Hastigheter

Orsa kommun gör just nu en översyn av hastigheterna i Orsa. Om olyckan är framme är hastigheten avgörande för hur allvarliga skador man får.

En viktig del i arbetet är att få medborgarnas syn på hastigheterna. Här kan du återkoppla dina synpunkter och tankar gällande hastigheter.

Ett övergångsställe i en korsning visat ovanifrån. Med refug och lämna företrädesskylt. Foto.

Synpunkter på hastigheter i Orsa kommun

Hur upplever du hastigheterna i Orsa kommun? Skriv ner dina synpunkter och tankar i formuläret nedan och skicka in, senast den 10 januari 2022. Det är viktigt för oss att veta vad du tycker!

Verifiera din identitet * (obligatorisk)

Agenda 2030

FNs globala mål ska bidra till social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030. Infrastruktor och trafiksäkerhet genomsyrar flera av målen.

Delmål 3.6: Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.

Delmål 9.1: Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

Delmål 11.2: Senast 2020 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla.

Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Nollvision

Regeringen har beslutat om en nollvision av döda inom vägtrafiken. Innan 2030 ska antalet döda i trafiken halveras och antalet svårt skadade minska med 25 %. För att uppnå detta har man tagit fram olika delmål och ett av dessa är att de 30 km/tim - 50 km/tim sträckor som finns idag skall ersättas med 30 km/tim – 40 km/tim.

Hastigheten är helt avgörande

Om olyckan är framme så är hastigheten helt avgörande för hur allvarliga skador man får. Hinner du exempelvis stanna före hindret? Om du inte hinner stanna, vilken hastighet har du i kollisionen?

Kör man till exempel i 30 km/tim hinner man stanna för ett hinder som befinner sig på cirka 12 meters avstånd. Vid 50 km/tim kommer man att kollidera med hindret i 50 km/tim eftersom man inte ens hunnit börja bromsa. Bilen stannar vid 18 meter. Och om du blir påkörd i 50 km/tim är det som att ramla ut från tredje våningen.

Mer om hastigheter och trygghet finns att läsa på Trafikverkets Länk till annan webbplats. webbplats.

Hastigheter inom Orsa kommun

En samlad bedömning ligger till grund för det förslag som är under arbete vad gäller hastigheter i tätbebyggt område inom kommunen. I arbetet vägs bland annat in Trafikverkets utredningar, Agenda 2030, vägar och gators utformning, infrastruktur samt dialoger med Trafikverket, Polis och Länsstyrelse.

Dessutom är medborgarnas synpunkter viktiga, och vi vill uppmana till att skicka in fler synpunkter via formuläret ovan.

Förslag på nya riktlinjer

  • 30 km/tim vid skolor eller andra utsatta ställen där det vistas många barn.
  • 30 km/tim i bostadsområden där det vistas många oskyddade trafikanter och det saknas trottoarer.
  • 60 km/tim vid vissa vägar där det endast finns enstaka eller ingen bebyggelse och vägen har en bredd som tillåter denna hastighet.
  • 40 km/tim bashastighet inom det tätbebyggda området om ingen av de ovanstående punkterna angetts.

Förslaget gäller inom tätbebyggt område.

Senast uppdaterad: 16 februari 2024