Ge stöd och hjälp

Det finns en del frivilligt arbete du kan bidra med och organisationer som behöver din hjälp.

Tre kvinnor

Vad är ett familjehem?

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. När ett barn eller ungdomar inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, ett så kallat familjehem som tidigare kallades för fosterfamilj. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de flyttar till eget boende, andra bor under en kortare period och flyttar sedan tillbaka till sin ursprungsfamilj. Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker. De flesta familjehemsplaceringar sker på frivillig grund, men även enligt Lagen om vård av unga(LVU).

Kan vem som helst bli ett familjehem?

Du behöver inte ha någon formell utbildning för att bli familjehem. Det viktiga är att ni har en stabil livssituation, har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Du kan vara gift, sambo, ensamstående eller leva i ett samkönat förhållande med eller utan barn. Du kan bo på landet eller i stan, i villa eller lägenhet. Du kan komma från Sverige eller från något annat land. Ditt hem måste vara tryggt och ni har stabila relationer i familjen. Hela familjen måste vara överens och vilja ta emot ett barn i sitt liv.

Hur blir man familjehem?

För att kunna bli ett Familjehem måste man först anmäla intresse till Individ- och familjeomsorgen, som intresserad familj kommer man att genomgå en utredning som genomförs av en Familjehemssekreterare. I det första skedet får man lämna sitt samtycke till att Individ- och familjeomsorgen får begära registerutdrag från polis-, social-, Försäkringskassan-, och kronofogderegister. Man kommer då också att fylla i ett BRA-Fam formulär som är framtaget av socialstyrelsen. Efter det följer ett hembesök och intervjuer med familjen och inhämtande av referenser.

Kan jag själv önska ålder och kön på barnen jag tar emot?

Vilket barn/ungdom som ett familjehem ska ta emot är en viktig diskussion mellan Individ- och familjeomsorgens familjehemssekreterare och det blivande familjehemmet. Alla måste vara överens om att just detta barn/ungdom passar i just din familj.

Vad innebär det att vara kontaktperson eller kontaktfamilj?

Kontaktperson eller kontaktfamilj är ett bistånd enligt socialtjänstlagen, som avser barn/unga och deras familjer. Även vuxna i behov av stöd kan få en kontaktperson. Det är en förebyggande och stödjande insats och den mest vanligaste behovsprövade insatsen för barn och unga. Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj innebär att, för en kortare eller längre tid, aktivt ställa upp och stödja en medmänniska eller en familj. Det är ett förtroendeuppdrag som du får genom Individ- och familjeomsorgen.

Vem kan bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Det ställs inga krav på att du ska ha en speciell utbildning eller erfarenhet för att vara kontaktperson. Detsamma gäller om du och din familj vill vara kontaktfamilj. Kontaktpersonen skall finnas som trygghet, stöd, som "vanlig människa" utan någon särskild yrkeskompetens men med kvalifikationen att ha tid, intresse och engagemang över för andra människor. För att veta om kommunen ska inleda ett samarbete, utreds blivande kontaktpersoner/kontaktfamiljer.

Kommunen erbjuder stöd i uppdraget och ekonomisk ersättning.

Vem kan få en kontaktperson eller en kontaktfamilj?

 • Vuxna i behov av stöd.
 • Föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll.
 • Barn och ungdomar som har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen.
 • Barn som behöver stöd när de har övervakat umgänge med en förälder.

Enligt föräldrabalken ska till god man eller förvaltare utses en "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna".

Godmanskapet är ett lekmannauppdrag som bygger på att medmänniskor frivilligt åtar sig att göra en hjälpinsats för en enskild medborgare. Till god man utses en allmänt lämplig man eller kvinna som är myndig och inte själv står under förvaltar- eller godmanskap. Är du intresserad av att bli god man så kontakta Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna.

En god man/förvaltares huvudsakliga uppgift är att vara ställföreträdare för huvudmannen. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Gode mannen/förvaltaren ska se till att huvudmannen får den vård och tillsyn han/hon behöver och verka för huvudmannens bästa och se till att han/hon inte missgynnas i olika sammanhang. Det är domstolens förordnande som reglerar gode mannens/förvaltarens uppgifter.

Förordnandet brukar som regel innehålla tre uppgifter:

 1. Bevaka rätt: Uppgiften att bevaka rätt innebär att företräda huvudmannen och tillvarata huvudmannens intressen i olika situationer.
 2. Förvalta egendom: Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi, både vardagsekonomin och tillgångar i form av värdepapper. Det handlar dels om vardagsekonomin dels om förvaltningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier, fonder, fastighet och bostadsrätt.
 3. Sörja för person: Uppgiften varierar från fall till fall men syftet är att se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor.

 

Lokalt finns:

 • Röda Korset
 • Svenska kyrkan
 • PRO
 • SPF
 • Demensföreningen


Senast uppdaterad: 27 augusti 2020