Brottsförebyggande arbete

Vi vill att du ska känna dig trygg i Orsa kommun, och tillsammans gör vi Orsa ännu tryggare.

Orsa kommun och lokalpolisområde Mora har en samverkansöverenskommelse gällande ett gemensamt brottsförebyggande arbete. Syftet är att i samverkan, såväl lång- som kortsiktigt, stärka det lokala brottsförebyggande arbetet för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

I Orsa kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd.

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Orsa fungerar som ett nätverk. Syftet med nätverket är att inleda och samordna insatser för att förebygga brott och att främja säkerhet och trygghet hos invånarna i Orsa kommun. Målet är att få en tryggare kommun med färre brott.

Kommunstyrelsen utser politiska representanter till BRÅ, så som en ordförande samt en representant från den politiska majoriteten och en från oppositionen som representerar utskotten för Lärande och Omsorg.

BRÅ består förutom ovan angivna av:

  • kommunchefen
  • verksamhetschefer för verksamhetsområde Lärande, Omsorg och Samhälle
  • säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare
  • polisen
  • räddningstjänsten
  • kommunala bostadsbolaget (OBAB/OLAB)
  • företagarna lokalt.

Tjänstemän och andra personer med kunskap som bedöms vara viktiga för BRÅ kan bjudas in till sammanträdena för att ge information om brottsrelaterade situationer, problemområden med mera.

Gemensam lägesbild

Då de befintliga resurserna för att arbeta förebyggande ofta är begränsade, är det viktigt att skapa en gemensam lägesbild. En förutsättning för att kunna göra det är en väl genomarbetad och brett förankrad lägesbild i kommunen.

I kommunen finns en arbetsgrupp som träffas en gång i månaden för att skapa en gemensam lägesbild. Detta är ett samarbete mellan kommunen och polisen.

Ständigt pågående medborgar- och medarbetardialoger ska också bidra till att lägesbilden är uppdaterad. Likaså trygghetsundersökningar, Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken samt polisens brottsstatistik.

 

Kommunpolisen driver Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen, lokalt näringsliv och andra lokala aktörer. Det också förutsättningar för den lokala polisen att arbeta närmare medborgarna.

Samverkansöverenskommelse mellan Orsa kommun och
lokalpolisområde Mora

Orsa kommun och lokalpolisområde Mora har en samverkansöverenskommelse gällande ett gemensamt brottsförebyggande arbete.

Syftet är att i samverkan, såväl lång- som kortsiktigt, stärka det lokala brottsförebyggande arbetet för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Överenskommelsen avser att tydliggöra samverkansformer och precisera åtaganden.

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott?

Tips från medborgare är ofta helt avgörande för att polisen ska kunna kartlägga brottslighet eller se delar och helheter i ett brottsmönster.

Tipsa polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl alltid brott eller förlust
Om det är ett pågående brott, eller en akut situation, ska du alltid ringa 112. Anmäl brott till polisen så snart du kan. En tidig anmälan gör det lättare att hitta tekniska bevis och förhöra vittnen.

Anmäl brott eller förlust till polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation
Vid akuta ärenden kontaktar du polisen på telefonnummer 112.

Vid mindre akuta ärenden kontaktar du polisens kontaktcenter på telefonnummer 114 14. Numret är bemannat dygnet runt.

Poliskontoret i Orsa är för närvarande stängt, och vi hänvisar till poliskontoret i Mora.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024