Pågående planering

Här hittar du pågående planer och andra projekt som har med samhällsplanering att göra. Du är välkommen att komma in till oss på stadsbyggnadsförvaltningen för att titta på planerna och prata med våra handläggare.

Detaljplanering

Här hittar du detaljplaner som är i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Inga planer på granskning för tillfället

Här hittar du detaljplaner som ligger ute för granskning. Detta är sista möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det går vidare för antagande.

Inga planer på granskning för tillfället

Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av byggnadsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Inga planer för antagande för tillfället

Här hittar du antagna detaljplaner. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet anslagits på kommunens anslagstavla.

Här hittar du planprogram som inväntar godkännande.

Inga program för godkännande

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft och börjat gälla. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.
Gällande planer kan du öppna och läsa i kommunkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inga planer som vunnit laga kraft för tillfället

Här hittar du program m.m.


Översiktlig planering

Kommunfullmäktige antog den kommuntäckande översiktsplan för Orsa kommun den 30 september 2019. Det justerade protokollet har anslagits på kommunens digitala anslagstaval den 11 oktober 2019. Orsas Öp vinner laga kraft 3 veckor efter protokollets anslagande.

Syftet med översiktsplanen är att översiktligt planera den fysiska användningen av mark och vatten i kommunen med ett långsiktigt tidsperspektiv fram till 2035. Översiktsplanen ska vara vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Den nuvarande översiktsplan för Orsa som antogs 1994, kommer att ersättas av den nya översiktsplanen då den vunnit laga kraft.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 7 juli - 15 september 2017 samt på utställning under tiden 18 januari - 22 mars 2019. En samrådsredogörelse upprättades under samrådet som finns under utställningshandlingarna samt en sammanställning av inkomna synpunkter under granskningen har upprättats i ett särskilt utlåtande som finns under antagandehandlingar.

Hur behandlar kommunen dina personuppgifter kan du läsa mer om häröppnas i nytt fönster.

Översiktsplan uppdelad i olika avsnitt

Avsnitt - Del 1
Förutsättningar och strategier

Avsnitt - Del 2
Planförslag, Landskapet och naturen
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Arkitektur - Transporter - Fritid - Näringsliv
Tekniska infrastruktur
Risk och Miljö - Mellankommunala frågor
Orsa tätort
Byarna i Grönklitt - Södra Orsa - Maggås - Torrvål - Slättberg - Stackmora
Byarna i Orsbleck - Mickelvål/Åberga - Kallmora - Skattungbyn - Torsmo
Byarna i Heden, Kallholen, Nederberga, Björken, Mässbacken - Tallhed - Bjus, Hornberga - Fryksås - Hansjö - Bäcka

Avsnitt - Del 3 och 4
Konsekvenser - Genomförande

Senast uppdaterad: 4 november 2019