Kommunfullmäktige återremitterar ärendet om nytt särskilt boende

Vid måndagens sammanträde beslutade kommunfullmäktige att återremittera frågan om bygget av det nya särskilda boendet Slipstenen. Anledningen är att kommunfullmäktige vill utreda nya uppgifter och möjligheten att bygga boendet i nuvarande Orsagården.

En gammal människas händer på en rollator. Foto.

Kommunfullmäktige (KF), som är kommunens högst beslutande politiska organ, behandlade under måndagen frågan om nytt särskilt boende. Förslaget innebar att gå vidare enligt uppdaterade ekonomiska kalkyler och bygga 108 boendeplatser på Storgärdet. Detta förslag bygger på ett ramprogram som beskriver verksamhetens krav på boendet, ritningar och tidplan.

Men ärendet återremitterades då Offentliga hus, ägare till Orsagården, kontaktat kommunen veckan innan kommunfullmäktige och meddelat intresse för att bygga ut Orsagården. Det innebär att detta alternativ nu ska utredas innan beslut fattas av KF.

Orsagården utrett tidigare

Orsa kommun har tidigare utrett möjligheten att bygga ut Orsagården. Då konstaterades att fastigheten var för liten för behovet, men att kommunen skulle kunna förvärva mark i anslutning till Orsagården. Kostnaderna bedömdes dock bli lika höga som vid en nyproduktion och ändå inte uppfylla kraven för verksamheten. KF beslutade därför den 30 september 2019 om att bygga ett helt nytt särskilt boende på Storgärdet.

Nytt förslag från hyresvärden Offentliga hus

Offentliga hus meddelar nu att försäljning är möjlig, men att de helst vill stå kvar som hyresvärd. En eventuell försäljning skulle då grunda sig på kostnad av tillbyggnad plus värde av befintlig byggnad, alternativt att kommunen utför entreprenaden och förvärvar fastigheten.

Offentliga hus har presenterat en tidig skiss på hur boendet skulle kunna se ut, innehållandes 110 lägenheter. Förslaget innebär 72 nya lägenheter som läggs till de befintliga 38 lägenheterna. Offentliga hus har gjort en tidig skiss utan Orsa kommuns ramprogram.

Så tycker de politiska partierna

Socialdemokraterna yrkade på återremiss för att ge Offentliga hus en möjlighet att komma med ett alternativt förslag, även Centerpartiet ställde sig bakom detta förslag. Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade på återremiss för att undersöka andra alternativ och möjligheterna att bygga en eller flera separata boenden på exempelvis Ön och Storgärdet. Även Sverigedemokraterna yrkade på återremiss för att utreda ärendet ytterligare.

Kommunfullmäktige tar beslut i april

Offentliga hus får nu möjlighet att presentera ett förslag som lever upp till kommunens krav på funktion och vad det ekonomiskt och tidsmässigt skulle innebära.

Kommunen fortsätter samtidigt den planerade processen för boendet på Storgärdet. De två alternativen kommer att presenteras för beslut på kommunfullmäktige de 19 april.

Senast uppdaterad: 22 november 2022