Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för insamling och behandling av kommunalt avfall.

En kommun måste ha både en aktuell avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. Avfallsplanen beskriver mål och åtgärder för att förebygga och minska avfallets mängd och farlighet. Lokala avfallsföreskrifter är lagar och regler för hantering av avfall i en kommun.

Kommunalt avfall definieras i 15 kap. 3 § miljöbalken. Där framgår att kommunalt avfall är avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, dock inte:

  • Avfall från tillverkning.
  • Avfall från jord- och skogsbruk.
  • Avfall från fiske.
  • Avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening.
  • Bygg- och rivningsavfall.
  • Uttjänta bilar.

Ny kretsloppsplan

Nuvarande avfallsplan gäller 2018–2022. Process att ta fram en ny plan pågår. Samråd har skett och den nya kretsloppsplanen kommer att publiceras när den är justerad och beslutad av kommunfullmäktige.

Nodava AB

Avfallshanteringen sköts av det kommunala bolaget Nodava AB. Uppdraget gäller såväl hämtning av olika avfall inklusive slam som drift av Återvinningscentralen på Heden.

Senast uppdaterad: 25 januari 2024