Nyheter från kommunstyrelsens möte 13 februari

Publicerad: 17 februari 2023 Uppdaterad: 17 augusti 2023

Här är en sammanfattning av några av de ärenden som var uppe på kommunstyrelsens agenda den 13 februari. Det handlade bland annat om planbesked i Grönklitt, samverksansöverenskommelse med polisen och den regionala strategin Ett Dalarna fritt från våld, som ska förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Ordförande med klubba.

Planbesked Grönklitt

Karta som visar olika områden i Grönklitt aktuella för detaljplan

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ett planbesked för fastigheten 135:68 i Grönklitt. Det innebär att kommunen startar ett detaljplaneområde för fastigheten och två bredvidliggande områden.

Det är Orsa Grönklitt som kommit in med en så kallad begäran om planbesked. Företaget vill bygga boenden på platsen. Ett planbesked är ett svar på om ett detaljplanearbete kan påbörjas eller inte, det vill säga om planeringen för byggnationen kan inledas eller inte.

Läs mer om bakgrunden till beslutet här

Reservationer mot beslutet

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Samverksansöverenskommelse Orsa kommun och polisområde Mora

Polisens logotype på en poliströja

Orsa kommun och Polisen har en samverksansöverenskommelse som löper ut. Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 13 februari om en ny överenskommelse. Båda parterna har upplevt den tidigare överenskommelsen som effektiv och positiv, därför sker endast mindre justeringar i den nya. Det handlar då om hur man arbetar med gemensamma lägesbilder. Syftet med samverkan är att stärka, konkretisera och samordna kommunens och polisens insatser i gemensamma frågor.

Läs mer om samverkan och överenskommelsen här:

Ett Dalarna fritt från våld – regional strategi

Kommunstyrelsen beslutade att anta strategin Ett Dalarna fritt från våld. Länsstyrelsen i Dalarna har tagit fram ett förslag till strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Med mäns våld mot kvinnor menas alla former av fysiskt och psykiskt våld. Det inkluderar sexuellt våld och hot mot kvinnor och män, flickor och pojkar. Det inkluderar även våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel.

Strategin ska främja samverkan mellan länets berörda aktörer och tydliggöra målsättningar med arbetet. Strategin gäller 2023–2028 och utgår från den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor som Orsa kommun redan arbetar ifrån.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2023