Översiktsplan

I översiktsplanen beskrivs hur kommunen planerar att mark och vatten ska användas i framtiden. Den tar till exempel upp var det kan byggas nya byggnader, var det behövs nya cykelvägar och vilka områden som är viktiga grönområden.

Grusväg och gärsgårdsstaket i sommarlandskap

Översiktsplan

Översiktsplanen (ÖP) är utgångspunkten för kommunens arbete med detaljplaner och fungerar vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen.

I översiktsplanen tar kommunen hänsyn till behov av vägar, nya områden som är lämpliga att utveckla för bostäder och verksamheter, värdefulla grönområden och riksintressen. Kommunen ser även över miljö- och hälsofrågor under framtagande av en översiktsplan.

Översiktsplanen kommuniceras med kommunens medborgare och myndigheter vid två tillfällen, först under samrådet då man vill få in så mycket synpunkter som möjligt. Därefter justeras planen och ställs ut för granskning innan den antas.

Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och ska omprövas vart fjärde år, i samband med en ny mandatperiod. Kommunen kan även ta ställning till om den ska gälla ett tag till genom att ta beslut om en aktualitetsprövning. Prövningen innebär att vi ser över alla delar i översiktsplanen och avgör om den fortfarande är aktuell. Miljö- och byggnadsförvaltningens planenhet ansvarar för att rent praktiskt utföra det som politikerna har beslutat.

Du hittar mer information om översiktsplanering på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Den kommuntäckande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 30 september 2019 och den 1 november 2019 vann den laga kraft.

(Länsstyrelsens granskningsyttrande och kommunfullmäktiges antagandeprotokoll finns i översiktsplans sista sidor)

Planeringsstrategi är ett verktyg för kontinuerlig översiktsplanering och ett krav i plan- och bygglagen sedan 2020. Planeringsstrategin kommer framöver ha en tydlig och strategisk roll i den kontinuerliga översiktsplaneringen. Den pekar ut prioriterade behov av fortsatt översiktsplanering under mandatperioden och ligger till grund för beslut i kommunstyrelsen i uppdrag om fortsatt översiktsplanering.

Kommunens Vision 2050 och översiktsplanen stämmer bra överens, vilket är en viktig grund att kunna stå på. Kommunen arbetar med att uppfylla översiktsplanens vision och strategier, exempelvis genom att bostäder planeras sjönära och med utsikt. I vissa frågor finns mer arbete att göra, exempelvis vad gäller bättre nyttjande av Inlandsbanan, öppnande av bana mellan Orsa och Bollnäs och cykelförbindelse mellan Mora och Orsa.

Viktiga översiktsplanefrågor att arbeta med framöver är att arbeta mer genomförandeinriktat med planeringen, göra en kartläggning av jordbruksmark och framförallt att göra en fördjupad översiktsplan för områdena runt Orsasjön.

Här kan du ta del av planeringsstrategin för Orsa kommun 2024 , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg

Det kan också finnas fördjupade översiktsplaner (Föp) och tematiska tillägg (Töp) till den kommuntäckande översiktsplanen. En fördjupning av översiktsplanen görs om det krävs en ökad detaljeringsnivå för den framtida mark- och vattenanvändningen eller för områden med stark konkurrens mellan olika intressenter.

Genom att arbeta med fördjupade och tematiska tilläggsplaner (Föp/Töp-planer) underlättas arbetet med ändringar och kompletteringar utan att hela översiktsplanen måste göras om.

Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Syftet med planen är att peka ut lämpliga områden för utbyggnad av vindkraft.

Vindbruksplanen antogs av kommunfullmäktige 2011. I planförslaget beskrivs vilka områden inom Orsa kommun som kommunen valt för etablering av vindkraft. Till varje områdesbeskrivning följer en redogörelse av de riktlinjer och restriktioner som är vägledande vid tillståndsprövning inom respektive område. Planhandlingen beskriver även generella restriktioner och riktlinjer som bör beaktas vid etablering och lokalisering av vindkraft samt rekommendationer och information till den som avser att ansöka om att få etablera vindkraft i kommunen.

Senast uppdaterad: 4 juli 2024