Orsa kommun inleder nya former av invånardialoger i visionens anda

Kommunikation och dialog är viktiga delar i vår vision Orsa 2050. Därför inleder kommunen nya former av invånardialoger under våren. Temat för dialogerna blir energiomställning och ungdomsperspektiv.

Träd fullt med pratbubblor istället för löv. Illustration.

I mars 2020 fattade politikerna i kommunfullmäktige beslut om vår vision – Orsa 2050. Ungefär samtidigt bröt coronapandemin ut och gjorde att många av oss fick ställa om och fokusera på andra arbetsuppgifter än vanligt. Visionen har därför inte uppmärksammats, kommunicerats och förankrats på det sätt som vi hade önskat. En hel del har ändå gjorts i visionens anda, till exempel dialoger med skolelever kring skolluncherna och miljön vid skolmåltiden.

Under våren sätter Orsa kommun extra fokus på den del av visionen som rör kommunikation med invånare;

I Orsa finns en naturlig närhet och ständiga samtal mellan invånare, besökare, föreningar och företagare. Här finns en välkomnande öppenhet som lägger grunden för allt vi gör. Vi kommunicerar i alla riktningar och här finns Sveriges bästa invånardialog”

Just nu pågår planeringen för hur de planerade invånardialogerna ska genomföras, men fokus kommer att ligga på två ämnen; energiomställning och ungdomsperspektivet.

  • Energiomställning
    I kommunplanen för 2021, som är ett dokument som definierar kommunens mål och budget, finns ett uppdrag om att kommunen ska jobba med Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling. Politikerna har pekat ut tre av de globala målen som kommunen ska prioritera (3, 7 och 12).

    Mål nummer 7 handlar om hållbar energi för alla. Uppdraget i invånardialogen blir att skapa kunskap kring förutsättningarna för hållbar energi, att se hur vi i Orsa kan ställa om till ett fossilfritt samhälle. Vad kan och behöver vi göra, var och en och tillsammans? Vad krävs av kommunen och andra aktörer? Hur tar vi hand om varandra, vår miljö och vår natur? Hur tar vi hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna?
  • Ungdomsperspektivet
    Under hela framtagandet av Vision Orsa 2050 har unga och ungdomsperspektivet haft en stor och viktig roll. Därför är det också en självklarhet att skapa kunskap om visionen hos unga i vår kommun. Perspektivet unga kommer att lägga fokus vad vi tillsammans kan göra för att skapa verkstad av visionen för och med unga i Orsa.

Vi agerar i en värld av ständig förändring. Vi knyter relationer och utvecklas med vår omvärld och tar in de regionala och globala perspektiven. Vår närhet och kreativitet gör att vi är en av de bästa platserna för samarbeten som skapar värde. Här är alla viktiga i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle där vi vill leva, gammal som ung.”

Syftet med invånardialogerna är att skapa förutsättningar för samtal mellan invånare, besökare, föreningar och företagare där ny kunskap kan växa fram. Denna kunskap ska sedan konkretiseras och sättas i förhållande till våra lokala förutsättningar i Orsa.

Det som kommer fram i invånardialogerna ska också återkopplas till verksamheter och politiker för att skapa bra beslutsunderlag.

Vårens invånardialoger handlar också om att arbeta fram en modell för invånardialog som uppfattas som inkluderande och relevant för Orsas invånare.

Senast uppdaterad: 10 februari 2021