Nytt särskilt boende - Slipstenen

Orsa kommun bygger ett nytt äldreboende. Boendet ska heta Slipstenen och innehålla 90 lägenheter för permanentboende och 18 lägenheter för korttidsboende. Slipstenen beräknas vara färdigt för inflytt i slutet av år 2023/början av 2024. På den här sidan kan du följa projektet.

Äldre person som syns bakifrån, vårdpersonal lägger hand på den äldres axel.

Vad händer i projektet just nu?

  • Projekteringsarbetet, som är det första steget i byggprocessen, har inletts.
  • Beslutsunderlaget uppdateras utifrån att man under arbetet med ramprogrammet, som beskriver vilka funktioner som ska finnas i det nya äldreboendet, kommit fram till att byggnaden behöver vara större än man först planerat för. Investeringskostnaden kommer då bli så pass mycket högre att kommunfullmäktige åter behöver lyfta frågan och fatta beslut om bygget.

Orsa kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016 att Lillåhems särskilda boende ska byggas om för att ge ett bra och värdigt liv för de boende på Lillåhem och för att möta både dagens och framtidens krav och behov avseende arbetsmiljö för personal.

Under projekteringen konstaterades det att ombyggnationen av Lillåhem skulle vara så omfattande att kostnaden för att bygga om Lillåhem och bygga helt nytt blir ungefär densamma. Därför växte ett nytt alternativ fram som innebär nybyggnation av ett särskilt boende.

Nya boendet samlar fler verksamheter

I det nya boendet kommer kommunen samla den verksamhet som nu finns på Lillåhem och på Orsagården. Nuvarande Lillåhem ska byggas om till ett trygghetsboende.

Köket på Lillåhem ska renoveras och fungera som ett tillagningskök för Slipstenen. På Slipstenen kommer det att byggas mottagningskök.

Dagverksamhet och anhörigcenter ska flytta från Orsagården till Lillåhem.

Hälso- och sjukvårdsenheten flyttas från Dalagatan och till det nya boendet.

Tvätten kommer att finnas kvar i befintliga lokaler på Orsa lärcentrum, men lokalerna kommer att renoveras och anpassas efter verksamhetens behov.

Orsa Lokaler AB (OLAB) har fått uppdraget att bygga boendet på Storgärdet. Orsa kommun har tagit fram en så kallad funktionsbeskrivning som är beställningen till OLAB.

Under våren 2019 sågs fyra alternativa platser ut, och till slut valdes området Storgärdet (öster om Murargränd). Platsen är bra eftersom det är centrumnära med bra tillgänglighet både för gående och fordon och det finns möjlighet att skapa en bra utemiljö. Dessutom möjliggör markytan större flexibilitet i val av utformning av byggnaden.

Det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet har varit delaktiga i urvalet av plats. Området vid Storgärdet ligger bra till och kommunen bedömer att det finns möjlighet att bygga boendet på ett bra sätt för tillgängligheten.

Under hösten 2020 kommer detaljplanen samrådas. En godkänd detaljplan är en förutsättning för byggnationen.

Under hösten 2020 pågår även projektering, planering för hur byggnaden ska se ut. Under 2021 planeras upphandling av entreprenör och därefter byggstart i slutet av 2021. Inflyttning planeras till slutet av 2023/början av 2024.

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör en planbeskrivning som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta och en miljökonsekvensbeskrivning.

Här kan du läsa mer om detaljplaner.

Här kan du läsa mer detaljplanen för Slipstenen

Här kommer vi lägga upp bilder på skisser när sådana finns.

Äldre nyheter om Slipstenen

Senast uppdaterad: 13 januari 2021