Nyheter från kommunstyrelsens möte 13 maj

Publicerad: 14 maj 2024 Uppdaterad: 23 maj 2024

Här kommer en kort sammanfattning av några av de ärenden som var uppe på kommunstyrelsens agenda måndagen den 13 maj 2024.

En hand håller i en ordförandeklubba. Foto.

Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för bostadsförsörjning varje mandatperiod. Planeringen ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och se till att åtgärder för bostadsförsörjning planeras och genomförs.

Bostadsförsörjningsplan 2024-2030

Den nya bostadsförsörjningsplanen består av riktlinjer, underlag och handlingsplan för tidsperioden 2024-2030 och innehåller bland annat följande rekommendationer:

  • Planera för cirka 100 nya lägenheter/tomter till 2030.
  • Prioritera bostäder för inflyttare/arbetskraft, ungdomar samt äldre som bor i villa.
  • Planera för en variation av bostadstyper; villatomter, mindre lägenheter och bostadsrätter.
  • Fokusområden är södra Orsa, centrum och centrumnära områden samt Grönklitt/Fryksås.
  • Tomter för nyproduktion av enbostadshus behöver fokuseras till attraktiva lägen som sjönära, med utsikt, centrumnära eller med andra kvaliteter för att det ska vara möjligt att bygga nytt.
  • Höj attraktiviteten i befintliga områden, särskilt centrum och centrumnära områden.
  • Orsabostäder AB utvecklar befintliga lokaler och bostäder.
  • Vid detaljplanering beaktas bland annat landskapsbild och gestaltning, åtgärder för att främja permanentboende, goda och inkluderande livsmiljöer, hushållning med naturresurser och energi och möjligheter till hållbar livsstil i vardagen.
  • Genomför strategiska markköp för att långsiktigt skapa möjlighet till utveckling.

Beslut i kommunfullmäktige 27 maj

Utkastet för den nya bostadsförsörjningsplanen har varit ute på samråd under tidsperioden 28 november 2023 - 3 januari 2024, då har allmänheten och berörda organisationer kunnat tycka till om planen. Efter det har utkastet reviderats. Kommunstyrelsen beslutade under sitt möte den 13 maj att godkänna det reviderade förslaget till ny bostadsförsörjningsplan, det slutgiltiga beslutet om planen fattas av kommunfullmäktige den 27 maj.

Personer som får hjälp av hemtjänsten att handla kommer från och med i höst att göra sina inköp digitalt, hemtjänsten kommer fortsatt stå för leverans av de beställda varorna. Det beslutade kommunstyrelsen den 13 maj.

Här kan du läsa mer om digitala inköp i hemtjänsten

 

Kommunstyrelsen beslutade under sitt möte den 13 maj att införa nya regler för bidrag till enskilda vägar. Reglerna gäller från och med 2025 och ersätter det samarbetsavtal som funnits med Orsa Besparingsskog.

Läs mer om de nya bidragen här

Senast uppdaterad: 23 maj 2024