Tandvård

Ansvaret för tandvården ligger hos Region Dalarna. Vissa sjuka, äldre och funktionshindrade har rätt till subventionerad tandvård, så kallad nödvändig tandvård.

Nödvändig tandvård är den tandvård som krävs för att du ska kunna äta, skratta, prata och för att du inte ska ha ont från dina tänder. Du har rätt till tandvård subventionerad av regionen om

  • du har varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser
  • du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • du, oavsett boendeform, har en psykossjukdom eller en annan psykisk störning som varat längre än ett år som medfört ett omfattande funktionshinder som gör att du inte själv förmår uppsöka tandvården eller inser ditt behov av tandvård.
Senast uppdaterad: 11 juli 2022