Förvaltningar

Orsa kommun har en förvaltning med fyra verksamhetsområden: Lärande, Omsorg, Samhälle och Service och utveckling.

Tillsammans med Mora delar vi också på Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner samarbetar även i lönefrågor, myndighetsfrågor inom det sociala området och gymnasiesamverkan.

Dessutom deltar vi i kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna tillsammans med Mora, Älvdalen, Leksand och Vansbro kommuner.

Tjänstemännens huvuduppdrag är att förbereda och genomföra politikernas beslut på bästa sätt.

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman.

Kommunens ledningsgrupp ansvarar för att kommunens verksamhet samordnas. I gruppen ingår de fyra verksamhetscheferna för verksamhetsområdena Lärande, Omsorg, Samhälle och Service och utveckling. I gruppen ingår också personalchefen, ekonomichefen samt kommunikationschefen. Arbetet leds av kommunchefen.

Kommunchef
Marie Ehlin

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Staben fungerar som service-, samordnings- och ledningsstöd för ekonomi- , personal-, kommunikations- och säkerhetsfrågor.

Kommunchef
Marie Ehlin

Staben
Anna-Karin Göthe, ekonomichef
Helene Grapenson, personalchef
Emma Jidemyr, kommunikationschef
Linda Björck-Jansson, säkerhets- och beredskapssamordnare

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Verksamhetsområde Lärande arbetar med frågor som rör förskola, fritidshem, grundskola, integrerad särskola, elevvårdsteam och musikskola.

Verksamhetsområdeschef
Christine Alexandersson

Ansvarigt utskott
Länk till utskottet för Lärande

Kommunen har det yttersta ansvaret för att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen får sina grundläggande behov av stöd och social trygghet tillgodosedda.

Verksamhetsområdet Omsorg ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionshinder, försörjningsstöd och stöd till barn, ungdomar, familjer och vuxna. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå, samt rehabilitering.

Verksamhetsområdeschef
Jesper Karlsson

Ansvarigt utskott
Länk till utskottet för Omsorg

Verksamhetsområdet Samhälle arbetar med frågor om utvecklingen av vårt samhälle som bostads- och besöksort. Inom verksamhetsområdet finns avdelningarna: Kultur och Fritid, Arbetsmarknad och Integration, Infrastruktur och Näringsliv.

Verksamhetsområdeschef
Birgitta Bogren

Kultur- och fritidschef
Barbro Fischerström

Arbetsmarknad och integration

Anders Rosell, arbetsmarknadshandläggare
Leif Pihl, arbetsmarknadshandläggare
Fredrik Bergfors Länk till annan webbplats., arbetsmarknadshandläggare
Petra Sundqvist, arbetsmarknadshandläggare

KomFix/Returbutiken
Mikael Stegervall, arbetsledare
Kenneth Borgenstrand, arbetsledare

Integration
Abdirahman Ahmed Nur, integrationssamordnare
Anne Kasenene, integrationssamordnare
Samah Saeed, integrationssamordnare

Infrastruktur och Näringsliv

Mark- och skogsfrågor

Gator och parker

Driftstekniker

Näringslivskontor
Klaus Csucs, näringslivskoordinator

Ansvarigt utskott
Länk till utskottet för Samhälle

Verksamhetsområdet Service och utveckling stöttar kommunens verksamheter med allt från administration och lokalförsörjning till utvecklingsarbete och utredningar. Under verksamhetsområde Service och utvecklings ansvarsområde ligger också att tillhandahålla näringsriktig och varierad kost till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg.

Verksamhetsområdet består av enheterna Gemensamt stöd och medborgarservice, Utredning och utveckling, Kost samt Intendent.

Verksamhetsområdeschef
Henrik Göthberg

Ansvarigt utskott
Länk till utskottet för Strategi

Mora kommun och Orsa kommun har sedan den 1 september 2021 en gemensam förvaltning för miljö- och byggnadsfrågor. Mora kommun är värdkommun och förvaltningens huvudkontor ligger på Fredsgatan 12. Orsa bemannas också med miljöinspektörer och bygglovshandläggare.

Miljö arbetar för att skydda människors hälsa, säkerställa god livsmedelshygien, bevara den biologiska mångfalden, främja hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som förorenar luft, mark eller vatten. Arbetet utförs enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och strålskyddslagen och miljökontoret ser till att företag, privatpersoner och offentliga verksamheter följer lagarna genom kontroller, inspektioner, information och vägledning.

Byggnadsdelen arbetar med fysisk planering och byggande enligt plan- och bygglagen, bostadsanpassningsbidrag, mät- och kartfrågor samt geografiskt informationssystem, GIS.

Förvaltningschef
Lena Bergman

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsen fattar beslut om översiktsplaner och detaljplaner

Norra Dalarnas Löneservice är en gemensam förvaltning för löneadministration i Mora, Orsa och Älvdalen med huvudkontor i Älvdalen.

Lönechef
Jennie Mörk

Ansvarig nämnd
Gemensam servicenämnd för Löneadministration (samverkande kommuner är Mora, Orsa och Älvdalen).

Mora gymnasium har elva nationella program varav fem högskoleförberedande och sex yrkesprogram. Gymnasiet erbjuder idrottsutbildningar inom bland annat fotboll, ishockey, längdskidor, skidorientering, mountainbikeorientering och innebandy. Idrottseleverna motsvarar mer än en tredjedel av eleverna, både riksrekryterande och lokala idrottsutbildningar.

Skolan har fem introduktionsprogram, särskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux, SFI och hjälp till distansstudier för elever som läser mot högskolor via Mora högskolecentrum.

Förvaltningschef
Lena Rowa

Ansvarig nämnd
Gemensam gymnasienämnd i Mora Länk till annan webbplats. (samverkande kommuner är Mora, Orsa och Älvdalen).

Senast uppdaterad: 15 mars 2023