Utskott och nämnder

Orsa kommun har en nämnd, kommunstyrelsen, och samverkar i flera gemensamma nämnder. Under kommunstyrelsen finns fyra utskott som bereder ärenden och hanterar frågor inom verksamheterna Lärande, Samhälle, Omsorg samt Service och utveckling.

Orsa kommun har en byggnadsnämnd. Gemensamt med Mora kommun finns en miljönämnd.

Tillsammans med Mora och Älvdalens kommuner har vi också en gymnasienämnd samt servicenämnder för IT (Informationssäkerhet/Informationsteknik) och Löneservice samt en nämnd för gemensam social myndighetsutövning.

Utskotten och nämndernas uppdrag är att fatta beslut inom sina specialområden. Besluten ligger till grund för uppdragen till respektive verksamhet. I vissa principiellt viktigare ärenden fattas besluten av kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige.

Utskottet har i uppgift att bereda strategiska frågor och de ärenden som inte bereds av andra utskott inför kommunstyrelsen. Motsvarar kommunstyrelsens arbetsutskott i tidigare organisation.

Utskottsordförande
Kontaktuppgifter till Mikael Thalin (C)

Vice ordförande
Susanne Lindblad (C)
Magnus Bjurman (S) 2:e vice

Övriga ledamöter
Håkan Yngström (C)
Olof Herko (S)

Ersättare
Per-Erik Wiik (C)
Bengt-Åke Svahn (KD)
Joep Meens (MP)
Örjan Gustafsson (S)
Gunilla Frelin (M)

Verksamhet kopplad till utskott
Verksamhetsområde Service- och utveckling

Utskottet för samhälle ska bereda ärenden om kultur, fritid, infrastruktur, näringslivsutveckling och andra utvecklingsfrågor.

Utskottsordförande
Kontaktuppgifter till Mikael Thalin, (C)

Vice ordförande
Magnus Bjurman (S)

Övriga ledamöter
Leif Dahlfors (C)
Lars Olov Simu (KD)
Joakim Larsson (M)

Ersättare
Bo Konradsson (C)
Anders Hjärpsgård (C)
Joep Meens (MP)
Hans Nahlbom (S)
Anders Johansson (V)

Verksamhet kopplad till utskottet
Verksamhetsområde Samhälle

Utskottet behandlar frågor som rör skola och barnomsorg. Utskottet ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och enligt de föreskrifter som finns i lag och förordningar.

Utskottsordförande
Kontaktuppgifter för Susann Lindblad (C)

Vice ordförande
Gunilla Elings Friberg (S)

Övriga ledamöter
Carina Konradsson (C)
Abdirahman Nur (MP)
Ellenor Smids (S)

Ersättare
Anna Pers (C)
Per-Erik Jonsson (C)
Ulf Björklund (KD)
Niklas Sjödin (S)
Margareta Jansson (V)

Verksamhet kopplad till utskottet
Verksamhetsområde Lärande

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2010 en gemensam nämnd för samverkan inom gymnasieutbildning, gymnasiesärutbildning, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). Gymnasienämnden beslutar inom nämndens område.

Gymnasienämnden består av elva ledamöter och Mora kommun är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod. Mora väljer fem ledamöter, Orsa och Älvdalen väljer vardera tre ledamöter.

Gymnasienämnden ska bland annat:

  • utföra kommunens uppgifter inom gymnasieutbildning, gymnasiesärutbildning, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI)
  • följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, verksamhetens effektivitet och ekonomiska intressen.

Nämndsordförande
Maria Eriksson (C), Älvdalen

Vice ordförande
Johan Hed (C), Mora
Eva-Lena Segerstedt (C), Orsa 2:e vice

Övriga ledamöter
Gunnel Söderberg (M), Mora
Per Göransson (S), Mora
Anders Rosell (S), Orsa
Thomas Nielsen (C), Mora
Anna Pers (C), Orsa
Naima Trogen (MOP), Mora
Margareta Grabowska (S) Älvdalen
Nils-Åke Norman (M) Älvdalen

Ersättare från Orsa
Nina Wiik (C)
Margareta Hahne Larsson (KD)
Gunilla Elings Friberg (S)

Förvaltning kopplad till nämnden
Gymnasieförvaltningen, Mora Länk till annan webbplats.

