Kommunens organisation vid kris

I en kommun bedrivs verksamhet som måste fortsätta fungera även vid en kris eller extraordinär händelse. När ordinarie verksamhet inte kan hantera det inträffade finns en övad och utbildad krisledningsorganisation att aktivera.

Närbild på händer som lägger ett pussel. Pusslet består av fyra stora bitar i olika färger. Foto.

De tre grundprinciperna
Dom tre grundprinciperna är i svensk krishantering:

 • Ansvarsprincipen
  Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid en kris, att kommunerna sköter skola och äldreomsorg och så vidare.
 • Likhetsprincipen
  Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.
 • Närhetsprincipen
  En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen och det aktuella landstinget som leder och arbetar med insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med regionala och statliga insatser.

Kommunen har en plan för hanterandet av extraordinär händelse, samhällsstörning och kris.

Extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala Den innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser.

Med en samhällsstörning avses en händelse som inte betecknas som en extraordinär händelse i lagens mening, men ändå utsätter kommunens organisation, eller delar av den, för stor påfrestning.

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället, samt hotar grundläggande värden och funktioner. En kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och en normal organisation. En kris är en oväntad händelse utöver det vanliga, och för att lösa krisen krävs samordnade åtgärder från flera aktörer.

Krisledningsplanen beskriver:

 • Hur kommunen ska organisera sig.
 • Hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar samt säkerställer samband för att hantera dessa händelser.
 • Vilka lokaler med teknisk utrustning för ledning och samverkan som disponeras.
 • Hur den interna och externa informationen samordnas.

Orsa kommun har en övad och utbildad krisledningsorganisation som kan aktiveras vid ovannämnda händelser. I Orsa kommun är det kommunchefen eller tjänsteman i beredskap som beslutar om när krisledningsorganisationen ska aktiveras.

Krisledningsnämnd
Vid en extraordinär händelse kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd. Nämnden tar över verksamhet och fattar beslut om det som är kopplat till den extraordinära händelsen.

Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Syftet med nämnden är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut vid en extraordinär händelse.

Stab - ledningsstöd för beslutsfattare
Kommunen har en stab som aktiveras när ordinarie resurser inte räcker till för att fullfölja kommunens uppdrag.

I staben ingår följande funktioner

 • Stabschef
 • Kommunikation
 • Samordning
 • Analys- och lägesbild
 • Dokumentation
 • Internt stöd
 • Upplysningscentral

POSOM

Som en del i kommunens krishanteringsarbete finns en organisation för POSOM.

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer och är en resurs avseende krisstöd till drabbade vid extraordinära händelser.

POSOM består av en ledningsgrupp och en stödpersongrupp.

I arbetet med POSOM samverkar kommunen med aktörer och organisationer som exempelvis räddningstjänst, polis, vårdcentral, Orsa församling, föreningar och andra kommuner.

När aktiveras POSOM?

POSOM aktiveras när samhällets resurser för stöd och psykiskt och socialt omhändertagande inte är tillräckliga, och möjligheten att slussa drabbade vidare till ordinarie stödfunktioner inte finns.

Det kan till exempel handla om kvällar, nätter, helger och andra tillfällen när vårdcentralen och andra instanser är stängda.

Mandat att aktivera POSOM organisationen i Orsa kommun har regional insatsledare och insatsledare hos Brandkåren Norra Dalarna, polisen, ambulansen och kommunchefen.

Stödcentrum upprättas vanligtvis på församlingshemmet i Orsa.

Senast uppdaterad: 15 mars 2023