Kommunstyrelsen beslutade om detaljplan för Slipstenen

Måndagen den 11 april beslutade kommunstyrelsen att godkänna detaljplanen för det särskilda boendet Slipstenen som planeras på Stormyren bredvid Storgärdet i Orsa. Detaljplanen skickas nu vidare till kommunfullmäktige som ska ta beslut om planen den 2 maj.

Bild av plankartan som visar området där Slipstenen ska byggas. 

Kartan på bilden visar ett klipp ur plankartan, som är en del av detaljplanen. Hela kartan och andra planhandlingar finns på orsa.se/planering.

Orsa kommun bygger ett nytt äldreboende. Boendet ska heta Slipstenen och innehålla 90 lägenheter för permanentboende och 18 lägenheter för korttidsboende. Slipstenen beräknas vara färdigt för inflytt under 2024.

Ett viktigt steg i processen för att bygga det nya boendet är att ta fram en detaljplan för området. En detaljplan är ett dokument som anger vad mark- och vattenområden får användas till och vad som får byggas inom ett område. Detaljplaner tas fram enligt en bestämd planprocess. När ett planförslag tagits fram sker ett samråd. Då ställs planförslaget ut och allmänheten, föreningar och myndigheter får lämna in sina synpunkter på förslaget.

Samrådet för detaljplan om nytt särskilt boende på Storgärdet i Orsa ägde rum mellan 12 februari och 5 mars 2020. Kommunen arbetade sedan vidare med detaljplanen och ställde ut den på granskning. Granskningsutställningen var 15 november till 6 december 2021. Efter detta har kommunen gjort klart detaljplanen.

Ändringar i detaljplanen sedan utställningarna

Detaljplanen har ändrats sedan samrådet och granskningen. Bland annat har ytan som får bebyggas minskats eftersom det i dagsläget inte finns behov av så stor yta. Det har också skrivits in bestämmelser om hur högt man får höja upp eller sänka marken inom området. Området med planerad våtmark och vatten har minskats för att marken ska bli tillräckligt stabil inom kvarteret. Bestämmelserna fungerar för det hus som kommunala bolaget Orsa Lokaler (OLAB) planerar att bygga på platsen.

Ta del av synpunkter från senaste utställningen

Om du vill ta del av synpunkterna som kom in i senaste utställningen av detaljplanehandlingarna och se kommunstyrelsens svar så finns detta i granskningsyttrandet. Detta och övriga planhandlingar finns att läsa här.

Senast uppdaterad: 21 april 2022