Detaljplan för Sydöstra Grönklitt

Publicerad: 20 mars 2024 Uppdaterad: 18 april 2024

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Sydöstra Grönklitt, på del av fastigheten Hansjö 135:68. Detaljplanen möjliggör uppemot 110 nya bostadshus, en ny spårcentral och naturmark. Just nu bearbetas planförslaget efter samrådet. Det bearbetade planförslaget ska skickas ut på granskning innan detaljplanen kan antas.

Skiss över planområdet

En skiss över hur planområdet kan bebyggas. De bruna husen på skissen visar de hus som skulle kunna byggas. Röda streck är planerade skidspår och gröna streck är skoterleder.

Sammanfattning av planförslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostads- och rekreationsområden på de sydöstra delarna av besöksanläggningen Orsa Grönklitt. Detaljplanen skapar möjlighet att uppföra uppemot 110 friliggande bostadshus. På några platser finns även möjlighet att uppföra sammanbyggda hus. Bebyggelsen får en liknande skala och gestaltning som Orsa Grönklitts befintliga bostadsbebyggelse.

Stora ytor av planområdet planläggs som naturmark för att säkerställa fortsatt god tillgång till natur, skidspår och friluftsaktiviteter. Det blir möjligt att anlägga en ny spårcentral i planområdets norra del. På en av planområdets två höjdtoppar finns idag en uppskattad utsiktsplats som i planförslaget bevaras som naturområde. Stigar och skidspår finns runtom i området idag och där dessa hamnar i konflikt med den föreslagna exploateringen kommer de få nya dragningar inom planens naturmark.

Planområdet är utpekat som ”ny stadsbygd” i Orsa kommuns översiktsplan och bedöms vara förenligt med översiktsplanens riktlinjer för området.

Samrådstiden gick ut den 17 april 2024

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan 20 mars till 17 april 2024.

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådet kommer planenheten upprätta en samrådsredogörelse där samtliga samrådsyttranden besvaras. Planförslaget kan komma att justeras till följd av inkomna synpunkter. Ett bearbetat planförslag kommer skickas ut på granskning innan detaljplanen kan bli antagen. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Läs mer om planprocessen här Öppnas i nytt fönster..

Utökat förfarande
Senast uppdaterad: 18 april 2024