Kurator och psykolog

Inom Elevhälsan har vi skolkuratorer som deltar i skolans elevvårdsarbete med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Även en skolpsykolog finns tillgänglig.

Ung kille besöker skolans kurator. Foto.

En skolkurator erbjuder råd-, stöd-, kris- och konfliktsamtal till elever och deltar även i värdegrundsarbetet. Det kan innebära arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Skolpsykolog finns tillgänglig för att utreda ditt barns behov av stöd för att klara sin utbildning. Arbetet inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med det psykologiska perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan.

Senast uppdaterad: 21 november 2023