Nytt särskilt boende – Slipstenen

Orsa kommun bygger nytt äldreboende på Storgärdet. Boendet ska heta Slipstenen och innehålla 90 lägenheter för permanentboende och 18 lägenheter för korttidsboende. Slipstenen beräknas vara färdigt för inflytt under 2027. På den här sidan kan du följa projektet.

3D-skiss över Slipstenen. Illustration.

3D-skiss, Wåhlin Arkitekter.

Vad händer i projektet just nu och framåt?

 1. Första spadtaget tas på Storgärdet den 6 oktober 2023 av kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C), kommunchef Marie Ehlin och Nils Staffansson, regionchef på PEAB.
 2. Uppmärkning av skyddsvärda träd.
 3. Fällning av träd som finns i det utstakade arbetsområdet. Dispens är beviljad av länsstyrelsen. Återplantering kommer att göras.
 4. Besiktning av kringliggande fastigheter. Montering av vibrationsmätare på utvalda fastigheter för att följa eventuell påverkan.
 5. Schaktning inför belastning av mark. Dalarnas museum kommer att övervaka schaktningen då det finns spår av en blästbrukslämning Länk till annan webbplats. i området.
 6. Belastning av mark med uppfyllda jordmassor. Mätningar av sättningar i uppfyllda jordmassor pågår i cirka 6 månader.
 7. Följ bygget via vår webbkamera Länk till annan webbplats. (bilden uppdateras var 10:e minut).
 8. Se filmen Länk till annan webbplats. som visar vad som hänt i projektet sedan första spadtaget den 6 oktober 2023.
 9. Från 20 maj till 28 juni 2024 pågår ett arbete som kan upplevas störande i området runt byggarbetsplatsen. Entreprenören kommer att använda en pålkran för att förstärka grunden inför bygget av Slipstenen. Det innebär att det kan förekomma störande ljud och vibrationer dagtid.
 10. Beräknad inflyttning på boendet är januari 2027.

Illustration - så kommer vårt nya särskilda boende se ut

Slipstenen översiktsvy av fasaderna. Illustration.
Ritning över Slipstenen, Sinnenas trädgård. Man och kvinna i luftig lokal med stora glaspartier. Illustration.
Ritning på Slipstenen, plan över enhet. Illustration.

Film - så kommer vårt nya särskilda boende se ut

Så kommer lägenheterna se ut

Rum i lägenhet i nya särskilda boendet Slipstenen. Foto.
Rum i lägenhet i nya särskilda boendet Slipstenen. Foto.
Pentry i lägenhet i nya särskilda boendet Slipstenen. Foto.
Badrum i lägenhet i nya särskilda boendet Slipstenen. Foto.

Under våren 2019 sågs fyra alternativa platser ut, och till slut valdes området Storgärdet (öster om Murargränd). Platsen är bra eftersom det är centrumnära med bra tillgänglighet både för gående och fordon och det finns möjlighet att skapa en bra utemiljö. Dessutom möjliggör markytan större flexibilitet i val av utformning av byggnaden.

Det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet har varit delaktiga i urvalet av plats. Området vid Storgärdet ligger bra till och kommunen bedömer att det finns möjlighet att bygga boendet på ett bra sätt för tillgängligheten.

Orsa kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016 att Lillåhems särskilda boende ska byggas om för att ge ett bra och värdigt liv för de boende på Lillåhem och för att möta både dagens och framtidens krav och behov avseende arbetsmiljö för personal.

Under projekteringen konstaterades det att ombyggnationen av Lillåhem skulle vara så omfattande att kostnaden för att bygga om Lillåhem och bygga helt nytt blir ungefär densamma. Därför växte ett nytt alternativ fram som innebär nybyggnation av ett särskilt boende, som fått namnet Slipstenen.

Nya boendet samlar fler verksamheter

I det nya boendet kommer kommunen samla den verksamhet som nu finns på Lillåhem och på Orsagården. Boendet kommer att innehålla 90 lägenheter för permanentboende och 18 lägenheter för korttidsboende.

Andra förändringar i befintliga lokaler:

 • Nuvarande Lillåhem byggs om till trygghetsboende.
 • Köket på Lillåhem renoveras och ska fungera som ett tillagningskök för det nya boendet. På det nya boendet byggs ett mottagningskök.
 • Dagverksamhet och anhörigcenter flyttas från Orsagården till Lillåhem.
 • Hälso- och sjukvårdsenheten flyttas från Dalagatan och till det nya boendet.
 • Tvätten kommer att finnas kvar i befintliga lokaler på Orsa lärcentrum, lokalerna är nyrenoverade och anpassade efter verksamhetens behov.

Orsa Lokaler AB (OLAB) har fått uppdraget att bygga boendet på Storgärdet. Orsa kommun kommer att stå som ägare av Slipstenen och OLAB kommer sköta driften. Boendet är projekterat efter Orsa kommuns funktionsbeskrivning som också är beställningen till OLAB.

Orsa kommun kommer att stå som ägare av det särskilda boendet Slipstenen och OLAB kommer sköta fastighetsdriften och underhållet.

Den totala summan för Slipstenen är beräknad till 337 miljoner kronor och entreprenören som ska bygga boendet är PEAB Sverige AB.

Under 2023 beräknas utgifterna bli cirka 20 miljoner kronor. Det är i första hand för markarbeten under hösten.

Länsstyrelsen har beviljat statligt stöd på 18,8 miljoner kronor för att stödja byggandet av 108 lägenheter och gemensamhetsutrymmen, där personal kommer att vara tillgänglig dygnet runt. Ansökan om stöd för detta ändamål inlämnades till Länsstyrelsen den 14 november 2023. Projektet är i enlighet med kraven som fastställs i förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer samt Boverkets föreskrifter (BFS 2016:9).

Senaste nytt om Slipstenen

Senast uppdaterad: 5 juni 2024