Ett steg närmare beslut om nytt särskilt boende i Orsa kommun

Strategiutskottet i Orsa kommun har under tisdagen beslutat att gå vidare med planerna på att bygga ett nytt särskilt boende på Stormyren i Orsa. Det nya boendet ska ersätta nuvarande Lillåhem och Orsagården.

Bild på nya boendets placering

Den röda ringen som är utmarkerad på kartan visar platsen där det nya boendet planeras att byggas.

Strategiutskottet är ett forum där politiska ärenden bereds inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nu förslår strategiutskottet att kommunfullmäktige ska besluta om att bygga det nya särskilda boendet på Storgärdet. Utskottet föreslår också att kommunstyrelsen ska ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan.

Utskottet föreslår också att kommunfullmäktige beslutar om att bygga ett trygghetsboende på nuvarande Lillåhem, och att bygga om och utöka det befintliga tillagningsköket på Lillåhem. Därmed upphävs ett tidigare beslut om att bygga ut Orsaskolans kök till tillagningskök.

Området behöver åtgärdas visar geologisk undersökning

Nya geologiska undersökningar visar att det föreslagna området består av mycket lerjord, vilket gör att det kommer krävas pålning och en speciell konstruktion av byggplatta för att klara vattnets rörelse. Trots det så gör kommunen bedömningen att det förslagna området vid Storgärdet ändå är det bästa.

– Läget är bra och sett över byggnadens hela avskrivningstid blir merkostnaden inte så stor. Vi vill samla särskilt boende i en byggnad och om möjligt i ett plan, då är Storgärdet det bästa alternativet, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C).

Kostnad och tidsplan

Kostnaden för det nya boendet har tidigare beräknats landa på 198 miljoner kronor. Då kommer också tvätten som idag finns på Arbetsmarknadsenheten, och HS-enheten (Hälsa och sjukvård) följa med till det nya boendet. Bygget kan bli 10-15 miljoner dyrare med tanke på vad den geologiska undersökningen visar och de åtgärder som förslås där.

Vid strategiutskottets möte den 20 augusti framfördes ett tilläggsyrkande från Magnus Bjurman (S) som hela utskottet ställde sig bakom. ”……att ärendet kompletteras med en tydligare ekonomisk bedömning kring merkostnader avseende markförhållanden innan ärendet avgörs i fullmäktige.”

Om kommunfullmäktige vid sitt möte den 30 september beslutar att bygga det nya särskilda boendet är tidsplanen att upphandlingen av entreprenör ska göras innan årsskiftet, sedan ska projektering göras första halvåret 2020 och byggandet vara klart i mars 2023. Men det är många variabler som påverkar projektet, och tidsplanen kan bli svår att hålla exakt.

– Det här är en viktig investering för oss där vi bygger nytt med dagens krav istället för att renovera en 50-årig byggnad. Då är det viktigt att vi tar den tid som behövs i förberedelsearbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C).

Senast uppdaterad: 19 juli 2022