Hemlös

Kommunen har, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att var och en får det stöd och den hjälp han eller hon kan behöva. Kommunen har med andra ord ett stort ansvar att motverka hemlöshet.

För att få rätt till bistånd krävs att du inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Du ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och stödet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Socialtjänsten har också skyldighet att bedriva förebyggande och uppsökande verksamhet och på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden i kommunen. Det kan till exempel handla om att erbjuda information till särskilt sårbara grupper och att ge stöd till enskilda individer. Det innebär också att samverka med andra myndigheter och samhällsorgan, med olika aktörer inom civilsamhället och den idéburna sektorn.

Det finns inga bestämmelser i socialtjänstlagen som ger bostadslösa en allmän rätt till att få en bostad av socialtjänsten. Däremot kan socialtjänsten i särskilda fall vara skyldig att tillhandahålla en bostad som bistånd.

Senast uppdaterad: 15 mars 2023