Sköterska och läkare

Skolsköterskan och skolläkaren ingår i vad som kallas Elevhälsans medicinska insats (EMI).

Ung kvinna med läkarrock och stetoskop står framför svarta tavlan

Sköterskan och läkaren arbetar både med enklare behandling och med insatser för att hålla barnen friska. Det kan vara hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer. De ingår också i de team som kan sättas ihop för att utreda om barnen behöver speciellt stöd för att klara sin utbildning.

Alla elever erbjuds hälsobesök regelbundet hos skolsköterskan under skoltiden.
Vi kan då upptäcka förändringar i tillväxt, syn, hörsel, rygg, samt diskutera övriga hälsofrågor och annat som kan bekymra barnet och påverka deras psykiska hälsa.

Vårdnadshavare får meddelande hem innan om att det sker, så att ni också har möjlighet att närvara om det önskas. Eleverna erbjuds tid hos skolläkaren vid behov.

Förskoleklass

 • Övertagande av BVC-journaler samt genomgång av dessa och upprätta EMI-(skolhälsovårds)journal.
 • Presentera sig för eleverna i varje förskoleklass, utlämning av en skriftlig presentation om Elevhälsans medicinska insats (skolhälsovården).
 • Synkontroll och hörseltest i början av höstterminen.
 • Hälsobesök under vårterminen som innefattar; hälsosamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare samt ifyllande av hälsofrågeenkät till elev och ett formulär för ifyllnad till vårdnadhavare om elevens hälsotillstånd, eventuell uppföljning av syn och hörsel, kontroll av tillväxt.
 • Gå igenom givna vaccinationer och komplettera vid behov.

Årskurs 1

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 2

 • Tillväxtkontroll som innefattar längd och vikt.
 • Organisera och vaccinera elever som är födda år 2002 och senare mot mässling-påssjuka-röda hund, från och med läsåret 18/19
 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 3

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 4

 • Förnyat formulär skickas hem till vårdnadshavare för ifyllande om elevens hälsotillstånd.
 • Hälsobesök som innefattar; hälsosamtal med varje enskild elev samt ifyllande av hälsofrågeenkät, kontroll av tillväxt, syn, rygg samt vid behov hörseltest. Vid hälsobesöket är det särskilt viktigt att EMI (skolhälsovården), förutom att upptäcka nytillkomna medicinska hälsoproblem, uppmärksammar barn som har svårigheter när det gäller språklig utveckling, läsning och skrivning, koncentration eller uppmärksamhet och kamratrelationer. Detsamma gäller barn som är ängsliga, oroliga eller utagerande.

Årskurs 5

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.
 • Organisera och vaccinera flickor mot HPV (humant papillomvirus). Vaccinationen omfattar två doser som ges under läsåret.

Årskurs 6

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 7

 • Förnyat formulär skickas hem till vårdnadshavare för ifyllande om elevens hälsotillstånd.
 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.
 • Hälsobesök som innefattar; hälsosamtal med varje enskild elev som ifyllande av hälsofrågeenkät, kontroll av tillväxt, syn, rygg, samt vid behov hörseltest. Hälsobesöket ska särskilt fokusera på att identifiera ungdomar med riskfyllda levnadsvanor och ska tillsammans med vårdnadshavare och utifrån behov övriga resurspersoner i skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten kunna erbjuda välplanerade insatser för att motverka uppenbar riskutveckling.
 • Vid behov diskuteras de medicinska besvär som kan ha betydelse för yrkes- och/eller studievalet.

Årskurs 8

 • Vaccination difteri, stelkramp och kikhosta erbjuds elever födda från och med 2002.
 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 9

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Eleverna erbjuds vaccin mot

 • Mässling/påssjuka/röda hund i årskurs 2, från och med läsåret 18/19
 • Difteri/tetanus (stelkramp)/kikhosta i årskurs 8 för barn födda från och med 2002 och senare
 • Vaccin mot HPV (humant papillomvirus) till flickor i årskurs 5

Om grundvaccinationen av polio, stelkramp, difteri, kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund inte är helt genomförd erbjuds komplettering av dessa.

Senast uppdaterad: 27 mars 2019