Avgifter och regler för fritids

Fritids är en plats för skolbarn att vara på före och efter skoldagen medan du arbetar eller studerar. Här kan du läsa mer om våra regler, vad fritidsplatsen kostar och när ditt barn kan vara i fritids.

Du ska betala en avgift varje månad. Din avgift räknas ut utifrån

 • den sammanlagda månadsinkomsten i det hushåll där ditt barn är folkbokfört
 • hur många barn som är folkbokförda i hushållet och går på fritids.

Med hushåll menas vuxna som är folkbokförda på samma adress. Även om din make, maka eller sambo inte är vårdnadshavare till barnet, ska hens inkomst räknas med.

Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt. Den gäller från första introduktionsdagen och betalas varje månad.

Om barnet bor i familjehem beräknas avgiften på familjehemsföräldrarnas inkomst.

Maxtaxa

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, det heter maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst före skatt är 56 250 kronor per månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 125 kronor per månad.

Fritidsavgift

Avgifter 2024

Barn

Hushållets inkomst

Högsta avgift

Barn 1 (yngsta barnet)

2 % av inkomsten

1 125 kronor/månad

Barn 2

1 % av inkomsten

563 kronor/månad

Barn 3

1 % av inkomsten

563 kronor/månad

Barn 4 och följande


 Ingen avgift


Delad plats

Om ni vårdnadshavare är separerade och barnet bor växelvis hos er kan barnet få två olika placeringar om ni vill det. Det är samma plats i fritids, men ni får varsin placering som ni ansvarar för och varsin faktura att betala.

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten före skatt i respektive hushåll. Det blir två avgifter för samma barn, men den totala avgiften överstiger inte maxtaxan.

Anmäl delad plats (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Faktura

Du betalar avgiften 12 månader per år, även när ditt barn är ledigt till exempel under sommaren. Om du säger upp platsen betalar du avgift under uppsägningstiden.

Din faktura kommer per post. Du kan välja att istället få fakturan som e-faktura eller betala via autogiro.

Om du inte betalar fakturan kan barnet förlora sin plats i fritids. Vill du anmärka mot fakturan ska du göra det till oss senast 20 dagar efter fakturans förfallodatum.

Inkomst

När ditt barn börjar i fritids ska du lämna uppgifter om din inkomst. Om du inte lämnar inkomstuppgift får du betala högsta avgift. Vi har rätt att göra kontroller mot din inkomst och be dig att lämna uppdaterad inkomstuppgift.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • lön inklusive ob-ersättning, övertidsersättning, semesterersättning m.m.
 • lön/inkomst från eget företag
 • lön från arbete utomlands
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • pension
 • sjukbidrag.

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån).

Du kan inte göra avdrag för underhåll.

Förändring av inkomst eller familjeförhållanden

Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka din avgift. Därför måste du anmäla förändrad inkomst. Din nya avgift börjar gälla månaden efter din ändring. Ändring av inkomsten för kortare tid än en månad påverkar inte avgiften.

Om du separerar eller flyttar ihop med någon, kan det förändra hushållets sammanlagda inkomst och påverka avgiften. Anmäl denna förändring så snart du kan.

Uppdatera dina uppgifter

Det är viktigt att du informerar oss om något ändras i familjen. Anmäl om du ändrar

 • inkomst
 • vistelsetid
 • familjeförhållande, till exempel om ni vill ha varsin faktura om ni separerar
 • sysselsättning, till exempel blir arbetssökande eller föräldraledig.

Ändra inkomst eller familjeförhållande (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Den tiden under dagen som ditt barn är i fritids kallas vistelsetid. Barnet får vara i fritids den tiden som du arbetar eller studerar, inklusive eventuell restid. När du är ledig är barnet hemma. När barnet får en fritidsplats får du ett beslut med barnets vistelsetid.

Ditt barn kan gå i fritids till vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Om du är föräldraledig, arbetssökande eller pensionär kan ditt barn inte gå i fritids.

Nattarbete

Om du arbetar under natten kan du ha barnet i fritids klockan 13.00–17.00 samma dag som du ska börja jobba natt. Dagen efter kan barnet vara i fritids åtta timmar efter den tiden som du slutade ditt arbete, och gå hem senast klockan 18.00.

Förändring av vistelsetid

Om du behöver ändra barnets vistelsetid ska du ansöka om det. Du kan välja mellan en tillfällig eller varaktig förändring.

Ansök om förändrad vistelsetid (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Introduktion

När ditt barn ska börja i fritids har ni en introduktion under en vecka. Under den tiden får ditt barn chansen att vänja sig vid att gå i fritids. Du är med under vissa delar av introduktionen.

Avgiften för fritidsplatsen börjar gälla från första introduktionsdagen.

Barnets schema och frånvaro i Meitner

Vi använder lärplattformen Meitner. Här ska du lägga in barnets schema och anmäla frånvaro. Du kan kontakta fritids där och de kan skicka information och andra meddelanden till dig.

