Detaljplan för särskilda boendet Slipstenen ställs ut för granskning

Arbetet med att bygga ett nytt särskilt boende i Orsa kommun fortsätter. Kommunstyrelsen beslutade under sitt möte den 11 november att godkänna att detaljplanen ställs ut för granskning. Det innebär att det slutliga planförslaget blir offentligt och det finns en sista möjlighet att lämna synpunkter på det.

Planritning, mätverktyg och penna. Foto. 

En detaljplan är ett dokument som anger vad mark- och vattenområden får användas till och vad som får byggas inom ett område. Detaljplaner tas fram enligt en bestämd planprocess. När ett planförslag tagits fram sker ett samråd. Då ställs planförslaget ut och allmänheten, föreningar och myndigheter som till exempel Länsstyrelsen får lämna in sina synpunkter på förslaget. Samrådet för detaljplan om nytt särskilt boende på Storgärdet i Orsa ägde rum mellan 12 februari och 5 mars 2020

Efter samrådet – vilka förändringar har gjorts i detaljplanen?

Synpunkterna som kommit in har sammanställts i en samrådsredogörelse och en del förändringar har därefter gjorts i detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutade under torsdagens möte att anta samrådsredogörelsen som sin egen.

En del synpunkter som kommit in under samrådet har handlat om valet av plats, men detaljplanen hanterar inte valet av plats utan utgår från en redan vald plats.

Ingen betydande miljöpåverkan

I detaljplaneprocesser behöver man utreda om detaljplanen kan utgöra en betydande miljöpåverkan. Här har man undersökt många olika faktorer, bland annat om detaljplanen går att genomföra utan risk för Boggas vattentäkt.

Kommunstyrelsen beslutade att detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beslut om att ställa ut för granskning

Kommunstyrelsen beslutade under torsdagen att detaljplanen godkänns för granskning. Granskningens syfte är att visa det slutliga planförslaget och ge berörda en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningsperioden pågår 15 november – 6 december.

Under granskningen finns handlingarna tillgängliga på Miljö- och byggnadsförvaltningen på dessa platser:

Alla synpunkter måste lämnas in skriftligt för att senare ha rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Synpunkterna ska ha kommit in till kommunen under granskningstiden.

Kommunen sammanställer sedan alla skriftliga synpunkter och besvarar dessa i ett granskningsutlåtande. Det är särskilt viktigt att notera vilka synpunkter kommunen inte tagit hänsyn till. När granskningsutlåtandet har godkänts av kommunstyrelsen ska kommunen så snart som möjligt skicka utlåtandet till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Senast uppdaterad: 16 november 2021