Nytt särskilt boende - Slipstenen

Orsa kommun bygger ett nytt äldreboende. Boendet ska heta Slipstenen och innehålla 90 lägenheter för permanentboende och 18 lägenheter för korttidsboende. Slipstenen beräknas vara färdigt för inflytt under 2024. På den här sidan kan du följa projektet.

Äldre person som syns bakifrån, vårdpersonal lägger hand på den äldres axel.

Vad händer i projektet just nu?


  • Projekteringen för byggnaden är i sitt slutskede.
  • Projektering för utemiljön pågår.
  • Det arbetas med de sista detaljerna i detaljplanen, till exempel gällande höjder på vägar.
  • Upphandling av entreprenör startar i början av 2022.
  • Trolig byggstart blir under hösten 2022.

Bilder - så kan vårt nya särskilda boende se ut

Slipstenen översiktsvy av fasaderna. Illustration.
Ritning över Slipstenen, Sinnenas trädgård. Man och kvinna i luftig lokal med stora glaspartier. Illustration.
Ritning av Slipstenen, exteriört översikt av fasad och trädgårdsmijö. Illustration.
Ritning på Slipstenen, plan över enhet. Illustration.

Film - så kan vårt nya särskilda boende se ut

Orsa kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016 att Lillåhems särskilda boende ska byggas om för att ge ett bra och värdigt liv för de boende på Lillåhem och för att möta både dagens och framtidens krav och behov avseende arbetsmiljö för personal.

Under projekteringen konstaterades det att ombyggnationen av Lillåhem skulle vara så omfattande att kostnaden för att bygga om Lillåhem och bygga helt nytt blir ungefär densamma. Därför växte ett nytt alternativ fram som innebär nybyggnation av ett särskilt boende.

Nya boendet samlar fler verksamheter

I det nya boendet kommer kommunen samla den verksamhet som nu finns på Lillåhem och på Orsagården. Nuvarande Lillåhem ska byggas om till ett trygghetsboende.

Köket på Lillåhem ska renoveras och fungera som ett tillagningskök för Slipstenen. På Slipstenen kommer det att byggas mottagningskök.

Dagverksamhet och anhörigcenter ska flytta från Orsagården till Lillåhem.

Hälso- och sjukvårdsenheten flyttas från Dalagatan och till det nya boendet.

Tvätten kommer att finnas kvar i befintliga lokaler på Orsa lärcentrum, men lokalerna kommer att renoveras och anpassas efter verksamhetens behov.

Orsa Lokaler AB (OLAB) har fått uppdraget att bygga boendet på Storgärdet. Orsa kommun har tagit fram en så kallad funktionsbeskrivning som är beställningen till OLAB.

Under våren 2019 sågs fyra alternativa platser ut, och till slut valdes området Storgärdet (öster om Murargränd). Platsen är bra eftersom det är centrumnära med bra tillgänglighet både för gående och fordon och det finns möjlighet att skapa en bra utemiljö. Dessutom möjliggör markytan större flexibilitet i val av utformning av byggnaden.

Det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet har varit delaktiga i urvalet av plats. Området vid Storgärdet ligger bra till och kommunen bedömer att det finns möjlighet att bygga boendet på ett bra sätt för tillgängligheten.


  • Under 2021 planeras detaljplanen att ställas ut för granskning.
  • I början av 2022 beräknas detaljplanen antas.
  • I början av 2022 kommer förfrågningsunderlag för byggnationen att komma ut. Orsa Lokaler AB (OLAB) bjuder in byggföretagen till en tidig dialog.
  • Inflytt tidigast under 2024.

Orsa kommun har genom stadsbyggnadsförvaltningen haft ett samråd för den detaljplan som håller på att tas fram för det nya planerade vård- och omsorgsboende Slipstenen.

Synpunkter har kommit in från både myndigheter, förbund, föreningar, bolag och allmänheten. Många av synpunkterna är sådana som gäller detaljplanen och beaktas och besvaras av stadsbyggnadsförvaltningen, men det finns synpunkter som är minst lika viktiga men som kanske inte gäller själva detaljplanens utformning och besvaras därför inte där. Dessa synpunkter kan gälla till exempel läget, avstånd till olika platser eller bara att man vill ge återkoppling från egna erfarenheter i arbetslivet. Synpunkterna är värdefulla för projektet och vi vill bemöta dem så man kan känna att man fått svar på sina synpunkter.

