Kartor

Kartenheten är en avdelning inom Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora-Orsa och till oss vänder du dig när det gäller kartor. På kartenheten finns kommunens samlade kompetens vad det gäller kartor, mätning och utsättning. Till oss vänder du dig när det gäller: Kartor över Mora och Orsa kommun. Till exempel baskarta, grundkartor, nybyggnadskartor, tomtkartor med mera (ej detaljplaner eller byggnadsritningar). Förfrågningar om fastighetsbeteckningar. Utsättning, inmätning och lägeskontroll av byggnader och detaljer. Stomnätskartor och mätpunkter i plan och höjd. Specialkartor. GIS (Geografiskt informationssystem). Nyttjanderätt För att få tillgång och rättigheter att använda kommunens kartor tecknas ett nyttjanderättsavtal mellan Miljö- och byggnadsförvaltningen och köparen. Avgifter baseras på kartans storlek och dess innehåll. Leverans kan ske både analogt på papper men också digitalt i en stor mängd filformat enligt köparens önskemål Länk till PBL-taxan Nybyggnadskarta window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_2d01d90c16a5883f2b538a43 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_2d01d90c16a5883f2b538a43 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_2d01d90c16a5883f2b538a43' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Det är bygglovsenheten som avgör om det behövs nybyggnadskarta eller inte. Kontakta bygglovsenheten om du är osäker. Nybyggnadskarta krävs när du ska bygga nytt på en obebyggd tomtplats, inom och utom detaljplanelagt område. På kartan visas fastighetsgränser, befintliga markhöjder, angränsande gator och vägar samt den gällande detaljplanens bestämmelser. På nybyggnadskartan ska du själv rita in det du vill bygga eller ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Du ska redovisa byggnadens placering med avstånd till fastighetsgränser, föreslagen sockelhöjd samt infart och parkering. Därefter skickas den in tillsammans med de övriga handlingarna. OBS! Finns inte all ursprunglig information med på nybyggnadskartan så är den inte giltig. Hur beställer jag en nybyggnadskarta? Kartan kan bara beställas genom att använda kommunens e-tjänst. Information hur du beställer kartan finns i länken nedan. Beställningarna tas omhand i turordning. Länk till E-tjänsten för beställning av nybyggnadskarta Hur lång tid tar en nybyggnadskarta? Vi levererar en nybyggnadskarta inom femton arbetsdagar. Under längre helger, till exempel jul- och nyårshelgen, samt semestertider kan det ta längre tid att få kartan producerad och levererad, jämfört med 15 arbetsdagar i normala fall. Snöläget kan påverka kvalité och leveranstid. Vad kostar en nybyggnadskarta? Enligt den av kommunen fastställd taxa, som gäller från 1 januari 2023, är kostnaden för nybyggnadskarta för enbostadshus 8 595 kr. För övriga byggnader och större fastigheter, se Bygglov, kart- och mättaxa 2023 . Baskartan window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4fb67 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4fb67 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d4fb67' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Baskartan är en storskalig karta som finns över de tätbebyggda områdena i kommunen. Baskartan framställs dels genom mätningar i fält och dels genom flygfotografering på låg flyghöjd. Den har ett stort innehåll av kartdetaljer med hög noggrannhet (0,1-2,0 m) och är den mest detaljerade kartan och redovisar vägar, byggnader, fastighetsgränser, strandlinjer, markdetaljer mm. Baskartan uppdateras fortlöpande i samband med planering och byggande i kommunen. Baskartan är digital och ligger till grund för de flesta andra kartor som framställs över kommunens områden. Kartan kan levereras i ett flertal digitala format. Grundkarta window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4d12a .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4d12a .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d4d12a' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Grundkartan används som kartunderlag när man gör en ny detaljplan. En grundkarta är en uppdaterad baskarta kompletterad med planbestämmelser, höjdinformation mm. Främst är det kommunens planavdelning och ibland konsulter som använder en grundkarta. Tomtkarta window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4d22c .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4d22c .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d4d22c' }; SolUtils.collapseElement(config); }); En tomtkarta är ett enkelt utdrag ur baskartan över en fastighet (tomt). Tomtkartan innehåller fastighetsgränser och beteckningar, byggnader, vägar, vattendrag och vissa markdetaljer. Någon fältinventering eller uppdatering av kartan har normalt inte gjorts när man gör ett enkelt kartutdrag.   Specialkartor window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4bc97 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4bc97 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d4bc97' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Behöver du en karta för ett speciellt ändamål? Hos oss kan du beställa en karta efter din önskemål. Kontakta oss för att diskutera vad just du behöver. Externa kartlänkar window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid10_166aa05167c62dff5d4ae73 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid10_166aa05167c62dff5d4ae73 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid10_166aa05167c62dff5d4ae73' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Lantmäteriet Med Lantmäteriets e-tjänst ”Min Fastighet” kan du som har e-legitimation gratis se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde. Du ser också om det finns detaljplaner eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten. Lantmäteriet har flera bra karttjänster med kartor, flygbilder, historiska kartor och skriva ut din egen kartbok. Skogsstyrelsen Med Skogsstyrelsens e-tjänst ”Mina Sidor” finns samlad information om din skogsfastighet, kartprogram som bland annat visar skogliga grunddata. IFK Mora OK På IFK Mora OK sida hittar du orienterings-, skol- och historiska kartor över Mora och Orsa som du kan ladda ner.
Senast uppdaterad: 11 januari 2024