Nyheter från kommunstyrelsens möte 18 september

Publicerad: 19 september 2023

Här kommer en sammanfattning av några ärenden som var uppe för beslut på kommunstyrelsens möte den 18 september.

En hand håller i en ordförandeklubba

Kommunstyrelsen besvarade åtta medborgarförslag:

 • Medborgarförslag om grillplats med bänkar i Lillåskogen
  Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om att kommunen ska ställa i ordning en grillplats med bänkar i Lillåskogen. Kommunstyrelsen anser att Lillåskogen nyligen har gallrats, och viss uppstädning av området som helhet har därmed skett. Det finns i dag två grillplatser i området. De båda grillplatserna som finns kommer att rustas upp eftersom de är i dåligt skick, med förslaget i åtanke. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet i frågan den 2 oktober.
 • Medborgarförslag om hinderbana i Lillåskogen
  Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga en hinderbana i Lillåskogen, gärna i stil med clown- och trollstigen i Östnor, Mora. Kommunstyrelsen skriver att kommunen för ett par år sedan byggde hinderbana på Berget, i området bakom ishallen. Clown- och trollstigen har byggts upp av ideella krafter under många år. Kontinuerlig skötsel och utveckling sker också ideellt. Orsa kommun skulle välkomna motsvarande ideella initiativ i Orsa. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet i frågan den 2 oktober.
 • Medborgarförslag om att använda yta utanför Ungdomens hus till fotbollsplan och klätterställning
  Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om att man ska kunna använda den asfalterade ytan framför gamla Kyrkbyskolan till fotbollsplan, sittplatser, klätterställning med mera. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera frågan och vill att förslaget utreds mer för att se om det går att genomföra.
 • Medborgarförslag om fler möjligheter att bedriva fotbollsträningar lokalt
  Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om att kommunen ska säkerställa att Lillåvallen kan nyttjas för fotbollsträning från början av mars, alternativt att en hybridgräsplan anläggs centralt i Orsa. Kommunstyrelsen svarar att det vid kommunens fotbollsanläggning Lillåvallen finns tre fotbollsplaner, på samtliga är underlaget naturgräs. Anläggningen är så konstruerad att man måste avvakta snösmältning, tjällossning och viss grad av upptorkning innan planerna används. Att påbörja träning för tidigt skulle orsaka stora skador och därmed kräva stora underhållsresurser varje år för att kunna vara i tillfredsställande skick till nästa säsong. Att anlägga en hybridgräsplan centralt i Orsa har hittills inte varit uppe till diskussion. Under 2024 kommer ett fritidsprogram att arbetas fram. Formerna är ännu inte klara, men en bedömning är att det kommande arbetet med fritidsprogrammet bland annat kommer att behandla behovet och utbudet av både befintliga och nya anläggningar för fritidsverksamhet. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet i frågan den 2 oktober.
 • Medborgarförslag om att bygga handikappanpassad ramp samt stolar vid Orsasjön och handikappanpassad lekpark
  Orsa kommun har fått in ett medborgarförslag om att en handikappanpassad ramp/stolar anordnas vid Orsa sjön samt en handikappanpassad lekpark. Kommunstyrelsen svarar att kommunen i dag sköter ett antal badplatser inom kommunen. Det är oklart vilka som kommunen verkligen har ansvar för att sköta och vilka som bör överlämnas till samfälligheter eller privata fastighetsägare. En utredning har startat för att bringa klarhet i detta. När denna utredning är färdig så kommer kommunen att se över de badplatser som ska skötas av kommunen för att få en bra standard på dem. När detta sker kommer även möjligheten för att handikappanpassa badplatserna lyftas in. De flesta av kommunens lekplatser är gjorda för länge sedan när kraven på tillgänglighet var lägre. Kommunen jobbar ständigt med att underhålla och förbättra lekplatserna och i det fortsatta arbetet ska kommunen även lyfta in möjligheten till att handikappanpassa dessa lekplatser. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet i frågan den 2 oktober.
 • Medborgarborgarförslag om målning på väg/bilparkeringar
  Kommunen har fått in ett medborgarförslag om att måla upp parkeringar och övergångsställen i centrala Orsa och i Grönklitt. Kommunstyrelsen skriver att kommunen förvaltar parkeringar i direkt anslutning till de kommunala vägarna i Orsa centrum. Kommunen går årligen igenom vilka åtgärder som måste göras på varje väg. I detta ingår även målning. Utöver kommunala vägar finns det även allmänna (Trafikverkets vägar) och enskilda (många förvaltade av Besparingsskogen) vägar. Hur dessa ska skötas kan inte kommunen besluta i. Däremot kan kommunen påtala om det finns brister som har med trafiksäkerhet att göra. Detsamma gäller parkeringar som inte ligger direkt efter kommunala vägar. Där är det fastighetsförvaltaren av området som har ansvaret. Kommunen har inga vägar eller parkeringar i Grönklitt. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet i frågan den 2 oktober.
 • Medborgarförslag om att fixa i ordning ytorna runt Hembygdsgårdens parkering och bron över Enån
  Kommunen har fått in ett medborgarförslag gällande uppsnyggning av ytorna vid Hembygdsgården samt uppsättning av toalettbyggnad. Kommunstyrelsen skriver att vid en eventuell ombyggnad av E45 kommer området runt Hembygdsgården att påverkas. Innan vi vet säkert hur det blir med ombyggnationen av E45 kommer ingen upprustning av ytan eller byggnation av toalettbyggnad vid Hembygdsgården att göras. Om ombyggnationen blir av kommer kommunen att tillsammans med Trafikverket se över ytorna vid Hembygdsgården. I dag så hyvlas samt saltas grusytan vid Hembygdsgården när behov uppstår. Bron över Enån underhålls och besiktigas med ett fast intervall. Vad gäller toalettbyggnad så hänvisar vi till de allmänna toaletterna som finns i Orsa. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet i frågan den 2 oktober.
 • Medborgarförslag om mopedparkering
  Kommunen har fått in ett medborgarförslag om mopedparkering i Orsa, till exempel vid Orsa busstation, där man kan låsa fast sin moped. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera frågan och vill att förslaget utreds mer för att se om det går att genomföra.