Utskottet bereder bl a frågor gällande insatser för äldre och för människor med olika slags funktionshinder. Ansvaret omfattar stöd i eget boende, särskilda boendeformer, hemtjänst, ledsagarservice, dagverksamhet i olika former. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå, samt rehabilitering.

Socialt riktade insatser ingår också i omsorgsutskottets ansvarsområde. Den omfattar enskilda personer, barn och familjer, ekonomiskt bistånd, pröva serveringstillstånd, vård och behandling för olika typer av missbruk, familjerätt, familjerådgivning, vårdnadsutredningar etc.

Utskottsordförande
Kontaktuppgifter till Håkan Yngström (C)

Vice ordförande
Hans-Göran Olsson (S)

Övriga ledamöter
Madeleine Thalin (C)
Bengt Hahne (KD)
Marie Olsson (S)

Ersättare
Aino Eurenius (C)
Jan Segerstedt (C)
Gunilla Elings-Friberg (S)
Maria Tapper (S)
Vakant

Verksamhet kopplad till utskottet
Verksamhetsområde omsorg

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2010 en gemensam nämnd för social myndighetsutövning som består av tre ledamöter och Mora är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod.

Den gemensamma nämnden ska besluta inom områdena familjerätt, rådgivning, faderskap, adoptioner, utredning och beslut enligt LSS samt utredning och beslut avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Nämndsordförande
Anette Eriksson (S), Älvdalen

Ledamöter från Orsa
Håkan Yngström (C)

Ersättare
Hans-Göran Olsson (S)

Verksamhet kopplad till nämnden
Verksamhetsområde Omsorg

Byggnadsnämnden består av fem ledamöter och beslutar inom nämndens område.

Byggnadsnämnden ska bland annat:

  • verka för en god byggnadskultur och en estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö
  • ta initiativ i frågor som planläggning, byggande och fastighetsbildning
  • uppmärksamma och följa utvecklingen inom kommunen ur en plan- och byggnadssynpunkt.

Nämndsordförande
Anders Borg (C)

Vice ordförande
Pia Ström (S)

Övriga ledamöter
Bo Lindblad (C)
Lars Olov Simu (KD)
Anders Rosell (S)

Ersättare
Mikael Johansson (C)
Tomas Hanser (C)
Yngve Björklund (C)
Bo Finnström (S)
Gunilla Frelin (M)

Förvaltning kopplad till nämnden
Miljö och byggnadsförvaltningen, Mora

Mora kommun och Orsa kommun har sedan 2011 en gemensam miljönämnd som består av nio ledamöter. Värdkommunen för nämnden är Orsa och ordförandeskapet växlas mellan kommunerna varannan mandatperiod. Mora väljer fem ledamöter och Orsa väljer fyra.

Miljönämnden ska bland annat:

  • ansvara för myndighetsutövning och tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen, samt andra lagar som syftar till att skydda människors hälsa och miljön
  • ansvara för naturvård och miljö- och hälsoskyddstillsyn som enligt beslut övertagits av kommunen från Länsstyrelsen
  • svara på remisser
  • ansvara för information och bistå med expertkunskap inom verksamhetsområdet.

Nämndsordförande
Per-Erik Wiik (C)

Vice ordförande
Arne Grahn (M), Mora

Ledamöter från Orsa
Joep Meens (MP), Orsa
Anneli Eriksson (S), Orsa
Anders Johansson (V), Orsa

Ersättare från Orsa
Yngve Björklund (C)
Malin Sundin Grindal (KD)
Kenneth Lilja (S)
Elisabet Setterlund Alvarsson (M)

Förvaltning kopplad till nämnden
Miljö och byggnadsförvaltningen, Mora

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2012 en gemensam nämnd för informationssystem och it-resurser. Nämnden består av tre ledamöter och Mora är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod.

