Utskott och nämnder

Orsa kommun har fyra utskott som under kommunstyrelsen arbetar mot verksamhetsområdena Lärande, Samhälle och Omsorg. Utskottet för strategi motsvarar det tidigare kommunstyrelsens arbetsutskott och arbetar med just strategifrågor. Dessutom har vi en byggnadsnämnd. Gemensamt med Mora kommun finns en miljönämnd. Tillsammans med Mora och Älvdalens kommuner har vi också en gymnasienämnd samt servicenämnder för IS/IT (Informationssäkerhet/Informationsteknik) och löneservice samt en nämnd för gemensam social myndighetsutövning.


Utskotten och nämndernas uppdrag är att fatta beslut inom sina specialområden. Besluten ligger till grund för uppdragen till respektive verksamhet. I vissa principiellt viktigare ärenden fattas besluten av kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige.

Utskottet har i uppgift att bereda strategiska frågor och de ärenden som inte bereds av andra utskott inför kommunstyrelsen. Motsvarar kommunstyrelsens arbetsutskott i tidigare organisation.

Utskottsordförande

Kontaktuppgifter till Mikael Thalin (C)

Övriga ledamöter

Susanne Lindblad (C) vice ordförande

Magnus Bjurman (S) 2:e vice ordförande

Håkan Yngström (C)

Olof Herko (S)

Ersättare:

Per-Erik Wiik (C)

Bengt-Åke Svahn (KD)

Joep Meens (Mp)

Örjan Gustafsson (S)

Morgan Darmell (M)

Verksamhet kopplad till utskott

Verksamhetsområde Service- och utveckling

Utskottet för samhälle ska bereda ärenden om kultur, fritid, infrastruktur, nåringslivsutveckling och andra utvecklingsfrågor.

Utskottsordförande

Kontaktuppgifter till Mikael Thalin, (C)

Övriga ledamöter

Magnus Bjurman (S), vice ordförande

Leif Dahlfors (C)

Lars Olov Simu (KD)

Joakim Larsson (M)

Ersättare:

Bo Konradsson (C)

Anders Hjärpsgård (C)

Joep Meens (MP)

Hans Nahlbom (S)

Petri Stenport (V)

Verksamhet kopplad till utskottet

Verksamhetsområde Samhälle

Utskottet behandlar frågor som rör skola och barnomsorg. Utskottet ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och enligt de föreskrifter som finns i lag och förordningar.

Utskottsordförande

Kontaktuppgifter för Susann Lindblad (C)

Övriga ledamöter:

Gunilla Elings Friberg (S) Vice ordförande

Carina Konradsson (C) ledamot

Abdirahman Nur (MP) ledamot

Patrik Borgenstrand (S) ledamot

Ersättare:

Anna Hassis Ståbis (C)

Per-Erik Jonsson (C)

Ulf Björklund (KD)

Ellenor Smids (S)

Annika Lemme (V)

Verksamhet kopplad till utskottet

Verksamhetsområde Lärande

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2010 en gemensam nämnd för samverkan inom gymnasieutbildning, gymnasiesärutbildning, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). Gymnasienämnden beslutar inomnämndens område.

Gymnasienämnden består av elva ledamöter ochMora kommun är värdkommun för nämnden.Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod.Moraväljer fem ledamöter, Orsa och Älvdalen väljer vardera tre ledamöter.

Gymnasienämnden ska bland annat:

  • utföra kommunens uppgifter inom gymnasieutbildning, gymnasiesärutbildning, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI)
  • följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, verksamhetens effektivitet och ekonomiska intressen.

