Detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stormyren "Slipstenen"

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 5 oktober - 2 november 2020. Planen har därefter bearbetats och ställs nu ut för granskning mellan den 5 november - 6 december 2021. Under granskningstiden tar vi gärna emot dina synpunkter.

Orienteringskarta

Orienteringskarta med utpekad placering

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för att möjliggöra vård- och omsorgsboende "Slipstenen" med tillhörande centrumfunktioner på Stormyren mellan Blästgatan och E45 (Orsa kyrkby 24:8 m.fl.).

Syftet med planen är att möjliggöra vård- och omsorgsboende. Detaljplanen medger även centrumverksamheter som kompletterar vårdboendet, exempelvis frisör, fotvård, kiosk, mindre servering eller samlingslokal. Därutöver medges vårdcentral för att, om behov skulle uppstå, möjliggöra vårdcentralsfilial.

Byggnader och omgivande anläggningar ska hålla hög arkitektonisk kvalitet och bidra till och bygga vidare på Orsas identitet. Vidare är syftet att byggnationen ska bidra positivt till upplevelsen av infarten till Orsa. Byggnader och omgivande anläggningar ska också vara enkelt tillgängliga för gång-, cykel- och biltrafikanter till och från Orsa centrum och ha ett bra samband till centrum.

En lokaliseringsutredning har genomförts där den aktuella platsen med sitt centrala läge funnits vara bäst lämpad för denna typ av samhällsviktiga verksamheter.

Vård- och omsorgsboendet planeras inrymma ca 90 platser för permanentboende och 18 korttidsplatser.

Skyttolabäcken som rinner genom planområdet ges en förändrad karaktär i samband med planens genomförande. Istället för att som idag vara ett uträtat dike kommer den att utformas som en slingrande bäck och vattenspeglar med våtmarkskaraktär. Detta bedöms som positivt utifrån naturvårdshänseende samtidigt som utemiljön för de boende blir varierad och händelserik.

Planförslaget handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) eftersom förslagen markanvändning avviker från Orsas översiktsplan.

Här är vi i processen nu

Här är vi i processen nu

Stadsbyggnadsförvaltningen har till länsstyrelsen skickat en begäran om planeringbesked för att undvika risk för översvämning och att tidigt i processen säkerställa ett antagande av förslag till detaljplan utifrån länsstyrelsens prövningsgrunder avseende översvämningsrisken.

Handlingar

Senast uppdaterad: 15 november 2021