Avgifter och regler för fritids

Fritids är en plats för skolbarn att vara på före och efter skoldagen medan du arbetar eller studerar. Här kan du läsa mer om våra regler, vad fritidsplatsen kostar och när ditt barn kan vara i fritids.

Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går i fritids. Din avgift räknas ut utifrån

 • den sammanlagda månadsinkomsten i det hushåll där ditt barn är folkbokfört
 • hur många barn som är folkbokförda i hushållet och går på fritids/förskola.

Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt. Den gäller från första introduktionsdagen och betalas varje månad.

Om barnet bor i familjehem beräknas avgiften på familjehemsföräldrarnas inkomst.

Maxtaxa

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, det heter maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst före skatt är 54 830 kronor per månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 097 kronor per månad.

Fritidsavgift

Avgifter 2022

Barn

Hushållets inkomst

Högsta avgift

Barn 1 (yngsta barnet)

2 % av inkomsten

1 097 kronor/månad

Barn 2

1 % av inkomsten

548 kronor/månad

Barn 3

1 % av inkomsten

548 kronor/månad

Barn 4 och följande


 Ingen avgift


Delad plats

Om ni vårdnadshavare är separerade och barnet bor växelvis hos er kan barnet få två olika placeringar om ni vill det. Det är samma plats i fritids, men ni får varsin placering som ni ansvarar för och varsin faktura att betala.

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten före skatt i respektive hushåll. Det blir två avgifter för samma barn, men den totala avgiften överstiger inte maxtaxan.

Anmäl delad plats , 319.8 kB.

Faktura

Du betalar avgiften 12 månader per år, även när ditt barn är ledigt till exempel under sommaren. Om du säger upp platsen betalar du avgift under uppsägningstiden.

Din faktura kommer per post. Du kan välja att istället få fakturan som e-faktura eller betala via autogiro.

Om du inte betalar fakturan kan barnet förlora sin plats i fritids. Vill du anmärka mot fakturan ska du göra det till oss senast 20 dagar efter fakturans förfallodatum.

Inkomst

När ditt barn börjar i fritids ska du lämna uppgifter om din inkomst. Om du inte lämnar inkomstuppgift får du betala högsta avgift. Vi har rätt att göra kontroller mot din inkomst och be dig att lämna uppdaterad inkomstuppgift.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • lön inklusive ob-ersättning, övertidsersättning, semesterersättning m.m.
 • lön/inkomst från eget företag
 • lön från arbete utomlands
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • pension
 • sjukbidrag.

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån).

Du kan inte göra avdrag för underhåll.

Förändring av inkomst eller familjeförhållanden

Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka din avgift. Därför måste du anmäla förändrad inkomst. Din nya avgift börjar gälla månaden efter din ändring. Ändring av inkomsten för kortare tid än en månad påverkar inte avgiften.

Om du separerar eller flyttar ihop med någon, kan det förändra hushållets sammanlagda inkomst och påverka avgiften. Anmäl denna förändring så snart du kan.

Ändra inkomst , 586.9 kB.

Ändra familjeförhållande, arbetsgivare etc. , 319.8 kB.

Du kan lämna in blanketterna

 • till Kontaktcenter i Kommunhuset
 • via brev till adressen Kontoret för lärande, Box 23, 794 21 Orsa.

Den tiden under dagen som ditt barn är i fritids kallas vistelsetid. Barnet får vara i fritids den tiden som du arbetar eller studerar, inklusive eventuell restid. När du är ledig är barnet hemma. När barnet får en fritidsplats får du ett beslut med barnets vistelsetid.

Ditt barn kan gå i fritids till vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Om du är föräldraledig eller arbetssökande kan ditt barn inte gå i fritids.

Nattarbete

Om du arbetar under natten kan du ha barnet i fritids kl. 13.00-17.00 samma dag som du ska börja jobba natt. Dagen efter kan barnet vara i fritids åtta timmar efter den tiden som du slutade ditt arbete, och gå hem senast kl. 18.00.

Förändring av vistelsetid

Om du behöver ändra barnets vistelsetid ska du ansöka om det. Du kan välja mellan en tillfällig eller varaktig förändring.

Ansök om förändrad vistelsetid , 217 kB.

Introduktion

När ditt barn ska börja i fritids har ni en introduktion under en vecka. Under den tiden får ditt barn chansen att vänja sig vid att gå i fritids. Du är med under vissa delar av introduktionen.

Avgiften för fritidsplatsen börjar gälla från första introduktionsdagen.

Barnets schema och frånvaro i SchoolSoft

Vi använder lärplattformen SchoolSoft. Här ska du lägga in barnets schema och anmäla frånvaro. Du kan där också kontakta fritids och de kan skicka information och andra meddelanden till dig.

Du får inloggning till SchoolSoft under barnets introduktion.

Logga in på SchoolSoft Länk till annan webbplats.

De flesta barn som går i fritids blir sjuka ibland. Om du ser tecken på att ditt barn inte orkar att vara i fritids eller har en smittsam sjukdom ska du stanna hemma med barnet. Vid magsjuka ska barnet vara hemma två dygn efter tillfrisknandet.

Du ska anmäla barnets frånvaro i SchoolSoft. Om ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom mer än 30 dagar kan du ansöka om sänkt avgift. Skriv ett brev till oss och komplettera med läkarintyg. Avgiften kan sänkas från dag 31 och framåt.

Anmäl till fritids om du eller barnets syskon blir sjuka.

Vårdnadshavare är sjuk

 1. Anmäl till fritids.
 2. Ditt barn kan vara i fritids mellan kl. 07.30-16.30.

Fortsatt sjuk efter 1 månad

Du ska skicka läkarintyg till oss. Då kan ditt barn vara i fritids mellan kl. 07.30-16.30. Om du inte lämnar läkarintyg kan ditt barn inte vara i fritids.

