Bidrag, stöd och stipendier

I kommunen finns det olika bidrag och stöd att söka för föreningar. Här hittar du information om de alternativ som finns.

Alla ideella föreningar kan söka föreningsstöd.

För att kunna få stödet behöver er förening normalt uppfylla dessa grundkrav:

 • Verksamhet i Orsa kommun för Orsa kommuns invånare
 • Öppen för alla och har huvuddelen av medlemmarna i Orsa
 • Allmännyttigt ändamål
 • Ordnad ekonomisk hantering

Föreningen ska kunna visa att den aktivt arbetar för jämställdhet och har antagit regler mot droger och mobbning. Föreningarna måste också ansluta sig till kommunens policy för mänskliga rättigheterlänk till annan webbplats.

Föreningstödet består av ett flertal olika stödformer. I dokumentet Policy för stöd till föreningar hittar du information om samtliga.

Sista ansökningsdag
Lokalt aktivitetsstöd (LOK) 25 augusti/25 februari.
Övriga föreningsstöd 30 april.

Syftet med evenemangsstödet är att locka evenemang till Orsa med omnejd. De evenemang som Orsa kommun vill stödja ska bidra till att förstärka bilden av Orsa för både medborgare och besökare. Det innebär att evenemangen blir en viktig utvecklingsfaktor! Det ska vara kul - och så enkelt som möjligt - att arrangera evenemang i Orsa.

Evenemangsstödet är främst till för att stödja större evenemang. Ta gärna kontakt med Näringslivssamordnare Klaus Csucs, 0250-55 21 18, som är evenemangsansvarig innan ni lämnar in ansökan.

Stöd går i första hand till evenemang som i huvudsak lever upp till följande kriterier:

 • Evenemanget ska bidra till ett rikt och inspirerande utbud för Orsabor - och besökare
 • Evenemanget ökar kännedomen om Orsa i världen
 • Evenemanget befäster den bild av Orsa som vi vill visa upp
 • Evenemanget ökar antalet besökare eller företag till Orsa
 • Evenemanget har en hög kvalitet
 • Evenemanget är långsiktigt och utvecklingsbart
 • Evenemanget bidrar till att utveckla Orsa som boende, företags- och besöksort
 • Evenemanget ska följa Orsa kommuns vision och värdegrund

Ansökningar behandlas fortlöpande under året.

Läs mer om hur du söker evenemangsstöd i Ansökan om evenemangsstödlänk till annan webbplats.

 

Föreningsbidrag i Orsa kommun

Stödform/Syfte

Målgrupp

Stödgrundande

Belopp

Datum

Återrapportering

Anläggningsstöd/

Hålla ned kostnader för ungdomsidrott

Ungdoms-

verksamhet

Verifierade kostnader för hyra, värme, el, VA, försäkringar

25% hyrd lokal
60% ägd lokal


30 april

Årsredovisning och verksamhetsberättelse

Bidrag till studieförbund/
Erbjuda folkbildning till invånare och föreningar i Orsa

Studieförbund

enligt Folkbildnings-rådets definition

Ett grundbelopp och ett belopp som baseras på antal studietimmar utifrån årsvis beslutad rambudget


Fördelnings- nyckel utifrån redovisad verksamhet

30 april 

 Årsvis verksamhetsstatistik enligt nationella riktlinjer

Bygdemedel/
Bygdeutveckling

Bygderörelsen och övriga föreningar till gagn för bygdens utveckling

Prövas från fall till fall, där Orsa kommun yttrar sig till Länsstyrelsen Dalarna, som beslutar


31 december

Projektrapport

Evenemangsstöd/
Utveckling av evenemang som gynnar utvecklingen av Orsa kommuns näringsliv och besöksnäring

Entreprenörs-organisationer och samarbeten

Prövas från fall till fall utifrån projektbeskrivning och budgetLöpande


Projektrapport

Föreningsbidrag/
Erbjuda ett brett och omväxlande kulturutbud för alla

Kulturföreningar

Aktiviteter som ger invånarna möjlighet att uppleva och delta i olika kulturformer. Delaktighet och medverkan prioriteras


 30 april

 Årsredovisning och verksamhetsberättelse

Föreningsbidrag/

Erbjuda kulturella och fysiska aktiviteter samt social verksamhet för äldre

Pensionärs- föreningar

Aktiviteter som ökar äldres välbefinnande och livskvalitet30 april

Årsredovisning och verksamhetsberättelse

Föreningsbidrag/
Erbjuda fysisk aktivitet och social samvaro till personer med funktionsvariation

Funktionshinders-organisationer

Aktiviteter som ökar välbefinnande och livskvalitet hos personer med funktionsvariation


 30 apri

Årsredovisning och verksamhetsberättelse

Föreningsbidrag/
Komplettera samhällets insatser för personer i utsatta grupper

Föreningar med inriktning för ett socialt engagemang

Stöd-, råd- och hjälpinsatser som bidrar till utveckling, normalisering och integrering i samhället30 april


Årsredovisning och verksamhetsberättelse

Integrationsstöd/
Bryta utanförskap och skapa ökad integration i samhället

Föreningar som genomför ett aktivt, strukturerat integrations-främjande arbete

Aktiviteter som utvecklar goda relationer och stimulerar utbyte mellan kulturer. Samverkan mellan organisationer prioriteras, liksom aktiviteter som ökar nyanländas kunskap om och delaktighet i demokratiska processer


 30 april

Årsredovisning och verksamhetsberättelse, projektrapport

LOK-stöd/
Hålla ner konstaderna för ungdomsidrott

Idrottsföreningar med ungdomsverksamhet

Barn och ungdomar, 7-25 år

Fördelning baserad på redovisad verksamhet

25 feb


25 aug

Terminsvisa grupp- och deltagarlistor

Särskilt bidrag till vissa organisationer/
Säkerställa Orsa kommuns delaktighet och medverkan, till gagn för kommuninvånarana

Rikstäckande eller dalagemensamma organisationer och initiativ, till gagn för barns och ungdomars trygghet och utveckling, miljömässig eller kulturhistoriskt viktiga

Prövas från fall till fall om Orsa ska lämna stöd


 Löpande

Årsrapport hur Orsa har gynnats av organisationens arbete

Utbildningsbidrag/Möjliggöra för föreningslivet att ubilda medlemmar och funktionärer

Utbildningar som gynnar barn- och ungdomsverksamhet

Utbildningskostnader arrangerade av till exempel riks- eller distriktsförbund. Ej kostnader för resor, boende eller mat.


Löpande

Rapport från deltagarna


Senast uppdaterad: 10 april 2019