Nytt särskilt boende – Slipstenen

Orsa kommun bygger ett nytt äldreboende. Boendet ska heta Slipstenen och innehålla 90 lägenheter för permanentboende och 18 lägenheter för korttidsboende. Slipstenen beräknas vara färdigt för inflytt tidigast under 2027. På den här sidan kan du följa projektet.

Äldre person som syns bakifrån, vårdpersonal lägger hand på den äldres axel.

Vad händer i projektet just nu?


  • Detaljplanen för Slipstenen antogs den 2 maj och har nu vunnit laga kraft.
  • Upphandling av entreprenör startar tidigast årsskiftet 2022/2023. Just nu avvaktar kommunen att priser för material och bostadsmarknaden ska stabilisera sig.
  • Planerad byggstart för boendet är hösten 2023.
  • Beräknad inflyttning på boendet är januari 2027.


Slipstenen översiktsvy av fasaderna. Illustration.
Ritning över Slipstenen, Sinnenas trädgård. Man och kvinna i luftig lokal med stora glaspartier. Illustration.
Ritning på Slipstenen, plan över enhet. Illustration.

Film - så kan vårt nya särskilda boende se ut

Orsa Lokaler AB har som ambition att bjuda in byggföretagen till tidig dialog inför upphandlingen av entreprenör. Just nu är det oklart när upphandlingen kommer äga rum. Det osäkra läget inom byggbranschen med skenande materialkostnader gör att kommunen avvaktar att läget ska stabilisera sig innan upphandlingen kommer äga rum.

För frågor kring tidig dialog inför upphandling, skicka din fråga via mejl till Christer Käck på Orsa Lokaler.

Under våren 2019 sågs fyra alternativa platser ut, och till slut valdes området Storgärdet (öster om Murargränd). Platsen är bra eftersom det är centrumnära med bra tillgänglighet både för gående och fordon och det finns möjlighet att skapa en bra utemiljö. Dessutom möjliggör markytan större flexibilitet i val av utformning av byggnaden.

Det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet har varit delaktiga i urvalet av plats. Området vid Storgärdet ligger bra till och kommunen bedömer att det finns möjlighet att bygga boendet på ett bra sätt för tillgängligheten.

Orsa kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016 att Lillåhems särskilda boende ska byggas om för att ge ett bra och värdigt liv för de boende på Lillåhem och för att möta både dagens och framtidens krav och behov avseende arbetsmiljö för personal.

Under projekteringen konstaterades det att ombyggnationen av Lillåhem skulle vara så omfattande att kostnaden för att bygga om Lillåhem och bygga helt nytt blir ungefär densamma. Därför växte ett nytt alternativ fram som innebär nybyggnation av ett särskilt boende.

Nya boendet samlar fler verksamheter

I det nya boendet kommer kommunen samla den verksamhet som nu finns på Lillåhem och på Orsagården. Nuvarande Lillåhem ska byggas om till ett trygghetsboende.

Köket på Lillåhem ska renoveras och fungera som ett tillagningskök för Slipstenen. På Slipstenen kommer det att byggas mottagningskök.

Dagverksamhet och anhörigcenter ska flytta från Orsagården till Lillåhem.

Hälso- och sjukvårdsenheten flyttas från Dalagatan och till det nya boendet.

Tvätten kommer att finnas kvar i befintliga lokaler på Orsa lärcentrum, men lokalerna kommer att renoveras och anpassas efter verksamhetens behov.

Orsa Lokaler AB (OLAB) har fått uppdraget att bygga boendet på Storgärdet. Orsa kommun har tagit fram en så kallad funktionsbeskrivning som är beställningen till OLAB.

Äldre nyheter om Slipstenen

Senast uppdaterad: 30 november 2022