Att skiljas när man har barn

Föräldrar kan skiljas från varandra men inte från barnen. Ert barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans försöker finna den lösning som är bäst för barnen. Även om ni föräldrar valt att separera är det viktigt för ert barn att ni kan ha ett fortsatt bra gemensamt föräldraskap. Det kan vara svårt, om man befinner sig i en konflikt, att hitta bra lösningar för barnen. Som förälder kan man då behöva hjälp av någon utomstående för att nå fram till ett bra förhållningssätt. Föräldrar som behöver stöd kring sin vuxenrelation bör i första hand vända sig till familjerådgivningen. Samarbetssamtal window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81f9dd .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81f9dd .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); På familjerätten kan vi erbjuda er föräldrar rådgivning och samtal, samarbetssamtal . Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av en eller två familjerättssekreterare. Vanligtvis inleds samtalen med var sitt enskilt samtal. Samtalen kan ske på initiativ av en förälder eller er båda. Samarbetssamtal är en möjlighet för er föräldrar att gemensamt hitta former för hur ni vill lösa boendet, umgänget och vårdnaden för ert barn. Samtalen kan leda fram till en överenskommelse eller ett avtal (se rubriken Avtal). Ett skriftligt och godkänt avtal blir bindande (som en dom i tingsrätt) och kan verkställas. En överenskommelse kan vara muntlig eller skriftlig. Samarbetssamtalen är frivilliga och kostnadsfria och de omfattas av de sekretessregler som gäller för övrig socialtjänst. Om ni inte kommer överens om vårdnad, boende eller umgänge kan ni vända er till tingsrätten. Tingsrätten begär då att familjerätten ska göra en utredning för att bestämma vårdad, boende och umgänge (läs mer under rubriken Vårdnads-, boende- och/eller umgängesutredning). Föräldrar som behöver stöd kring sin vuxenrelation bör i första hand vända sig till familjerådgivningen . Avtal window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81f9e8 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81f9e8 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Det finns möjlighet för er föräldrar att upprätta juridiskt bindande avtal i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. För att avtalet ska gälla krävs att det är skriftligt, undertecknat av er båda föräldrar och att avtalet har godkänts av familjerätten. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom i domstol. Familjerätten ska godkänna avtalet om innehållet är till barnens bästa. För att kunna göra en sådan bedömning behöver vi i regel träffa er föräldrar och ibland även barnen. Inför att avtalet ska bedömas inhämtas även utdrag ur socialregister och polisregister. Om ni föräldrar vill skriva ett avtal men inte är överens om hur vårdnaden, boendet och/eller umgänget ska se ut för ert barn kan ni få hjälp med samarbetssamtal (läs mer under rubriken Samarbetssamtal). Om det inte finns någon tidigare dom eller avtal om vårdnaden kan ni föräldrar själva lämna anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket . Vårdnad, boende och umgänge window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81f9f1 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81f9f1 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten är att barnets bästa ska vara avgörande. Hänsyn ska alltid tas till barnets vilja, utifrån en bedömning av barnets ålder och mognad. Vad innebär att ha vårdnaden om ett barn? Målsättningen är att föräldrarna har gemensam vårdnad, om det är till barnets bästa. Gemensam vårdnad innebär att ni båda föräldrar har ansvar för att ert barn får vad det behöver och har rätt till, och att ni gemensamt beslutar i frågor som rör barnet. I takt med ert barns stigande ålder och utveckling behöver ni ta allt större hänsyn till ert barns synpunkter och önskemål. Gemensam vårdnad betyder inte att barnet måste bo lika mycket hos er båda. Reglerna om gemensam vårdnad har främst kommit till för att tillgodose barnets behov av nära och god kontakt med båda sina föräldrar, oberoende av om ni föräldrar bor ihop eller inte. Hos vem ska barnet bo? Det är ni föräldrar som tar ansvar för beslutet om boendet. Även om ni väljer att skilja er är det viktigt att komma ihåg att ert barn inte skiljer sig från någon av er, och heller inte ska inte behöva avstå från någon av er. Ert barn kan bo hos en av er eller hos er båda (växelvis boende). Växelvis boende kan fungera bra för vissa barn. För andra barn är det bättre att bo stadigvarande hos en förälder. Att bestämma om umgänget Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Barn behöver båda sina föräldrar. Umgänget är till för barnet och det är ert barns intressen och behov som ska vara avgörande. Om ni inte kommer överens Om ni föräldrar inte är överens i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge kan ni i första hand vända er till familjerätten för stöd i form av samarbetssamtal (se rubriken Samarbetssamtal). Ni kan också vända er till tingsrätten med en stämningsansökan. Domstolen kan då begära att familjerätten gör en utredning om hur vårdnad, boende och umgänge ska vara för ert barn (läs mer under rubriken Vårdnads-, boende- och umgängesutredning). Syftet med utredningen är att ta reda på vad som blir bäst för barnet. Om en förälder avlider Om båda föräldrarna är vårdnadshavare och en förälder avlider, blir den andre automatiskt ensam vårdnadshavare. Skulle den avlidne föräldern vara ensam vårdnadshavare, ska tingsrätten på ansökan av den andre föräldern eller på anmälan av socialnämnden, anförtro vårdnaden åt den andre föräldern. Eller om det är lämpligare, till en särskild förordnad vårdnadshavare. Vårdnads-, boende- och/eller umgängesutredning window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81f9fa .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_52b0d56916a587175c81f9fa .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Om ni föräldrar inte kan komma överens i frågor gällande vårdnad, boende eller umgänge kan ni vända er till tingsrätten. Domstolen kan då begära in en utredning av familjerätten. Utredningen inleds oftast med att vi träffar er föräldrar för att ge information om hur en utredning går till. Följande moment ingår i en familjerättslig utredning: Samtal med er föräldrar. Eventuellt samtal med ny sambo/make/maka. Hembesök hos vardera förälder när barnet är där. Samtal med barnet, om barnet är tillräckligt moget och det är lämpligt. Samtal med referenser som yrkesmässigt har eller har haft kontakt med barnet, till exempel barnomsorg och skola. Utdrag ur socialregister samt polisregister inhämtas. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför fokusera på barnet och dess behov. Under utredningen bedömer vi bland annat: Er förmåga att se vad barnet behöver efter skilsmässan eller separationen. Er förmåga att uppmuntra och tillåta att barnet har kontakt med den andra föräldern. Er känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå vad barnet känner och behöver. Er förmåga att ge barnet skydd såväl som fysisk och psykisk omvårdnad. Vi ser också till vad barnet behöver i form av stabilitet, skolgång och utbildning samt vad barnet själv vill. Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men har ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna. Ni få ta del av utredningen innan vi skickar den till tingsrätten. Ni får också möjlighet att lämna synpunkter, som vi skickar med till tingsrätten. Det som du själv berättar för utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av. När utredningen är klar och skickad till er föräldrar och tingsrätten blir den en del i domstolens beslutsunderlag över hur vårdnaden, boendet och/eller umgänget skall ordnas för ert barn. När som helst under utredningstiden kan ni föräldrar begära att utredningen läggs vilande vid domstolen, för att istället försöka enas genom samarbetssamtal (se rubriken Samarbetssamtal). Utredningen kan också avbrytas om ni kommer överens.
Senast uppdaterad: 11 juli 2022