Nämndsordförande

Maria Eriksson (C), Älvdalen

Övriga ledamöter

Johan Hed (C), Mora, Vice ordförande

Eva-Lena Ekblom (C), Orsa 2:e vice ordförande

Gunnel Söderberg (M), Mora

Per Göransson (S), Mora

Gunilla Elings Friberg (S), Orsa

Thomas Nielsen (C), Mora

Sofia Diefke (C), Orsa

Naima Trogen (MOP), Mora

Ersättare Orsa

Jan Lovén (C)

Margareta Hahne Larsson (KD)

Patrik Borgenstrand (S)

Förvaltning kopplad till nämnden

Gymnasieförvaltningen, Mora

Utskottet bereder bl a frågor gällande insatser för äldre och för människor med olika slags funktionshinder. Ansvaret omfattar stöd i eget boende, särskilda boendeformer, hemtjänst, ledsagarservice, dagverksamhet i olika former. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå, samt rehabilitering.


Socialt riktade insatser ingår också i omsorgsutskottets ansvarsområde. Den omfattar enskilda personer, barn och familjer, ekonomiskt bistånd, pröva serveringstillstånd, vård- och behandling för olika typer av missbruk, familjerätt, familjerådgivning, vårdnadsutredningar etc.

Utskottssordförande

Kontaktuppgifter till Håkan Yngström (C)

Övriga ledamöter:

Hans-Göran Olsson (S), Vice ordförande

Madeleine Thalin (C)

Bengt Hahne (KD)

Marie Olsson (S)

Ersättare:

Aino Eurenius (C)

Jan Segerstedt (C)

Gunilla Elings-Friberg (S)

Maria Tapper (S)

Vakant

Verksamhet kopplad till utskottet

Verksamhetsområde omsorg

Gemensam nämnd för social myndighetsutövning

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2010 en gemensam nämnd för social myndighetsutövning består av tre ledamöter och Mora är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod.

Den gemensamma nämnden ska besluta inomområdenafamiljerätt, rådgivning, faderskap, adoptioner, utredning och beslut enligt LSS samt utredning och beslut avseendebiståndenligtSocialtjänstlagen.

Nämndsordförande

 

Ledamöter från Orsa

Håkan Yngström (C)

Ersättare

Maria Tapper (S)

Verksamhet kopplad till nämnden

Verksamhetsområde Omsorg

Byggnadsnämnden består av fem ledamöter och beslutar inom nämndens område.

Byggnadsnämnden ska bland annat:

  • verka för en god byggnadskultur och en estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö
  • ta initiativ i frågor som planläggning, byggande och fastighetsbildning
  • uppmärksamma och följa utvecklingen inom kommunen ur en plan- och byggnadssynpunkt.

Nämndsordförande

Anders Borg (C)

Övriga ledamöter

Pia Ström (s), vice ordförande

Bo Lindblad (C)

Lars Olov Simu (KD)

Lennart Rosell (S)

Ersättare

Mikael Johansson (C)

Tomas Hanser (C)

Yngve Björklund (C)

Putte Ollars (S)

Gunilla Frelin (M)

Förvaltning kopplad till nämnden

Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora

Mora kommun och Orsa kommun har sedan 2011 en gemensam miljönämnd som består av nio ledamöter. Värdkommunen för nämnden är Orsa och ordförandeskapet växlas mellan kommunerna varannan mandatperiod. Mora väljer fem ledamöter och Orsa väljer fyra.

Miljönämnden ska bland annat:

  • ansvara för myndighetsutövning och tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen, samt andra lagar som syftar till att skydda människors hälsa och miljön
  • ansvara för naturvård och miljö- och hälsoskyddstillsyn som enligt beslut övertagits av kommunen från Länsstyrelsen
  • svara på remisser
  • ansvara för information och bistå med expertkunskap inom verksamhetsområdet.

Nämndsordförande

Per-Erik Wiik (C)

Övriga ledamöter

Arne Grahn (M), Mora, vice ordförande

Jooep Meens (MP), Orsa

Anneli Eriksson (S), Orsa

Anders Johansson (V), Orsa

Ersättare Orsa

Yngve Björklund (C)

Malin Sundin Grindal (KD)

Olle Vixner Hübinette (S)

Morgan Darmell (M)

Förvaltning kopplad till nämnden

Mora-Orsa Miljökontor

Gemensam servicenämnd IS/IT

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2012 en gemensam nämnd för informationssystem och it-resurser. Nämnden består av tre ledamöter och Mora är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod.

