Skolinspektionen avslutar granskning av skolan i Orsa kommun

Publicerad: 28 februari 2023

Skolinspektionen inledde under hösten 2021 en kvalitetsgranskning av skolan i Orsa. Granskningen visade att kommunen behövde jobba med ett djupare analysarbete för att säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever. Nu har Skolinspektionen avslutat granskningen och anser att kommunen är på god väg i kvalitetsarbetet.

Elever och lärare i klassrum.

Skolinspektionen gör regelbundna kvalitetsgranskningar av kommuner för att höja kvaliteten i svenska skolor och bidra till en en god utbildning i en trygg miljö för alla elever. Granskningen som gjordes 2021 fokuserade på kommunens analys av studieresultat och trygghet, samt kommunens kompensatoriska arbete. Det kompensatoriska arbetet handlar om att elever med särskilda behov ska få rätt stöd att klara skolarbetet.

Nya arbetssätt i kommunen

Den 31 oktober 2022 redovisade Orsa kommun sina genomförda och planerade förbättringsinsatser. Här är några av insatserna;

  • Nytt system för att dokumentera elevtillbud.
  • Nytt arbetssätt som fokuserar på att jobba strukturerat med uppföljning av studieresultat och trygghet.
  • Mer strukturerat och fördjupat analysarbete för att upptäcka eventuella skillnader i resultaten utifrån könsskillnader och elevers funktionsvariationer
  • Mer djupgående uppföljningar och utvärderingar av elevers trygghet och studieresultat.

Beslut – Skolinspektionen lägger ner granskningen

Skolinspektionen har nu fattat beslut i ärendet och avslutar granskningen och anser att kommunen har påbörjat ett arbete som ligger i linje med Skolinspektionens bedömning av vad som behövs för att höja kvaliteten i kommunens arbete.

– Arbetet med ett mer fördjupat systematiskt kvalitetsarbete där uppföljningar, utvärderingar och analys står i fokus leder till en mer likvärdig utbildning för våra elever, säger Christine Alexandersson som är verksamhetschef för Lärande.

Senast uppdaterad: 28 februari 2023