Brottsförebyggande arbete

Vi vill att du ska känna dig trygg i Orsa kommun. Orsa är en lugn plats men kan bli ännu bättre.

Pappa håller upp ett barn i luften. Himlen är blå.

I Orsa kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd.

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Orsa fungerar som ett nätverk. Syftet med nätverket är att inleda och samordna insatser för att förebygga brott och att främja säkerhet och trygghet hos invånarna i Orsa kommun. Målet är att få en tryggare kommun med färre brott.

Kommunstyrelsen utser politiska representanter till BRÅ, så som en ordförande samt en representant från den politiska majoriteten och en från oppositionen som representerar utskotten för Lärande och Omsorg.

BRÅ består förutom ovan angivna av:

  • Kommunchefen
  • Verksamhetschefer för verksamhetsområde Lärande, Omsorg och Samhälle
  • Beredskaps- och säkerhetssamordnare
  • ANDT-samordnare (Alkohol, narkotika, dopning och tobak)
  • Polisen
  • Räddningstjänsten
  • Kommunala bostadsbolaget (OBAB/OLAB)
  • Brottsofferjouren
  • Företagarna lokalt

Tjänstemän och andra personer med kunskap som bedöms vara viktiga för BRÅ kan bjudas in till sammanträdena för att ge information om brottsrelaterade situationer, problemområden med mera.

Gemensam lägesbild

Då de befintliga resurserna för att arbeta förebyggande ofta är begränsade, är det viktigt att skapa en gemensam lägesbild. En förutsättning för att kunna göra det är en väl genomarbetad och brett förankrad lägesbild i kommunen.

I kommunen finns en arbetsgrupp som träffas en gång i månaden för att skapa en gemensam lägesbild. Detta är ett samarbete mellan kommunen och polisen.

Ständigt pågående medborgar- och medarbetardialoger ska också bidra till att lägesbilden är uppdaterad. Likaså trygghetsundersökningar, Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken samt polisens brottsstatistik.

Medborgarlöfte
I november 2019 togs beslut om ett nytt medborgarlöfte, läs mer om medborgarlöftet här.

Kontaktinformation
Kommunpolisen i Orsa finns tillgänglig i kommunhuset på Parkgatan 1 under begränsade öppettider. Hit kan du vända dig i frågor som rör anmälan, hittegods och tillstånd. OBSERVERA - polisreceptioner kommer hålla tillfälligt stängt under perioden 6 april - 8 maj.

Vid akuta ärenden kontaktar du polisen på telefonnummer 112

Vid mindre akuta ärenden kontaktar du polisens kontaktcenter på telefonnummer 114 14. Numret är bemannat dygnet runt.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022