Ungas inflytande i kommunen

Unga i Orsa ska kunna påverka sitt liv och utvecklingen i sin kommun. Vi vill att du som ung ska trivas och må bra i Orsa, känna att du kan utvecklas och ha möjlighet att göra din röst hörd.

Lockig rödhårig ung kvinna som pratar i megafon och gestikulerar.

Hur kan du påverka din kommun

Ungas åsikter och idéer är en resurs som är viktig att ta vara på. Orsa kommun jobbar aktivt för att stärka ungas möjligheter att påverka och vara delaktiga i det som händer i kommunen.

Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en undersökning som vänder sig till dig mellan 13–19 år. Den innehåller frågor om fritid, skola, politik, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Luppundersökningen görs för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut i Orsa, Dalarna och Sverige.

I Orsa kommun genomförs luppundersökningen var tredje år i alla årskurser på högstadiet och gymnasiet. Orsa har genomfört enkäten 2015, 2018 och 2021.

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Därför ska resultaten från Lupp användas som underlag när kommunen tar beslut som rör unga, som ett verktyg när kommunen planerar och följer upp sina verksamheter och som underlag för dialog mellan unga och dom som bestämmer i kommunen.

Se filmen om LUPP Länk till annan webbplats.

Orsa kommun arbetar ständigt med att utveckla forum där unga och beslutsfattare kan mötas och ha dialog om aktuella frågor. Syftet med dessa forum är dels att unga ska få möjlighet att göra sin röst hörd, och att beslutsfattare ska få ungas perspektiv för att kunna fatta kloka beslut i frågor som rör unga.

Några av de dialoger som genomförts har handlat om skollunchen, om ungas delaktighet i arbetet med vision Orsa 2050 och om kollektivtrafiken.

I Orsa kommun erbjuds alla elever i årskurs nio i grundskolan samt årskurs ett på gymnasiet två veckors feriepraktik. Som feriearbetare kan du arbeta med olika uppgifter och sysslor.

En av dessa uppgifter är att jobba som unga kommunutvecklare, där en grupp unga arbetar med aktuella frågor utifrån ett ungdomsperspektiv. Målet med arbetet är att Orsa ska bli en bättre plats för unga att bo på, och frågorna som lyfts upp av unga har bland annat handlat om trygghet, fritidsaktiviteter, utanförskap och påverkansmöjligheter

Under perioden maj 2023 till mars 2024 har Orsa kommun anställt sju ungdomar som unga kommunutvecklare. Uppdraget handlar om att arbeta med kommunens mål att Orsas elever ska känna sig trygga och längta till skolan.

Kommunutvecklarna står för en viktig del av kommunens arbete med att öka ungas inflytande och delaktighet, och har kommunens ungdomsstrateg som handledare.

Senast uppdaterad: 12 mars 2024