Regeringen gav en utredare uppdraget att undersöka hur man kan få kommunerna att stödja utbyggnaden av vindkraft och kompensera dem som påverkas mest. Rapporten med deras förslag har skickats till regeringen i april 2023.

Rapporten föreslår att ägare av intilliggande fastigheter ska få rätt till inlösen och närboende ska varje år under verkets livstid få ekonomisk kompensation. För lokalsamhället (föreningsliv, lokalt näringsliv, infrastruktur samt natur- och kulturmiljöer runt vindkraftsparken) ska kommunen kunna kräva att en del av vindkraftsparkens intäkter ska varje år gå till lokalsamhällets utveckling.

Utredningen har kommit fram till att för att kommunerna verkligen ska bli mer positiva till vindkraft behöver vindkraften ge inkomster till kommunen. Regeringen måste undersöka mer hur den kompensationen ska ges.

Orsa kommuns svar till regeringen poängterar att för att öka acceptansen för vindkraft, är det viktigt och nödvändigt med ekonomisk kompensation av både kommunal intäkt, kompensation till närboende och finansiering av lokalsamhället för att vindkraft ska vara ett möjligt och realistiskt val för kommunerna.

Kommunstyrelsen godkänner Orsa kommuns yttrande till remissen.

Här kan du läsa mer om incitamentsutredningen Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsen beslutade att Orsa kommun, i samband med EU-parlamentsvalet den 9 juni, ska genomföra en folkomröstning om frågan att uppföra en vindkraftpark inom områdena Noppikoski och Jordikamäck.

Frågan som de röstberättigade ska besvara är: ”Ska Orsa kommun tillåta vindkraftsprojekten Noppikoski och Jordikamäck?” Svarsalternativen är: Ja/Nej/Avstår.

Det slutgiltiga beslutet kring folkomröstningen kommer att fattas av kommunfullmäktige den 2 oktober 2023.

Här kan du läsa mer om folkomröstningen om vindkraft

Senast uppdaterad: 19 september 2023