Förslag på mål, budget och skattesats för 2023

Publicerad: 13 oktober 2022

Kommunplanen är en sammanställning av kommunens mål, uppdrag och budget. Strategiutskottet i Orsa kommun godkände under tisdagen förslaget till ny kommunplan och förslaget om oförändrad skattesats för nästa år. Slutgiltigt beslut i frågorna fattas av kommunfullmäktige den 28 november.

Klossar med siffror som visar årtalet 2023 och ett tomt block bredvid.

Innehållet i kommunplanen bygger på kommunens vision – Orsa 2050. I förslaget till kommunplan för Orsa kommun 2023 är de övergripande målen dessa:

  • Orsas invånare upplever att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling
  • Orsas barn och unga får en god och likvärdig utbildning
  • Kommunens arbetsmarknadsverksamhet leder till att fler Orsabor går vidare till studier eller arbete
  • Orsa är en plats där människor trivs och vill bo
  • Orsas befolkning växer
  • Orsas barn och unga upplever att de är trygga och respekterade i kommunens verksamheter
  • Orsas äldre har tillgång till en god äldreomsorg
  • Orsa är en attraktiv plats för företag som vill etablera sig och växa
  • Orsas invånare och företag har tillgång till snabb och säker digital infrastruktur
  • Kommunen har en god ekonomisk hushållning

Uppdrag

Utöver de beskrivna målen har nämnderna och utskotten fått ett antal uppdrag från den politiska majoriteten. Uppdragen följs upp och redovisas i årsredovisningen. Flera av uppdragen löper under flera år och är därmed redan påbörjade.

Här är uppdragen för 2023:

Uppdrag

Ansvar

Fortsätta arbetet med Främjande myndighetsutövning; det ska vara lätt för företag att göra rätt.

Miljö-och byggnadsnämnden

Digitalisering; utveckla och förbättra digitala tjänster som underlättar för kommuninvånarna och skapar en effektivare organisation.

Samtliga nämnder och utskott

Exploatering av Löva Strand; det planerade naturnära bostadsområdet vid Orsasjöns strand. (2021–2023)

Utskottet för samhälle samt Miljö-och byggnadsnämnden.

Arbeta för att öka integrationen i syfte att minska klyftorna och utanförskapet i kommunen. (2022–2024)

Utskottet för samhälle

Investeringar för ett grönare och attraktivare centrum. (2022–2023)

Utskottet för samhälle

Genomföra invånardialog med fokusområde inkludering (2023–2025)

Utskottet för strategi och utskottet för samhälle

En handlingsplan medåtgärder som ska prioriteras för ökad trafiksäkerhet i kommunen ska tas fram.

Utskottet för samhälle

Oförändrad kommunal skattesats

Kommunfullmäktige beslutar om storleken på den kommunala skattesatsen. Förslaget är att skattesatsen ska vara oförändrad och alltså ligga kvar på 22,32 procent under 2023.

Ekonomiska ramar och investeringsram

Politikerna beslutar om ekonomiska ramar, och utifrån dessa ramar planerar verksamheterna sina budgetar. Den ekonomiska ramen för kommunen 2023 är totalt 477 miljoner kronor.

Den skatteprognos som kom i augusti visar högre skatteintäkter till kommunen än prognosen som kom i april. Det leder dock inte till utökade ramar eller budget då den nya prognosen för pensionskostnader ökade mer än bidraget för de högre skatteintäkterna. Verksamheterna räknar också med ökade utgifter på grund av hög inflation och stigande räntor.

Investeringsramen för kommunen 2023 ligger på 73 miljoner kronor. En stor förändring i investeringsplanen är det särskilda boendet Slipstenen som nu budgeteras i kommunens regi, och inte som tidigare hos Orsa Lokaler AB. Denna förändring genomförs eftersom det är mer fördelaktigt utifrån gällande moms- och skatteregler.

– Tack vare att vi sparat i ladorna har vi ett förhållandevis bra utgångsläge, men vi går mot tuffare ekonomiska tider och med stigande inflation så krävs en hög kostnadsmedvetenhet i hela organisationen, säger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande.

Tidsplan för beslut av kommunplan och skattesats 2023

Strategiutskottet bereder frågor för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget på ny kommunplan och beslut om skattesats tas upp på kommunstyrelsens agenda den 31 oktober, men slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 28 november.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022