Du får inloggning till Meitner under barnets introduktion.

Logga in på Meitner Länk till annan webbplats.

De flesta barn som går i fritids blir sjuka ibland. Om du ser tecken på att ditt barn inte orkar att vara i fritids eller har en smittsam sjukdom ska du stanna hemma med barnet. Vid magsjuka ska barnet vara hemma två dygn efter tillfrisknandet.

Du ska anmäla barnets frånvaro i Meitner.

Anmäl till fritids om du eller barnets syskon blir sjuka.

Vårdnadshavare är sjuk

 • Anmäl till fritids.
 • Ditt barn kan vara i fritids mellan klockan 08.00–16.00.

Fortsatt sjuk efter 1 månad

Du ska skicka läkarintyg till oss. Då kan ditt barn vara i fritids mellan klockan 08.00–16.00. Om du inte lämnar läkarintyg kan ditt barn inte vara i fritids.

Ansök om särskild fritidsplats (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Behov av mer tid i fritids

Om du behöver ha barnet mer i fritids under din sjukskrivning kan du ansöka om ändrad vistelsetid av särskilda skäl. Du ska komplettera ansökan med läkarintyg som styrker behovet av platsen.

Ansök om ändrad vistelsetid av särskilda skäl (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Vårdnadshavare stannar hemma med sjukt syskon

Barnet kan inte vara på fritids.

Fortsatt sjuk efter 1 månad

Om du har behov av plats ska du ansöka om särskild placering. Ansökan ska kompletteras med läkarintyg som styrker behovet av fritidsplats.

Du som arbetar under obekväm tid kan ansöka om barnomsorg efter fritids ordinarie öppettider. Som obekväm tid räknas kvällar, nätter och helger. Barnomsorgen ges i barnets hem av en person som du väljer och vi anställer.

Barnets vistelsetider

Måndag till fredag klockan 06.30–18.30 går barnet på sitt ordinarie fritids. Du kan använda fritids på obekväm tid

 • måndag till fredag klockan 18.30–06.30
 • lördag och söndag dygnet runt.

Barnets vistelsetid utgår från din arbetstid inklusive eventuell restid och sömn efter nattarbete (åtta timmar efter avslutat arbetspass). När du är ledig är barnet hemma med dig.

Du får ett beslut på hur många timmar du kan nyttja fritids på obekväm tid. Beslutet är tidsbegränsat och gäller max ett år.

Vid sjukdom

Du kan inte ha fritids på obekväm tid de dagar du eller ditt barn är sjuka.

Avgifter

Det är samma avgift för fritids på obekväm tid som för ordinarie plats i fritids.

Vem sköter om mitt barn?

Du ska själv lämna förslag på en person som kan ta hand om barnet, det gör du på din ansökan. Den personen

 • ska vara över 18 år
 • får inte vara vårdnadshavare till ditt barn
 • får inte vara folkbokförd på samma adress som dig eller barnet
 • anställs som outbildad barnskötare
 • måste ha lämnat utdrag ur Belastningsregistret för skola och förskola till oss innan anställning.

Om du blir beviljad fritids på obekväm tid anställer vi i Orsa kommun personen som ska ta hand om ditt barn. Personen får betalt per timme från oss, och blir kallad till Bemanningsenheten för att underteckna sitt anställningsavtal och få information om anställningen.

Är personen redan anställd i Orsa kommun gör vi en särskild prövning gällande arbetstidsregler.

Personer som anställts som barnskötare för att ta hand om andras barn på obekväm tid, har inte rätt att ansöka om fritids på obekväm tid för sina egna barn.

Om fritids på obekväm tid missbrukas har vi rätt att ompröva vårt beslut.

Alla fritids är öppna klockan 06.30–18.30 helgfria vardagar. De är stängda på julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Stängt för planering

Fritids har stängt för planering sju dagar per år för att personalen ska kunna utbilda sig eller planera verksamheten. De dagarna kan ditt barn gå i ett annat fritids.

På sommaren

Under sommaren är många barn lediga och några fritids stänger. Då samlar vi alla barn i ett fritids. Vi meddelar dig i god tid om vilket fritids ditt barn kan gå i.

Barnet är hemma när du har semester.

En vecka om året har du rätt att ha barnet i fritids när du är ledig. Det betyder 5 dagar per vårdnadshavare. Det gäller inte under sommarperioden 15 juni till 15 augusti. För att ansöka om detta fyller du i en blankett som finns på fritids. Skicka blanketten till ditt barns rektor.

Det är viktigt att du informerar oss om något ändras i familjen.
Anmäl om du ändrar

 • inkomst
 • vistelsetid
 • familjeförhållande, till exempel om ni vill ha varsin faktura om ni separerar
 • sysselsättning, till exempel blir arbetssökande eller föräldraledig.

Uppdatera dina uppgifter (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 april 2024