Bidrag, stöd och stipendier

I kommunen finns det olika bidrag och stöd att söka för föreningar. Här hittar du information om de alternativ som finns.

Syftet med evenemangsstödet är att locka evenemang till Orsa med omnejd. De evenemang som Orsa kommun vill stödja ska bidra till att förstärka bilden av Orsa för både medborgare och besökare. Det innebär att evenemangen blir en viktig utvecklingsfaktor! Det ska vara kul – och så enkelt som möjligt – att arrangera evenemang i Orsa.

Evenemangsstödet är främst till för att stödja större evenemang. Ta gärna kontakt med näringslivsutvecklare Klaus Csucs, 0250-55 21 18, som är evenemangsansvarig innan ni lämnar in ansökan.

Stöd går i första hand till evenemang som i huvudsak lever upp till följande kriterier:

 • Evenemanget ska bidra till ett rikt och inspirerande utbud för Orsabor – och besökare.
 • Evenemanget ökar kännedomen om Orsa i världen.
 • Evenemanget befäster den bild av Orsa som vi vill visa upp.
 • Evenemanget ökar antalet besökare eller företag till Orsa.
 • Evenemanget har en hög kvalitet.
 • Evenemanget är långsiktigt och utvecklingsbart.
 • Evenemanget bidrar till att utveckla Orsa som boende, företags- och besöksort.
 • Evenemanget ska ligga i linje med kommunens vision, Orsa Vision 2050.

Ansökningar behandlas fortlöpande under året.

Alla ideella föreningar kan söka föreningsbidrag.

För att kunna få bidraget behöver er förening normalt uppfylla dessa grundkrav:

 • Verksamhet i Orsa kommun för Orsa kommuns invånare.
 • Öppen för alla och har huvuddelen av medlemmarna i Orsa.
 • Allmännyttigt ändamål.
 • Ordnad ekonomisk hantering.

Föreningen ska kunna visa att den aktivt arbetar för jämställdhet och har antagit regler mot droger och mobbning.

Föreningsbidraget består av ett flertal olika stödformer. I dokumentet Policy för stöd till föreningar , 411.3 kB. hittar du information om samtliga.

Från 2022 ska föreningsbidrag sökas via föreningsportalen. Om din förening inte är registrerad i portalen behöver den först registreras. Klicka på följande länk för att läsa hur du registrerar din förening och ansöker om bidrag: Information om föreningsportalen.

Sista ansökningsdag är 30 november.

Arrangemangsstöd

Arrangemangsstödet är till för att minska den ekonomiska risken för ideella föreningar som arrangerar till exempel konserter, föreställningar och föreläsningar. Stödet söks för enskilt arrangemang.

För att kunna få stödet gäller följande

 • Arrangemanget ska vara offentligt, det vill säga tillgängligt för allmänheten.
 • Entré ska erläggas, det vill säga arrangemanget får inte vara gratis.
 • Arrangemanget ska ske i Orsa kommun.

Ansökan och rapportering

Arrangemangsstöd söks löpande under året, minst fyra veckor före genomförandet.

Budgeterade utgifter och inkomster ska skickas med i ansökan.

Arrangören återrapporterar utgifter, inkomster och antal besökare innan utbetalningen kan göras.

Stödet får inte bidra till att arrangemanget går med vinst, utan får enbart täcka ett underskott.

Här finns mer information om hur du söker arrangemangsstöd via föreningsportalen.

Hur stor summa kan föreningen få

Stöd beviljas upp till 5 000 kronor eller max 50 procent av utgifterna.

En förening kan inte söka både Verksamhetsstöd och Arrangemangsstöd för samma aktiviteter.

Ansökan om lokalt aktivitetsstöd från Orsa kommun görs i samband med ansökan från Riksidrottsförbundet. Vid den ansökan finns det en knapp som heter "Skapa kommunfil", genom att klicka på den får Orsa kommun in ansökan digitalt i föreningsportalen. När Orsa kommun hämtar in kommunfilen skickas en bekräftelse ut.

Sista ansökningsdag är 25 augusti/25 februari.

Stiftelsen Sigurd och Majth Hallstenssons minnesfond

Information och upplysningar för ansökan av stipendium. 

Syfte och villkor

Fonden instiftades hösten 1999, och dess syfte är att ge ekonomisk hjälp i form av stipendier till ungdomar för deras studier antingen inom musik och sång på gymnasial eller högre nivå, eller naturvetenskapliga studier på universitets‑ och högskolenivå. 

Ansökan

För att kunna få del av stipendierna måste den sökande ha anknytning till Orsa. Ansökan om stipendium ska vara styrelsen för fonden tillhanda senast 15 oktober. Utbetalning av stipendierna sker under december månad.

Blankett för ansökan finns här nedan som PDF och den mejlas till hallstenssonsminnesfond@gmail.com. Scanna och mejla även intyget från skolan/institutionen som visar att du bedriver studier just där.

Vidare information kan ges av :

Stina Svan 070-390 68 92
Maria Hed Hellström 070-210 61 04
Åsa Sundstedt 070-697 67 59
(ledamöter i fondstyrelsen)

Ansökningsblankett (PDF) , 191.8 kB.

Bygdepeng från vindkraft ska användas till projekt/ändamål som stimulerar näringslivsutveckling och försörjning i Orsa kommun. Utdelning av medel får inte gynna enbart en enskild kommersiell aktör utan att det finns ett mycket starkt allmänintresse. Ledande kriterier för fördelning är ökad sysselsättning, ökat antal besökare, ökad inflyttning och stärkt varumärke. Till detta räknas inte vad som normalt ingår i kommunala åtaganden.

Alla organisationer och projekt som uppfyller kriterierna för fördelning enligt stycket ovan kan söka.

Bygdepeng från vindkraft fördelas löpande över hela året.

Ansök om Bygdepeng vindkraft. , 8.9 MB.

Senast uppdaterad: 5 juli 2024