Kartenheten är en avdelning inom Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora Orsa och till oss vänder du dig när det gäller kartor eller mätningsuppdrag av olika slag. OBS! Efterfrågan på kart- och mättjänster är mycket stor förnärvarande varför det kan ta något längre tid innan vi kan göra jobbet. Så var ute i god tid med beställningen ( 1 juni 2021). Är ditt ärende mycket brådskande och avser utsättning hänvisar vi till externa mätkonsulter med behörighet. På Kartenheten finns kommunens samlade kompetens vad det gäller kartor, mätning och utsättning. För kommunens verksamheter utför vi de flesta typer av mätningsarbeten i fält, exempelvis, utsättning, inmätningar, lägeskontroller, nybyggnadskartor, grundkartor, projekteringsmätningar, volymberäkningar och avvägningar och har stor erfarenhet från vitt skilda mätningsuppdrag på många användningsområden. Mättjänster debiteras enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige, för närvarande 850 kr/tim exkl moms. Beställningarna tas om hand i turordning. Varje måndag och onsdag går vi igenom inkomna beställningar och kontaktar därefter beställaren. Utsättning window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4afbb .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4afbb .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Att börja bygga med fel placering på tomten eller fel höjdsättning kan bli dyrt. Det kan till och med leda till skadeståndsanspråk. Byggherren ansvarar för att huset blir byggt på rätt plats och enligt beviljat bygglov. Vid utsättning visas läget för byggnaden ut på marken enligt beviljat bygglov. Normalt görs utsättningen innan schaktning för grunden gjorts. Fyll i blanketten och maila den till kartenheten@mora.se För närvarande är det högt tryck på mättjänster. För att få utsättningen inom den tid du önskar är det mycket viktigt att beställningen görs i god tid! (1 juni 2021) Beställ utsättning Lägeskontroll window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4b52a .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4b52a .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Med lägeskontroll menas att byggnadens eller anläggningens läge kontrolleras så att det stämmer överens med bygglovet. Lägeskontrollen bör göras tidigt i byggprocessen för att undvika så att dyrbara förändringar till följd av avvikelser från bygglovet kan undvikas. Lägeskontrollen kan beställas hos Kartenheten eller så kan byggherren själv med hjälp av sakkunnig med mätningsteknisk kompetens utföra den. Beställning av lägeskontroll Stomnät window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4b2c9 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4b2c9 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Kommunen har ett geodetiskt stomnät i plan och höjd. Stomnätet består av ett stort antal markerade mätpunkter på marken. Punkternas läge redovisas på en stomnätskarta. Som komplement till stomnätskartan finns koordinatförteckning och punktbeskrivningar för att man enkelt ska kunna hitta punkterna på marken. Beskrivning av stomnätspunkter med koordinatangivelse kan fås genom att kontakta Kartenheten. Drönarflygning window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4bae9 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4bae9 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Med hjälp av en drönare kan kommunen ta bilder över ett område på ett smidigt sätt. Flygningen samlar flera bilder som sedan kan sammanfogas till ett större ortofoto som är en skalriktig flygbild. Genom ha en färsk bild över ett område kan även kommuns baskarta uppdateras med den aktuella informationen. Bilden kan även användas för att skapa punktmoln som sedan kan användas för att skapa 3D-visualiseringar som i sin tur kan användas för att bl.a. göra volymberäkningar. Koordinatsystem window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4b6ad .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4b6ad .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Från och med den 7 februari år 2011 använder sig Mora och Orsa kommun av koordinatsystemet SWEREF 99 15 00. Detta har ersatt Moras lokala koordinatsystem, 5 gon V Reg 10. Det höjdsystem som används i Mora och Orsa är RH 2000.
Senast uppdaterad: 8 mars 2019