Fritids

Fritids ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Verksamheten ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

Fritids är en plats för yngre skolbarn i åldern 6-13 år att vara på före och efter skoldagen och under skolans lov medan du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Ditt och barnets behov avgör hur länge ditt barn kan vara på fritids.