Kommunstyrelsen positiv till ombyggnation av E45

Kommunstyrelsen beslutade under måndagens möte att ställa sig positiv till ombyggnation av europaväg 45 mellan Vattnäs och Trunna för att göra vägen mer trafiksäker och framkomlig. Men kommunen föreslår några ändringar i Trafikverkets nuvarande planförslag.

Personbil kör på väg E45

Planer på att bygga om den del av E45 som går mellan Vattnäs och Trunna har funnits i flera decennier. 2007 tog dåvarande Vägverket beslut om den aktuella vägkorridoren, alltså hur vägen ska dras om. Projektet blev sedan fördröjt på grund av att det tog tid att hitta finansiering.

2015 tog Trafikverket upp frågan igen. Planen gick ut på granskning 2018-2019, och då kom så pass många förslag på ändringar in att planen gjordes om helt. Just nu pågår utställning och allmänhetens granskning av den nya planen och Trafikverket tar fram till den 27 november emot synpunkter från allmänheten och organisationer.

Trafikverkets förslag i korthet

Den föreslagna sträckningen Vattnäs-Trunna planeras bli en trefältsväg (2+1) med mitträcke, förutom delen mellan Vångsgärde-Holen som blir en tvåfältsväg. Enligt förslaget får vägen en ny västlig sträckning mellan Vattnäs-Vångsgärde och följer sedan den befintliga vägen 1,1 kilometer genom Vångsgärde-Holen. Därefter får vägen åter en ny sträckning väster om den nuvarande vägen fram till Trunna. En viktig del av vägplanen är att skapa högre trafiksäkerhet genom att minska antalet påfarter från mindre vägar till E45.

Orsa kommuns förslag till ändringar i Trafikverkets förslag

Orsa kommun har fått Trafikverkets planförslag på remiss. I yttrandet lyfter kommunen fram att det behövs ytterligare åtgärder för att minimera konsekvenserna för jordbruket och för att få till en sammanhängande lösning för oskyddade trafikanter längs hela vägsträckan.

– Det är planförslaget om vägkorridoren som kommunen har att behandla och kommunstyrelsen vill med sitt yttrande påverka Trafikverket att ta största möjliga hänsyn till de olika intressen som finns inom den korridoren. Det kommer att bli protester även om Trafikverket skulle välja en annan sträckning, till exempel använda befintlig väg. Det skulle också medföra mycket stor påverkan, inte minst för de närboende, med rivning av fler hus och nya parallellvägar, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C).

Fyra partier reserverade sig mot kommunstyrelsens yttrande

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt eget yrkande om att behålla nuvarande sträckning mellan Holen och Trunna och utreda det förslaget ytterligare.

Trafikverkets plan är att fastställa planen under nästa år och förhoppningen är att ombyggnationen av E45 ska vara klar under 2023-2024.

Senast uppdaterad: 24 november 2020