Detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stormyren "Slipstenen"

Samrådet för detaljplanen är avslutat. Planen arbetas nu om efter den information som kom fram i samrådet. Sedan ställs planen ut på granskning så att alla kan se hur den ändrats. Tack till alla som lämnat synpunkter!

Orienteringskarta

Orienteringskarta med utpekad placering

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för att möjliggöra vård- och omsorgsboende "Slipstenen" med tillhörande centrumfunktioner på Stormyren mellan Blästgatan och E45 (Orsa kyrkby 24:8 m.fl.).

Syftet med planen är att möjliggöra vård- och omsorgsboende med lämpliga tillhörande centrumfunktioner, samt vårdcentral. Byggnader och omgivande anläggningar ska ha hög arkitektonisk kvalitet och bidra till och bygga vidare på Orsas identitet. Vidare är syftet att byggnationen ska bidra positivt till upplevelsen av infarten till Orsa. Byggnaden och omgivande anläggningar ska också vara enkelt tillgängliga för gång- cykel- och biltrafikanter till och från Orsa centrum och ha ett bra samband till centrum.

Vård- och omsorgsboendet planeras inrymma ca 90 platser för permanentboende och 18 korttidsplatser. Detaljplanen möjliggör dessutom en eventuell expansion med ytterligare ca 30 platser vårdboendeplatser samt vårdcentral eller andra relaterade verksamheter.

Skyttolabäcken som rinner genom planområdet ges en förändrad karaktär i samband med planens genomförande. Istället för att som idag vara ett uträtat dike kommer den att utformas som en slingrande bäck och vattenspeglar med våtmarkskaraktär. Detta bedöms som positivt utifrån naturvårdshänseende samtidigt som utemiljön för de boende blir varierad och händelserik.

Planförslaget handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) eftersom förslagen markanvändning avviker från Orsas översiktsplan.

Utökat förfarande

Var är vi i processen?

Stadsbyggnadsförvaltningen har till länsstyrelsen skickat en begäran om planeringbesked för att undvika risk för översvämning och att tidigt i processen säkerställa ett antagande av förslag till detaljplan utifrån länsstyrelsens prövningsgrunder avseende översvämningsrisken.

Handlingar

Sista dag för synpunkter:
Synpunkter på planeringsförslaget ska vara inlämnat senast 5 mars 2021 till
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
Dalagatan 1
794 30 Orsa
eller via e-post: stadsbygg@mora.se Märk skrivelsen med dnr "OK KS 2019/01201"


Senast uppdaterad: 15 juni 2021