Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för insamling och behandling av kommunalt avfall.

Kommunalt avfall definieras i 15 kap. 3 § miljöbalken. Där framgår att kommunalt avfall är avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, dock inte:

 • Avfall från tillverkning.
 • Avfall från jord- och skogsbruk.
 • Avfall från fiske.
 • Avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening.
 • Bygg- och rivningsavfall.
 • Uttjänta bilar.

Nodava AB

Avfallshanteringen sköts av det kommunala bolaget Nodava AB. Uppdraget gäller såväl hämtning av olika avfall inklusive slam som drift av Återvinningscentralen på Heden.

På Nodavas webbplats kan du bland annat läsa om:

 • Avgifter och abonnemang
 • Hämtning av restavfall och matavfall
 • Hämtning av slam
 • Öppettider återvinningscentral Heden
 • Återvinningsstationer (ansvaret för dessa har Nodava AB från 1 januari 2024)

Avfallsregler och avfallsplan

En kommun måste ha både en aktuell avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen – som nu benämns kretsloppsplan – beskriver mål och åtgärder för att förebygga och minska avfallets mängd och farlighet. Lokala avfallsföreskrifter är lagar och regler för hantering av avfall i en kommun.

Avfallsfrågor på Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vid miljöenheten på Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora-Orsa hanteras bland annat följande frågor rörande avfall:

 • Tillsyn avfallshantering hos företag, kommun, hushåll
 • Eldning av trädgårdsavfall
Senast uppdaterad: 8 juni 2024