Planbesked

Du som vill upprätta, ändra eller upphäva en detaljplan kan ansöka om planbesked hos kommunstyrelsen i kommunen. Planbeskedet ger dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte.

Ett planarbete kan initieras av vem som helst, men oftast är det en enskild fastighetsägare, ett byggföretag eller kommunen själv som har ett behov av en detaljplan. Oavsett initiativtagare är det kommunen som beslutar om det är lämpligt att ta fram en detaljplan för det aktuella området.

Om kommunen ställer sig positiva till förslaget kan de ge planenheten i uppdrag att påbörja planprocessen. Planarbetet innebär en prövning av många olika faktorer, kommunen kan därför aldrig på förhand lova att en detaljplan kommer vinna laga kraft.

Du ansöker om planbesked genom att fylla i blanketten nedan och lämna in den till kommunen. Din ansökan ska innehålla:

  • en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet,
  • omfattning och karaktär på byggnader och/eller anläggningar,
  • en karta som visar det område som berörs.

Begäran ska vara underskriven av dig som är sökande, men om du inte själv äger fastigheten behövs en underskrift eller fullmakt från fastighetsägaren.

Om sökanden är en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening ska ett stämmobeslut eller motsvarande bifogas i ansökan.

Ansök om planbesked , 277.8 kB.

Kommunen tar ut en avgift för hantering av planbesked enligt kommunens plantaxa. Avgiften ska täcka kommunens självkostnader för handläggning och varierar beroende på ärendets komplexitet.

Om kommunen sedan beslutar att inleda ett planarbete ska ett plankostnadsavtal undertecknas mellan fastighetsägaren och kommunen. Det innebär att fastighetsägaren står för avgiften att upprätta detaljplanen.

Orsa kommuns plantaxa , 276.1 kB.

När du lämnat in en komplett ansökan ska kommunen inom fyra månader lämna sitt ställningstagande till den föreslagna åtgärden i ett så kallat planbesked. Kommunen och den som ansökt kan även komma överens om en annan tid, både kortare och längre.

Om kommunen är beredd att inleda ett planarbete ska en preliminär tidsplan anges i planbeskedet. Ett positivt besked innebär ingen garanti för att en planen kommer vinna laga kraft, det bekräftar bara att ett planarbete kan påbörjas.

Om kommunen beslutar att inte inleda ett planarbete ska anledningen till det motiveras i planbeskedet. Planbesked kan inte överklagas.

Kommunens bedömning grundar sig på Plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser om när en detaljplan ska upprättas (Plan- och bygglag 2010:900, kap 4). Utifrån detta görs en avstämning mot översiktsplanen, eventuell gällande detaljplan och annat planeringsunderlag så som trafikstrategi, teknisk infrastruktur och hållbarhet.

Senast uppdaterad: 28 december 2023