Förvaltningar

Orsa kommun har en förvaltning med fyra verksamhetsområden, lärande, omsorg, samhälle och service och utveckling. I verksamheterna jobbar kommunens tjänstemän (medarbetare). Tjänstemännens huvuduppdrag är att förbereda och genomföra politikernas beslut på bästa sätt.

Förvaltningsorganisationen ansvarar för det dagliga arbetet i kommunen samt ger stöd till våra politiska utskott. Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman.

Tillsammans med Mora och Älvdalen har vi några gemensamma förvaltningar.

Kommunens ledningsgrupp

Kommunens ledningsgrupp ansvarar för att kommunens verksamhet samordnas. I gruppen ingår de fyra verksamhetscheferna för verksamhetsområdena lärande, omsorg, samhälle och service och utveckling. I gruppen ingår också personalchefen, ekonomichefen samt kommunikationschefen. Arbetet leds av kommunchefen.

Kommunchef
Marie Ehlin

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Verksamhetsområden

Lärande

Verksamhetsområde lärande arbetar med frågor som rör förskola, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, elevvårdsteam och musikskola.

Verksamhetsområdeschef
Christine Alexandersson

Ansvarigt utskott
Länk till utskottet för Lärande

Omsorg

Kommunen har det yttersta ansvaret för att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen får sina grundläggande behov av stöd och social trygghet tillgodosedda.

Verksamhetsområdet omsorg ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionshinder, försörjningsstöd och stöd till barn, ungdomar, familjer och vuxna. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå, samt rehabilitering.

Verksamhetsområdeschef
Jesper Karlsson

Ansvarigt utskott
Länk till utskottet för Omsorg

Samhälle

Verksamhetsområdet samhälle arbetar med frågor om utvecklingen av vårt samhälle som bostads- och besöksort. Inom verksamhetsområdet finns avdelningarna: kultur och fritid, arbetsmarknad och integration, infrastruktur och näringsliv.

Verksamhetsområdeschef
Birgitta Bogren

Ansvarigt utskott
Länk till utskottet för Samhälle

Service och utveckling

Verksamhetsområdet service och utveckling stöttar kommunens verksamheter med allt från administration och lokalförsörjning till utvecklingsarbete och utredningar. Under verksamhetsområde service och utvecklings ansvarsområde ligger också att tillhandahålla näringsriktig och varierad kost till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg.

Verksamhetsområdet består av enheterna gemensamt stöd och medborgarservice, utredning och utveckling, kost samt intendent.

Verksamhetsområdeschef
Henrik Göthberg

Ansvarigt utskott
Länk till utskottet för Strategi

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Mora kommun och Orsa kommun har sedan den 1 september 2021 en gemensam förvaltning för miljö- och byggnadsfrågor. Mora kommun är värdkommun och förvaltningens huvudkontor ligger på Fredsgatan 12. Orsa bemannas också med miljöinspektörer och bygglovshandläggare.

Miljö arbetar för att skydda människors hälsa, säkerställa god livsmedelshygien, bevara den biologiska mångfalden, främja hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som förorenar luft, mark eller vatten. Arbetet utförs enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och strålskyddslagen och miljökontoret ser till att företag, privatpersoner och offentliga verksamheter följer lagarna genom kontroller, inspektioner, information och vägledning.

Byggnadsdelen arbetar med fysisk planering och byggande enligt plan- och bygglagen, bostadsanpassningsbidrag, mät- och kartfrågor samt geografiskt informationssystem, GIS.

Förvaltningschef
Lena Bergman

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden

Löneservice

Norra Dalarnas löneservice är en gemensam förvaltning för löneadministration i Mora, Orsa och Älvdalen med huvudkontor i Älvdalen.

Lönechef
Jennie Mörk

Ansvarig nämnd
Gemensam servicenämnd för Löneadministration

Gymnasieförvaltningen

Mora gymnasium erbjuder sex högskoleförberedande program, nio yrkesprogram, fyra introduktionsprogram, dansprofilen, friskvårdsprofilen, lärlingsutbildningar, sju olika idrottsutbildningar, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning.

Mora gymnasium är certifierat som IB World School, teknikcollege och vård- och omsorgscollege.

Högskolecentrum i Orsa, som erbjuder en studiemiljö för de som studerar på högskola, universitet eller annan eftergymnasial utbildning, drivs av Mora gymnasium.

Förvaltningschef
Lena Rowa

Ansvarig nämnd
Gemensam gymnasienämnd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2023