Detaljplan för vård- och omsorgsboende på Stormyren "Slipstenen"

Det aktuella planområdet är beläget mellan bostadsområdet på Storgärdet och E45 cirka 400 m från centrum (fågelvägen).
Detaljplanen vann laga kraft den 1 juni 2022.

Orienteringskarta

Orienteringskarta med utpekad placering.

Syftet med planen är att möjliggöra vård- och omsorgsboende. Detaljplanen medger även centrumverksamheter som kompletterar vårdboendet, exempelvis frisör, fotvård, kiosk, mindre servering eller samlingslokal. Därutöver medges vårdcentral för att, om behov skulle uppstå, möjliggöra vårdcentralsfilial.

Byggnader och omgivande anläggningar ska hålla hög arkitektonisk kvalitet och bidra till och bygga vidare på Orsas identitet. Vidare är syftet att byggnationen ska bidra positivt till upplevelsen av infarten till Orsa. Byggnader och omgivande anläggningar ska också vara enkelt tillgängliga för gång-, cykel- och biltrafikanter till och från Orsa centrum och ha ett bra samband till centrum.

En lokaliseringsutredning har genomförts där den aktuella platsen med sitt centrala läge funnits vara bäst lämpad för denna typ av samhällsviktiga verksamheter.

Vård- och omsorgsboendet planeras inrymma cirka 90 platser för permanentboende och 18 korttidsplatser.

Skyttolabäcken som rinner genom planområdet ges en förändrad karaktär i samband med planens genomförande. Istället för att som idag vara ett uträtat dike kommer den att utformas mer slingrande. Detta bedöms som positivt utifrån naturvårdshänseende samtidigt som utemiljön för de boende blir varierad och händelserik.

Planförslaget har hanterats med ett utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) eftersom förslagen markanvändning avviker från Orsas översiktsplan.

Senast uppdaterad: 16 maj 2023