Orsa kommun bygger nytt särskilt boende

Under måndagen beslutade kommunfullmäktige att ett nytt särskilt boende ska byggas. Boendet ska byggas öster om Murargränd, på Storgärdet i centrala Orsa.

Karta över centrala Orsa, byggplatsen markerad med röd ring

Den röda ringen visar platsen där det nya särskilda boendet ska byggas

Kommunen behöver bygga ett nytt särskilt boende med fler platser för att möta behoven hos våra äldre. Kommunens nuvarande särskilda boende, Lillåhem, lever heller inte upp till kraven om god arbetsmiljö för personalen.

I utredningen fanns fyra förslag till byggplatser. I juni beslutade kommunstyrelsen att boendet ska byggas på en av de utredda platserna - Storgärdet i Orsa. Storgärdet bedömdes vara den bästa platsen, främst på grund av närheten till centrum och att det finns utrymme att utöka boendet i framtiden.

Efter sommaren efterfrågade Socialdemokraterna i strategiutskottet (det forum som bereder frågor för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige) en tydligare bedömning av byggplatsens geologiska förutsättningar och ekonomin kring byggprojektet. Dessa förtydliganden har redovisats för kommunstyrelsen.

Placering och markförhållanden

En fördjupad geologisk undersökning av marken vid Storgärdet visar att marken är byggbar och att merkostnaden för pålning och isolering kommer landa på cirka 5 miljoner kronor.

– Det är en rimlig merkostnad sett till byggnadens avskrivningstid på 50 år, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C).

Ekonomin

För att samordna olika omsorgsverksamheter kan Hälso- och sjukvårdsverksamheten och Arbetsmarknadsenhetens tvätt följa med till det nya boendet. Det finns också tankar om att vårdcentralen ska följa med in i nya lokaler, men Region Dalarna har inte beslutat om detta ännu.

Det nya boendet kommer att leda till en årlig kostnadsökning för kommunen på 9 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutar om slutgiltiga kostnader

För att verkligen hålla koll på kostnaderna ska kommunstyrelsen ta ett slutligt beslut om investeringen efter att projektering och upphandling har gjorts, då investeringskostnaden är mer exakt.

– Vi vill säkerställa att kostnadsramarna för projektet verkligen håller innan vi börjar bygga. Det nya boendet blir en av de största investeringarna kommunen gjort, frågan har utretts länge och nu är det dags att komma till beslut, säger Mikael Thalin (C).

– Vi kan nu gå vidare och skapa ett bra boende för våra äldre och en bra arbetsmiljö för personalen, något vi länge arbetat för. Det nya boendet är ett stort åtagande, men vi ser att ett samlat boende ger fördelar med samordning, säger Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kristdemokraterna (KD) och Moderaterna (M) reserverade sig mot beslutet. De båda partierna vill att ärendet återremitteras med anledning av att de upplever underlaget som bristfälligt.

Tidsplan

Upphandlingen av entreprenör ska göras innan årsskiftet. Sedan ska projektering göras första halvåret 2020 och boendet ska enligt planen vara klart i mars 2023. Men det är många variabler som påverkar projektet, och tidsplanen kan bli svår att hålla exakt.

Bakgrund

2016 beslutade kommunfullmäktige att Lillåhem skulle byggas om för att motsvara dagens och framtidens krav, men det visade sig att ingreppen skulle bli alltför omfattande. Det har också funnits planer på att köpa och bygga om lokalerna som Orsagården just nu driver sin verksamhet i, men kommunen och fastighetsägaren kom inte överens om priset. Beräkningar visade att det skulle bli billigare att bygga ett helt nytt särskilt boende.

Nuvarande Lillåhem ska enligt beslutet användas till Trygghetsboende. Det nuvarande tillagningsköket på Lillåhem ska byggas om och utökas.

Senast uppdaterad: 3 september 2020