detta för att barnet ska kunna få andra trygga vuxna i sitt liv när det egna nätverket inte räcker till.

Kontaktfamilj är en frivillig insats som socialtjänsten ger ett barn som behöver ett komplement i sin livssituation. Uppdraget kan pågå under kortare och längre tid.

Vilka kan bli kontaktfamilj?
En kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt. Gammal eller ung, med egna barn eller utan, ensamstående eller samboende. Det viktiga är att familjen har tid, utrymme och engagemang för att kunna vara ett bra stöd för barnet som de tar emot.

Vad är ett familjehem?
Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller en ungdom i det egna hemmet under en period eller under hela uppväxten. Genom dina livserfarenheter och genom att vara dig själv kan du och din familj vara med och förändra någon annans vardag och framtid.

Du stöttar barnet/ungdomen både praktiskt och känslomässigt, till exempel i kontakten med förskola/skola och föräldrar, syskon och andra viktiga personer i barnets omgivning. Som familjehem ingår du i ett tredelat ansvar tillsammans med socialtjänsten och de biologiska föräldrarna, det så kallade tredelade föräldraskapet. Målsättningen är i de flesta fall att barnet om möjligt ska återförenas med sin egen familj.

Det krävs samarbete och kommunikation för att skapa en stabil, trygg och gynnsam utveckling för barnet. Ett familjehemsuppdrag är mångfacetterat och kräver flexibilitet och förmåga att se saker ur olika perspektiv.

Vilka barn placeras i familjehem?
Det finns barn och ungdomar som lever under svåra förhållanden och som inte får sina behov av trygghet och omsorg tillgodosedda. De har mött problem av olika slag eller varit med om svåra upplevelser. Det kan också vara barnet/ungdomen som lever på ett sätt som skadar den personliga hälsan och utvecklingen.

De flesta barn och ungdomar placeras frivilligt i familjehem med sina föräldrars samtycke, men det förekommer också att socialnämnden beslutar att placera ett barn i familjehem mot föräldrarnas vilja.

Vilka kan bli familjehem?
Ett familjehem är en vanlig familj som har tid och engagemang, har en stabil livssituation samt en stor portion tålamod. Ett familjehem kan vara en familj med eller utan barn, du kan även vara ensamstående. Det spelar ingen roll om du bor i villa eller lägenhet men man måste ha utrymme och kunna erbjuda barnet ett eget rum.

Ett jourhem tar emot barn eller ungdomar som behöver omedelbart skydd eller stöd. Barnet bor hemma hos dig och din familj en kortare period under tiden som socialtjänsten utreder barnets situation. I övrigt gäller samma saker som för familjehem kring till exempel praktiskt och känslomässigt stöd och samarbete med socialtjänsten och vårdnadshavare.

För alla typer av uppdrag, för såväl kontaktperson, kontaktfamilj, jourfamilj som familjehem gör socialtjänsten en utredning för att bedöma lämpligheten att bli uppdragstagare. Bland annat görs kontroller hos polis- och socialregister. Du erbjuds stöd och får utbildning och vi erbjuder aktiviteter där det finns möjlighet att träffa andra familjehem och utbyta erfarenheter samt knyta kontakter.

För den insats du ger som kontaktperson, kontaktfamilj, jourhem eller familjehem får du ersättning. Ersättningen grundar sig på de rekommendationer som gäller från Sveriges kommuner och regioner, SKR. På deras hemsida Länk till annan webbplats. får du aktuell information om ersättningar till uppdragstagare.

Socialstyrelsens webbsida mininsats.se Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur det kan vara att göra olika insatser för barn

Hur anmäler jag intresse?

Ring eller mejla till Hans Sundell, familjehemssekreterare i Orsa kommun. Han svarar på frågor och tar hand om din intresseanmälan.

Senast uppdaterad: 18 november 2021