Elev- och föräldrainflytande

Eleverna ska ha möjlighet att ha inflytande över sitt skolarbete. I läroplanerna för respektive skolform beskrivs hur utbildningen ska utformas.

Närmare bestämmelser om elevers inflytande över utbildningen finns vidare i 4 kap. 9 § skollagen, där framgår det bland annat att barn och elever fortlöpande ska stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Läroplanerna beskriver följande gällande elevinflytande:

  • De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever.
  • Elever ska ges inflytande över utbildningen.
  • De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.
  • Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad.
  • Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Föräldrainflytande
Det är viktigt att vi i skolan och ni där hemma samarbetar, allt för att ge ditt barn så bra förutsättningar som möjligt till sin utveckling och till sitt lärande. Om du talar om vad du tycker är det lättare för personalen att ge bäst förutsättningar och anpassningar för ditt barn.

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal är en viktig del av vår verksamhet. På utvecklingssamtalet kan vårdnadshavare och mentor tillsammans med eleven i lugn och ro prata om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför skolan. Utvecklingssamtalet ska genomföras minst en gång per termin.

Senast uppdaterad: 11 mars 2024