Övergivna fordon

Publicerad: 20 september 2023 Uppdaterad: 20 mars 2024

Övergivna fordon, s.k. skrotbilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som kan spridas i naturen om de inte tas om hand. Du tar ditt fordonsägaransvar på ett miljömässigt bra sätt genom att kontakta en bildemontering när det är dags att skrota bilen. Du behöver det senast utfärdade registreringsbeviset och om det saknas kan ett nytt beställas hos Transportstyrelsen, 0771-25 25 25 eller på Transportstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Det är alltid fordonsägaren som är ansvarig för sitt fordon. Ett fordon som är felaktigt uppställt, stör ordning, säkerheten i trafiken eller miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, polismyndigheten eller kommunen. Flytt av fordon tas med stöd i lagen om flyttning av fordon. Länk till annan webbplats.. Kommunen kan i vissa fall även besluta att ett omhändertaget fordon ska skrotas.

Fordonsflyttning kan bland annat bli aktuell om fordonet parkerats:

Om det hindrar trafik eller utgör fara
Om det försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg
Oavbrutet på samma plats under minst tre dygn
På en parkeringsplats för rörelsehindrade
På eller inom fem meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller cykelöverfart.

Fordonet kan också flyttas om det till exempel:

Är belagd med körförbud.
Saknar registreringsskylt.
Inte får brukas på grund av obetald fordonsskatt.
Saknar trafikförsäkring.
Att ägaren har skulder avseende felparkeringsavgifter på mer än 5 000 kronor.

Fordon som flyttas genom ett beslut av Orsa kommun transporteras till en särskild uppställningsplats. Om du tror att ditt fordon har flyttats av Orsa kommun kan du därför vända dig till Orsa kommun eller polisen.

Kommunen, eller Kronofogden. Länk till annan webbplats. i vissa fall, bistår även privata mark- eller fastighetsägare mot schablonersättning med att flytta felaktigt parkerade eller långtidsuppställda fordon och fordonsvrak från sin mark.

Innan kommunen kan vara behjälplig ska mark- eller fastighetsägaren själv försökt kontakta fordonsägaren genom att skicka två rekommenderade brev med begäran om att fordonsägaren ska flytta bilen. Sedan har fordonsägaren en vecka på sig att flytta fordonet. Därefter kan mark- eller fastighetsägaren skicka in en hemställan om flytt av fordon till kommunen.
Blankett för hemställan finns att ladda ner här, 157 kB. Länk till annan webbplats. och skickas till Orsa kommun. Kostnaden för fordonsflytten från privat tomtmark debiteras beställaren, d.v.s. mark- eller fastighetsägaren.

Ägaren av ett fordon som flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon. Länk till annan webbplats.är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen.

Ett fordon som förvaras på kommunens särskilda uppställningsplats lämnas inte ut förrän kostnaderna har betalats direkt till verksamheten som handhar uppställningsplatsen.
Vid flyttning av fordon från privat tomtmark debiteras kostnaden den som begärt flyttningen enligt inskickad hemställan.

Orsa kommun tillämpar en schablonavgift oavsett om vi debiterar fordonsägaren vid ett omhändertagande av ett fordon, eller om det rör en hemställan att omhänderta ett fordon som står hos en privat markägare. Aktuell schablonavgift är 2500 kr + moms.

Ett fordon som står övergivet över tid och har ett litet värde, är en s.k. skrotbil. Oftast är det en bil men kan även vara andra typer av fordon. Ibland dyker övergivna fordon upp på ställen där de inte ska vara och det är inte bara fult när fordon står och skräpar. Det kan innebära miljörisker och övergivna fordon, som lockar barn kan utgöra farliga lekplatser, eller utgöra en risk för vidare skadegörelse.

Att överge sitt fordon eller förvara den på ett sätt som strider mot lagstiftningen i miljöbalken är ett miljöbrott som är straffbart med böter eller fängelse.

I första hand är det fordonsägaren som är ansvarig för att transportera bort fordonet. Om kommunen har tagit ett beslut att frakta bort ett fordonsvrak, med stöd i lagstiftningen, debiteras fordonsägaren kostnaderna för flyttning och skrotning.

Vid flyttning av fordon från privat tomtmark debiteras kostnaden den som begärt flyttningen enligt inskickad hemställan.

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade eller ett bedöms vara ett övergivet fordon kan du anmäla det till kommunen genom att göra en felanmälan eller mejla till kommunens kontaktcenter.

Senast uppdaterad: 20 mars 2024