Den gemensamma nämnden ska besluta kring gemensamma informationssystem och it-resurser, strategisk utveckling, projekt, systemförvaltning, drift och IT-säkerhet.

Nämndsordförande

Peter Egardt, Älvdalen

Ledamot Orsa

Mikael Thalin (C)

Ersättare

Magnus Bjurman (S)

Förvaltning kopplad till nämnden

IS/IT-avdelningen Mora

Gemensam servicenämnd lön

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2010 en gemensam nämnd för löneområde. Nämnden består av tre ledamöter och Älvdalen är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod.

Nämndsordförande


Ledamöter från Orsa:

Mikael Thalin (C)

Ersättare

Magnus Bjurman (S), ersättare

Förvaltning kopplad till nämnden

Löneservice, Älvdalen

Valnämnden är ansvarig för genomförande av allmänna val.
Vart fjärde år är det val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Däremellan är det val till Europaparlamentet vart femte år och ibland folkomröstning.

Nämnden sammanträder bara i samband med val, cirka 3-4 gånger under ett år innan valet. Valnämnden fattar beslut om t ex vallokaler och vilka valförrättare som skall tjänstgöra i vallokalerna på valdagen.

Nämndsordförande

Sven-Erik Sjöberg (C)

Övriga ledamöter

Anders Rosell (S) vice ordförande

Susanne Lindblad (C)

Bengt-Åke Svahn (KD)

Ronnie Persson (M)

Ersättare

Jimmy Olsson (C)

Bo Konradsson (C)

Angesum Ghebrengus (KD)

Inger Jones Eriksson (S)

Marie Olsson (S)

Verksamhet kopplad till nämnden

Verksamhetsområde Service- och utveckling

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder alla val av ledamöter till kommunstyrelsen, nämnder och utskott samt val av kommunens representanter till företag och organisationer.

Överförmyndare 2019 - 2022

Annette Wilhelmsson (L)

Ersättare

Karin Herko (S)

Gode män enligt fastighetsbildningslagen 2018 - 2022

Rolf Ström (C), jordbruks- eller skogsförhållanden

Anders Rosell (S), jordbruks- eller skogsförhållanden

Ulf Björklund (KD), tätortsförhållanden

Karin Bohlin (S), tätortsförhållanden

Representanter i styrelsen för Stiftelsen
Rovdjurscentrum Grönklitt och Designtorg Trä

Mikael Thalin (C)

Magnus Bjurman (S)

Ersättare

Malin Sundin Grindal (KD)

Ledamot Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019 - 2022

Aino Eurenius (C)

Ersättare

Maria Tapper (S)

Ledamot i Språktolknämnden i Dalarna 2019 - 2022

Jan Segerstedt (C)

Ersättare

Bengt-Åke Svahn (KD)

Gunilla Elings-Friberg (S)

Ledamot Norra Dalarnas samordningsförbund, FINSAM,
2019 - 2022

Jan Segerstedt (C)

Ersättare

Maria Tapper (S)

Representanter i styrelsen för Oreälvens Kraft AB

Ronnie Lovén (C)

Hans-Göran Olsson (S)

Ersättare

Tomas Hanser (C)

Nämndemän

Aino Eurenius (C)

Jessica Rehn (C)

Olof Herko (S)

Gunilla Frelin (M)

Ledamot i styrelsen, Dalarnas kommunförbund

Mikael Thalin (C)

Ersättare

Magnus Bjurman (S)

Ombud till förbundsstämma, Dalarnas
kommunförbund

Susann Lindblad (C)

Ersättare

Gunilla Elings-Friberg (S)


Senast uppdaterad: 7 februari 2019