Tolk

Om du inte behärskar svenska språket eller om du har behov av en teckenspråkstolk eller dövblindtolk har du rätt till tolk i din kontakt med alla myndigheter. Tolk bokas av den myndighet du har kontakt med.

Boka tolk i god tid

Det är viktigt att meddela behov av tolk i god tid. Att använda sig av tolk är viktigt för att undvika missförstånd.

Den som ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska har rätt till tolk. Det kan också handla om att du har behov av en teckenspråkstolk eller en dövblindtolk.

Det är viktigt för oss att du får rätt information från våra handläggare och att du kan göra dig förstådd på ditt eget språk.

En tolk är alltid opartisk och får inte själv lägga till eller utelämna något i samtalet. Tolken har alltid tystnadsplikt om vad det pratas om i samband med ett uppdrag. Dessutom lyder tolkar under samma tystnadsplikt som de myndighetspersoner som de ska tolka för. Om det föreligger risk för jäv är tolken skyldig att avstå från uppdraget.

Anhöriga och vänner är inte lämpliga som tolkar. Det är svårt att bedöma deras yrkeskunskaper och det kan vara svårt att avgöra om de är opartiska. Barn ska aldrig användas vid tolkning. De får då ett orimligt ansvar och föräldrarnas roll kan undergrävas.

Senast uppdaterad: 8 juli 2022