Nyheter från kommunstyrelsens sammanträde 19 september

Publicerad: 19 september 2022 Uppdaterad: 6 november 2023

Här kommer en sammanfattning av några av de ärenden som var uppe på kommunstyrelsens agenda måndagen den 19 september 2022

Närbild på kommunhusets klocka.

Medborgarförslag om läxor och skolskjuts

Kommunstyrelsen besvarade två medborgarförslag:

  • Det ena handlade att byta ut läxor mot en timmes fysisk aktivitet sju dagar i veckan. Det är rektorerna som beslutar om läxor på sina skolor. Skolledningen tycker förslaget om mer fysisk rörelse är bra, men vill för den sakens skull inte ta bort möjligheten att ge elever läxor. Rektorerna i Orsa har sedan tidigare tagit beslut om att jobba med så kallade funktionsdugliga läxor i skolorna. Det betyder läxor som ger elever nyttiga kunskaper i vardagen, och fokus ligger på lästräning och nyhetsvärdering.
  • Det andra medborgarförslaget handlade om möjlighet för barn med rätt till särskild skolskjuts att få använda skolskjutsen till och från fritids även på lov eller i det fall fritidsplats behövs för barnets utveckling och hälsa. Skolan har idag ett reglemente som gäller alla länets kommuner och Dalatrafik och som innebär att barn har rätt att få skolskjuts till skolan, men inte till fritids och inte under lov. Däremot finns möjlighet att ansöka om särskilda skäl för skolskjuts, då genomförs en ansökan som bedöms individuellt.

Slutgiltigt beslut kring svaren till de båda medborgarförslagen fattas av kommunfullmäktige den 24 oktober.

Skyddsområden för vattentäkter ska säkra dricksvatten i Orsa

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ett förslag om skyddsområden för enskilda vattentäkter med tillhörande restriktioner. Förslaget innebär att kommunen beslutar om den geografiska avgränsningen för skyddsområden. Restriktionerna innebär åtgärder för att skydda vattentäkterna, till exempel att det kommer att krävas tillstånd för hantering av petroleumprodukter och andra produkter som kan skada grundvattnet inom skyddsområdena.

Beslutet rör Hansjö, Mässbacken-Björken, Oljonsbyn-Stenberg, Skattungbyn, Slättberg, Stackmora och Sörmedsjön och är en del av de aktiviteter som anges i kommunens VA-plan, Dalarnas miljömål och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för långsiktigt skydd av vattentäkter.

Slutgiltigt beslut om vattentäkterna fattas av kommunfullmäktige den 24 oktober.

Läs mer om frågan här:
Skyddsområden för vattentäkter ska säkra dricksvatten i Orsa - Orsa kommun

Orsa kommun går vidare med planbesked för nya fastigheter i Viborg

En privat entreprenör vill bygga 10 fastigheter med småhus i Viborg, i närheten av Digerbergets skola. Kommunstyrelsen beslutade att en detaljplan ska tas fram för det aktuella området.

Förslaget innebär att Miljö- och byggnadsförvaltningen i Mora och Orsa får ett uppdrag att ta fram en färdig detaljplan under nästa år. Förvaltningen har innan planbeskedet gjort en utredning för att göra en bedömning av förutsättningarna. Bedömningen är att utveckling av fastigheterna i det tänkta området går i linje med Orsas översiktsplan och att området är attraktivt för bostäder. Men en detaljplan kommer behöva utreda frågor som naturvärden, avrinning av dagvatten och trafiksäkerhet.

Läs mer om frågan här:
Orsa kommun går vidare med planbesked för nya fastigheter i Viborg - Orsa kommun

Senast uppdaterad: 6 november 2023