Den synpunkt som kommit upp flest gånger är den tänkta lokaliseringen av Slipstenen som tros vara olämplig på grund trafikbuller, ej centrumnära, avsaknad av grönområde, starkt trafikerad väg eller att marken är olämplig då det varit en gammal sjöbotten. Platsen är vald efter att flera olika alternativ utretts i ett tidigare skede med både för och nackdelar. Orsa Lokaler AB som fått uppdraget att projektera Slipstenen har utfört bland annat analyser kring buller, hur dom geologiska förutsättningarna är för byggnader på platsen, föroreningar i marken och hur logistiken ser ut det vill säga hur man tar sig till och från fastigheten via bil, kommunala färdmedel, cykel, gående med mera.

Utifrån alla inhämtade synpunkter och parametrar så är det vår ambition och vilja att bygga ett boende där brukaren står i fokus utan att ge avkall på arbetsmiljön för personalen som arbetar där. Byggnaden kommer att utformas så att det ska upplevas som en liten by och att man får en bykänsla när man bor/arbetar där eller kommer på besök. Vi vill försöka efterlikna lite av Orsas identitet som är våra fina små byar som omsluter centrala Orsa.

Här försöker vi ge svar på de synpunkter som flest tyckt till om:

Dåliga markförhållanden
Marken som är tänkt för huset är en gammal sjöbotten som gör att man inte kan bygga ett hus direkt på marken utan man behöver göra stabiliserade åtgärder innan man börjar bygga. Det kan vara att man slår ner pålar i backen som huset står på eller att man överbelastar marken med lika mycket vikt som hela huset väger för att få marken att “sätta” sig. På så sätt förhindrar man att huset rör sig sen när det är färdigt. Hårdgjorda ytor som parkeringar, vägar, innergårdar mm gör man liknande åtgärder med markbelastning och isolering för att dessa inte ska bli dåliga. Att bygga på dåliga markförhållanden är inget nytt utan nästan det man gör numera. All erfarenhet som våra byggare och konsulter får allteftersom man utför projekt i svåra förhållanden gör också att byggtekniken utvecklas vilket gör att man idag behärskar dessa förhållanden utan risker. Att det är en gammal sjöbotten skapar förutsättningar att forma utemiljön till ett variationsrikt och attraktivt område för både boende, personal och allmänheten.

Ej centrumnära läge
Vad som är centrumnära betyder olika för olika personer och vår bedömning är att Slipstenen är inom ett område som kommer att upplevas som centrumnära då det finns affärer på kort avstånd i dagsläget samt att det finns alternativa vägar till och från fastigheten som leder både till centrum och andra platser i Orsa. Till exempel att man kan gå till multiarenan och se när barnen leker, spelar streetbasket eller kanske ”ta en fika” tillsammans boende på Storgärdet.

Höga ljudnivåer
Trafikbuller eller buller i allmänhet är något som vi lever med dagligen och det finns krav som vi måste uppfylla när vi bygger nya hus idag både ute och inne, samtidigt som det kan vara ett trevligt inslag i vardagen med rörelse i omgivningen som hörs.

Dålig säkerhet
En synpunkt att järnvägsövergången kan vara ett hinder för gångtrafikanter har kommit upp. I dag finns det gång- och cykelväg genom övergången som ser till att överfart kan ske på ett säkert sätt. Placeringen på Storgärdet gör att vi också eliminerar stopp på grund av nedfällda tågbommar om det skulle uppstå akuta händelser och boende behöver räddningstjänst av något slag.

En annan synpunkt är om de boendes säkerhet, om man skulle hamna fel och komma ut i trafiken är svår att förutspå, men det kommer vara innegårdar som är omgärdade av växtlighet och staket. Den yttre miljön är tänkt att vara mer öppen och tillgänglig för alla men ändå med ett stort säkerhetstänk kring bland annat trafikmiljön.

Inga grönområden
Grönområde finns där naturligt och vi kommer att spara en stor del som åker och betesmark. Vi kommer utforma nuvarande Skyttolabäcken till ett område med vattenspeglar och ett promenadstråk som ansluter till Slipstenen. Den uppvuxna björkdungen kommer vara kvar för att ge skugga under varma dagar och ge ett färdigt intryck innan det planterade vuxit upp runt omkring området.

Äldre nyheter om Slipstenen

Senast uppdaterad: 25 november 2021