Fortsatt sjuk efter 4 månader

Om du har behov av plats ska du ansöka om särskild placering. Du ska komplettera ansökan med läkarintyg som styrker behovet av fritidsplats. 

Ansök om särskild fritidsplats , 337.4 kB.

Behov av mer tid i fritids

Om du behöver ha barnet mer i fritids under din sjukskrivning kan du ansöka om utökad vistelsetid. Du ska komplettera ansökan med läkarintyg som styrker behovet av fritidsplats. 

Ansök om förändrad vistelsetid , 217 kB.

Vårdnadshavare stannar hemma med sjukt syskon

Barnet kan inte vara på fritids.

Fortsatt sjuk efter 1 månad

Om du har behov av plats ska du ansöka om särskild placering. Ansökan ska kompletteras med läkarintyg som styrker behovet av fritidsplats. 

Ansök om särskild fritidsplats , 337.4 kB.

Du kan lämna in läkarintyg och ansökan

 • till Kontaktcenter i Kommunhuset
 • via brev till adressen Kontoret för lärande, Box 23, 794 21 Orsa.

Du som arbetar under obekväm tid kan ansöka om barnomsorg efter fritids ordinarie öppettider. Som obekväm tid räknas kvällar, nätter och helger. Barnomsorgen ges i barnets hem av en person som du väljer och vi anställer.

Barnets vistelsetider

Måndag till fredag kl. 06.30-18.30 går barnet på sitt ordinarie fritids. Du kan använda fritids på obekväm tid

 • måndag till fredag kl. 18.30-06.30
 • lördag och söndag dygnet runt.

Barnets vistelsetid utgår från din arbetstid inklusive eventuell restid och sömn efter nattarbete (åtta timmar efter avslutat arbetspass). När du är ledig är barnet hemma med dig.

Du får ett beslut på hur många timmar du kan nyttja fritids på obekväm tid. Beslutet är tidsbegränsat och gäller max ett år.

Vid sjukdom

Du kan inte ha fritids på obekväm tid de dagar du eller ditt barn är sjuka.

Avgifter

Det är samma avgift för fritids på obekväm tid som för ordinarie plats i fritids.

Vem sköter om mitt barn?

Du ska själv lämna förslag på en person som kan ta hand om barnet, det gör du på din ansökan. Den personen

 • ska vara över 18 år
 • får inte vara vårdnadshavare till ditt barn
 • får inte vara folkbokförd på samma adress som dig eller barnet
 • anställs som outbildad barnskötare
 • måste ha lämnat utdrag ur Belastningsregistret för skola och förskola till oss innan anställning.

Om du blir beviljad fritids på obekväm tid anställer vi i Orsa kommun personen som ska ta hand om ditt barn. Personen får betalt per timme från oss, och blir kallad till Bemanningsenheten för att underteckna sitt anställningsavtal och få information om anställningen.

Är personen redan anställd i Orsa kommun gör vi en särskild prövning gällande arbetstidsregler.

Personer som anställts som barnskötare för att ta hand om andras barn på obekväm tid, har inte rätt att ansöka om fritids på obekväm tid för sina egna barn.

Uppsägning av plats

Om du inte längre har behov av fritids på obekväm tid eller om din anställning förändras ska du säga upp din plats, det gör du på vår uppsägningsblankett , 262.6 kB..

Om fritids på obekväm tid missbrukas har vi rätt att ompröva vårt beslut.

Alla fritids är öppna kl. 06.30-18.30 helgfria vardagar. De är stängda på julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Stängt för planering

Fritids har stängt för planering sju dagar per år för att personalen ska kunna utbilda sig eller planera verksamheten. De dagarna kan ditt barn gå i ett annat fritids.

På sommaren

Under sommaren är många barn lediga och några fritids stänger. Då samlar vi alla barn i ett fritids. Vi meddelar dig i god tid om vilket fritids ditt barn kan gå i.

Barnet är hemma när du har semester.

En vecka om året har du rätt att ha barnet i fritids när du är ledig. Det gäller inte under sommarperioden 15 juni till 15 augusti. För att ansöka om detta fyller du i en blankett som finns i fritids.

1. Kallelse till att börja skolan

På hösten året innan ditt barn fyller sex år skickar vi en kallelse till dig där det står vilken skola ditt barn erbjuds plats i. Det är barnets folkbokföringsadress som styr vilken skola barnet tillhör. Du kan titta på våra geografiska upptagningsområden för att se skolområdena. Här kan du söka upp barnets adress och se vilken skola barnet tillhör Länk till annan webbplats..

I kallelsen finns information om hur du gör om du vill att barnet ska få plats i en annan skola än den ni blivit kallad till. Läs mer om att göra skolval.

2. Beslut om skola och förfrågan om fritids

Vi skickar ett beslut till dig när rektorerna har fattat beslut om vilken skola ditt barn ska gå på. Då får du också en förfrågan om du vill att barnet ska börja på fritids i samband med skolstarten. Vill du inte ha fritids avslutar vi förskoleplatsen 31 juli, det är sista dagen barnet kan gå på förskolan.

Det är viktigt att du informerar oss om något ändras i familjen. Skicka in skriftlig anmälan om du ändrar

 • inkomst
 • vistelsetid
 • familjeförhållanden eller kontaktuppgifter

Ändra inkomst , 586.9 kB.

Ansök om förändrad vistelsetid , 217 kB.

Ändra familjeförhållande eller kontaktuppgifter , 319.8 kB.

Du kan lämna in blanketterna

 • till Kontaktcenter i Kommunhuset
 • via brev till adressen Kontoret för lärande, Box 23, 794 21 Orsa.
Senast uppdaterad: 15 maj 2023