Den gemensamma nämnden ska besluta kring gemensamma informationssystem och IT-resurser, strategisk utveckling, projekt, systemförvaltning, drift och IT-säkerhet.

Nämndsordförande
Peter Egardt (S), Älvdalen

Ledamöter från Orsa
Mikael Thalin (C)

Ersättare från Orsa
Magnus Bjurman (S)

Förvaltning kopplad till nämnden
IT-avdelningen Mora

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2010 en gemensam nämnd för löneområde. Nämnden består av tre ledamöter och Älvdalen är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod.

Nämndsordförande
Mikael Thalin (C), Orsa

Ledamöter från Orsa
Mikael Thalin (C)

Ersättare från Orsa
Magnus Bjurman (S)

Förvaltning kopplad till nämnden
Löneservice, Älvdalen

Valnämnden är ansvarig för genomförande av allmänna val.
Vart fjärde år är det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Däremellan är det val till Europaparlamentet vart femte år och ibland folkomröstning.

Nämnden sammanträder bara i samband med val. Valnämnden fattar beslut om t ex vallokaler och vilka röstmottagare som skall tjänstgöra under valen.

Nämndsordförande
Sven-Erik Sjöberg (C)

Vice ordförande
Anders Rosell (S)

Övriga ledamöter
Susann Lindblad (C)
Bengt-Åke Svahn (KD)
Sten Hansson van Nes (M)

Ersättare
Nina Wiik (C)
Bo Konradsson (C)
Angesum Ghebrengus (KD)
Inger Jones Eriksson (S)
Marie Olsson (S)

Verksamhet kopplad till nämnden
Verksamhetsområde Service- och utveckling

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder alla val av ledamöter till kommunstyrelsen, nämnder och utskott samt val av kommunens representanter till företag och organisationer.

Överförmyndare 2019 - 2022
Annette Wilhelmsson (L)

Ersättare
Olof Herko (S)

Gode män enligt fastighetsbildningslagen 2018 - 2022
Rolf Ström (C), jordbruks- eller skogsförhållanden
Anders Rosell (S), jordbruks- eller skogsförhållanden
Ulf Björklund (KD), tätortsförhållanden
Karin Bohlin (S), tätortsförhållanden

Representanter i styrelsen för Stiftelsen
Rovdjurscentrum Grönklitt och Designtorg Trä
Mikael Thalin (C)
Magnus Bjurman (S)

Ersättare
Malin Sundin Grindal (KD)

Ledamot Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019 - 2022
Aino Eurenius (C)

Ersättare
Hans-Göran Olsson (S)

Ledamot i Språktolknämnden i Dalarna 2019 - 2022
Jan Segerstedt (C)

Ersättare
Bengt-Åke Svahn (KD)
Gunilla Elings-Friberg (S)

Ledamot Norra Dalarnas samordningsförbund, FINSAM, 2019 - 2022
Jan Segerstedt (C)

Ersättare
Hans-Göran Olsson (S)

Representanter i styrelsen för Oreälvens Kraft AB
Ronnie Lovén (C)
Hans-Göran Olsson (S)

Ersättare
Tomas Hanser (C)

Nämndemän
Aino Eurenius (C)
Jessica Rehn (C)
Olof Herko (S)
Gunilla Frelin (M)

Ledamot i styrelsen, Dalarnas kommunförbund
Mikael Thalin (C)

Ersättare
Magnus Bjurman (S)

Ombud till förbundsstämma, Dalarnas kommunförbund
Susann Lindblad (C)

Ersättare
Gunilla Elings-Friberg (S)

Senast uppdaterad: 21 september 2022