Våra grundskolor

Kommunen har fyra grundskolor. Tre årskurs F-6 skolor, och en årskurs 7–9 skola. Vår vision är ”Ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas”. I Skattungbyn finns också en friskola, årskurs F–6.

Elever laborerar i en tekniksal. Foto.

Skolan ska föra vidare och utveckla vårt kulturarv – värderingar, traditioner, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Skolan är ett stöd för familjerna när ni uppfostrar era barn. Därför är det viktigt att skolan och hemmet samarbetar.

Skolan ska verka för jämställdhet och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet.

Språket är viktigt för både lärandet och utvecklingen som människa. Därför är det viktigt att skolan ger många möjligheter till att samtala, läsa och skriva så att ditt barn blir säkert på sitt språk och blir bra på att kommunicera med andra.

Skapande och undersökande arbete är precis som lek viktiga delar i lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

God miljö för utveckling och lärande

Ditt barn ska i skolan möta respekt för sig själv och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en trygg plats där man känner gemenskap och lust att lära. Den grundläggande tryggheten skapar i hemmet, men skolan har också en viktig roll. Dina barn har rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och känna hur kul det är att göra framsteg och klara av problem i skolan.

Varje skolas utveckling

Skolan har mål som gäller över hela landet och varje skola måste uppnå dom. Det är framförallt rektorns uppgift att se till att de uppnås men naturligtvis har skolans personal, eleverna och hemmet – liksom resten av samhället en viktigt roll i det arbete. Vi måste alla jobba för våra barns bästa!

Det här är en kort sammanfattning av grundskolans uppdrag.

Information på ditt språk - Information in your language

Skolverket har samlat information om den svenska skolan på sin webbplats.

The education agency Skolverket has gathered information in different languages on a web portal called "The Swedish education system in brief".

Bergetskolan är en F-6 skola där det också finns förberedelseklass, fritidshem och förskoleavdelningar. Skolgården är stor och indelad i olika inspirerande lekmiljöer. På skolan går cirka 165 elever.

Bergetskolan har närhet till olika skogsmiljöer med löp- och skidspår och ishallen som närmaste granne. På promenadavstånd finns Orsa centrum med kulturhus, biograf och bibliotek.

Lärande, trygghet, gemenskap och rörelse är centrala delar i Bergetskolans arbete.

Vi arbetar med olika lärandemiljöer för att möta behov och utveckla lärandet.

Tillsammans arbetar vi aktivt med att skapa trygghet och gemenskap bland annat genom klassråd, elevråd, kamratstödjare, kamratveckan, fadderklasser, ”Bergetolympiaden” och allsångstillfällen.

Vi arbetar för ett utvecklande av utemiljön kring skolan för lärande, lek och rörelse.

Vi har ett samarbete med Dalarnas Idrottsförbund där personal från fritidshemmet genomför rastaktiviteter.

Vår vision är "Vi vill att eleverna som lämnar Bergetskolan ska ha framtidsdrömmar, vara nyfikna på mer kunskap, vara en bra kompis och väl förberedda för att vara en god samhällsmedborgare".

Välkommen till Bergetskolan!

Här finns vi: Gillevägen 1 Länk till annan webbplats., 794 33 Orsa

Rektor: Lena Helgesson, 0250‑55 22 22
Skolans reception: klockan 07.30–10.00, 0250‑55 22 26
E-post: orsa.kommun@orsa.se

Digerbergets skola är en F-6 skola med ett integrerat fritidshem. Skolan ligger högt belägen i utkanten av Orsa med en milsvid fantastisk utsikt över Orsasjön och vi har cirka 150 elever.

På skolan har vi två fokusområden – matematik och lärmiljö.

Vi jobbar även med trygghet och studiero samt elevers delaktighet och inflytande, bland annat genom det kollegiala lärandet i lärlagsarbete.

Vi är partnerskola till Högskolan Dalarna, våra lärarstudenter bidrar till att lyfta vår vardagsnära skolutveckling. Vi har även ett samarbete med Dalarnas Idrottsförbund där personal från fritidshemmet genomför rastaktiviteter.

Skolans vision är "Ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas".

Här finns vi: Sjukallgata 8 Länk till annan webbplats., 794 92 Orsa

Rektor: Mikael Järvegård, 0250‑55 22 32
Skolans reception: klockan 07.30–10.00, 0250‑55 21 89
E-post: evalena.johansson@orsa.se

Mitt i centrala Orsa hittar man Kyrkbyns skola. Kyrkbyns skola är en F-6 skola och har cirka 150 elever. Vi har en fritidsavdelning, Vintergatan, där cirka 65 barn är inskrivna.

På skolan har vi tre fokusområden. Det är att öka måluppfyllelsen i svenska och matematik och fortsätta arbetet kring ökad studiero i klasserna. Vi använder oss av digitala hjälpmedel och kooperativa strukturer i undervisningen.

Vi har även i år ett samarbete med Dalarnas Idrottsförbund där personal från fritidshemmet genomför rastaktiviteter med eleverna på lunchrasterna.

Ungefär en gång per månad arbetar vi i våra galaxgrupper som bygger på vårt faddersystem för att stärka det sociala samspelet och utveckla tryggheten på skolan.

Skolans vision är "Ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas".

Här finns vi: Skolgatan 4 Länk till annan webbplats., 794 30 Orsa

Rektor: Jenny Knutsson, 0250‑55 22 19
Skolans reception: klockan 07.30–10.00, 0250‑55 23 29
E-post: orsa.kommun@orsa.se

Orsaskolan är Orsas högstadium och där går cirka 220 elever i årskurs 7–9. Skolan ligger i anslutning till Orsas sporthall och nära Orsas centrum.

Orsaskolan strävar hela tiden efter att utveckla eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt och parallellt med strävan att utveckla deras kunskaper löper också utvecklingen av deras sociala förmågor. I år arbetar vi efter lärlagsfrågan: Hur ökar vi elevernas delaktighet och inflytande? genom kollegialt lärande i lärlagsarbete. Vi på skolan arbetar också aktivt med att stärka elevernas valkompetens.

Elevrådet har en viktig ställning på skolan där tas skolfrågor upp och behandlas. Föräldrarådet har möten med oss i skolan där vi utbyter önskemål och samarbetar för skolan och elevernas bästa. Skol-IF är en aktivitet för eleverna som vi tycker är viktig. Vi åker på turneringar i bland annat hockey och innebandy.

Skolans vision är "Ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas".

Här finns vi: Järnvägsgatan 20 Länk till annan webbplats., 794 30 Orsa

Rektor: Anna-Karin Alfredsson, 0250‑55­ 23 05
Skolans reception: klockan 07.30–10.00, 0250‑55 22 33
E-post: orsa.kommun@orsa.se

Huvudman är Skattunge Friskola (ekonomisk förening). Skolan ligger i Skattungbyn, cirka 15 km från Orsa centrum. Skolan är en F-6 skola.

Friskolan har avtal med Orsa kommun gällande specialpedagoger och elevhälsa, samt följer kommunens fortbildningsinsatser för lärare och personal.

Här finns vi: Skattunge Kyrkväg 7 Länk till annan webbplats., 794 95 Skattungbyn

Rektor: 076-125 08 12, rektor@skattungefriskola.se

Läs mer på skolans webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024