Åtgärda din avloppsanläggning

Publicerad: 10 januari 2023 Uppdaterad: 31 augusti 2023

Om du efter tillsyn av din avloppsanläggning har fått krav på att åtgärda hela eller delar av anläggningen så behöver du göra detta före det datum som står angivet i beslutet.

Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen i god tid innan du vidtar några åtgärder eftersom det krävs tillstånd att anlägga en ny avloppsanläggning eller att ändra en befintlig. Blanketter för tillståndsansökan hittar du på sidan för enskilt avlopp.

Ansökan enskilt avlopp , 245.4 kB.

Vilken avloppslösning som du ska välja beror på hur det ser ut på just din fastighet. Generellt gäller att tekniken du väljer ska vara lämplig för platsen, uppfylla lagens krav samt överensstämma med dina egna önskemål.

Vi rekommenderar att du tar kontakt med en entreprenör som anlägger avlopp. Entreprenören kan komma ut till din fastighet och diskutera just dina förutsättningar. De flesta entreprenörer hjälper också till med ansökningshandlingarna som ska skickas till oss.

Äldre avloppslösning. Illustration.

Bild: avloppsguiden.se Vilken teknik passar dina förutsättningar?

Förklaring till vanliga brister hos äldre avloppsanläggningar och tips på åtgärder:

Om vattentoalett finns i huset ska slamavskiljaren vara dimensionerad för toalett (ofta kallad trekammarmodell). Detta för att förhindra att slam går ut i reningsbädden och sätter igen den. Skadad slamavskiljare kan leda till att reningsbädden sätter igen eller att orenat avloppsvatten läcker ut.

Tips på åtgärd: Utred byte av slamavskiljare.

Efter slamavskiljning ska avloppsvattnet renas från bland annat näringsämnen och bakterier. Detta sker ofta i en reningsbädd. För ett hushåll med vattentoalett ska ytan på en reningsbädd vara ca 30 m2. Om avloppsvattnet leds bort via en enda ledning från slamavskiljaren blir ytan, där rening ska ske, för liten. Efter slamavskiljaren krävs vanligtvis en fördelningsbrunn som fördelar avloppsvattnet jämt ut till flera spridarledare så att en större yta för infiltration skapas.

Tips på åtgärd: Utred vilket reningssteg som är lämpligast för dig.

Reningsbäddar ska vara försedda med luftningsrör som bland annat gör att syre tillförs bädden. Luftningsrören hittar du längst bort på reningsbädden. Är anläggningen en markbädd finns det också luftningsrör närmare fördelningsbrunnen. Om luftningsrör saknas blir det dålig syresättning i bädden och därmed risk för sämre rening. I luftningsrören ska det inte finnas vatten eller slam.

Tips på åtgärd: Utred om din reningsbädd kan kompletteras med luftningsrör eller om ett nytt reningssteg ska installeras.

Om utsläppspunkten från avloppsanläggningen ligger mindre än 100 m från sjö eller vattendrag finns risk att näringsämnet fosfor, som finns i avloppsvatten, når vatten. Då detta ämne göder sjöar och vattendrag ska dessa utsläpp minimeras. Avloppsanläggningar inom 100 m från sjö eller vattendrag ska därför klara hög skyddsnivå vad gäller fosforrening (90 % reduktion).

Tips på åtgärd: Utred om din anläggning kan kompletteras med extra fosforrening genom till exempel kemisk fällning före slamavskiljaren eller fosforfälla efter bädden. Alternativt utred om en torr toalettlösning skulle passa dig (till exempel mulltoalett eller förbränningstoalett). Om bara bad-, disk- och tvättvatten leds till avloppsanläggningen krävs ingen extra fosforrening.

Alla avloppsanläggningar ska klara att minst ta emot avloppsvatten från ett hushåll, det vill säga en permanentboende familj på 5 personer. Finns det fler byggnader på fastigheten där det finns kök och badrum (med både toalett och dusch) klassas det som ytterligare ett hushåll och avlopps-anläggningen ska vara dimensionerad för att klara även detta hushåll.

Tips på åtgärd: Utred om alla byggnader behöver vara fullt utrustade med kök, toalett och dusch. Alternativt utred om befintlig avloppsanläggning ska dimensioneras upp.

Vanliga moderna avloppslösningar:

1. Slamavskiljare för vattentoalett (3-kammarbrunn) med en efterföljande tät markbädd. Kompletteras med extra fosforrening (kemisk fällning före slamavskiljare eller fosforfälla efter bädden) för anläggningar som ligger mindre än 100 m från sjö eller vattendrag. Bädden kan byggas med sand- och gruslager, moduler eller vara ”på burk”.

Slamavskiljare med markbädd. Illustration.

Bild: avloppsguiden.se Vilken teknik passar dina förutsättningar?

2. Minireningsverk. Allt avloppsvatten från hushållet behandlas i minireningsverket där slamavskiljningen är ofta inbyggd. Efter vissa minireningsverk behöver en mindre infiltrationsbädd anläggas om verket inte renar bakterier tillräckligt bra.

Minireningsverk. Illustration.

Bild: avloppsguiden.se Vilken teknik passar dina förutsättningar?

avloppsguiden.se Länk till annan webbplats. kan du hitta mer bra information om enskilda avlopp. Tveka heller aldrig att höra av dig till oss på miljökontoret om du har frågor.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023