Förvaltningar

Orsa kommun arbetar med fyra verksamhetsområden: Lärande, Omsorg, Samhälle och Service och utveckling.

Tillsammans med Mora delar vi också på Miljökontoret och Stadsbyggnadsförvaltningen. Av dessa är Miljökontoret placerat i Orsa.

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner samarbetar även i lönefrågor, myndighetsfrågor inom det sociala området och gymnasiesamverkan.

Dessutom deltar vi i kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna tillsammans med Mora, Älvdalen, Leksand och Vansbro kommuner.

Tjänstemännens huvuduppdrag är att förbereda och genomföra politikernas beslut på bästa sätt.

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman.

Kommunens ledningsgrupp ansvarar för att kommunens verksamhet samordnas. I gruppen ingår verksamhetscheferna, miljöchefen, personalchefen, ekonomichefen samt en kommunikationschef. Arbetet leds av kommunchefen.

Kommunchef

Ann-Therese Albertsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Staben fungerar som service-, samordnings- och ledningsstöd för ekonomi, personal och kommunikation.

Kommunchef

Ann-Therese Albertsson

Staben

Johan Hult, ekonomichef

Helene Grapenson, personalchef

Emma Jidemyr, kommunikationschef

Linda Björck-Jansson, säkerhets- och beredskapssamordnare

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområde Lärande arbetar med frågor som rör förskola, fritidshem, grundskola, integrerad särskola, elevvårdsteam och musikskola.

Verksamhetsområdeschef

Mattias Scandola

Ansvarigt utskott

Länk till utskottet för Lärande

Kommunen har det yttersta ansvaret för att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen får sina grundläggande behov av stöd och social trygghet tillgodosedda.

Verksamhetsområdet Omsorg ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionshinder, försörjningsstöd och stöd till barn, ungdomar, familjer och vuxna. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå, samt rehabilitering.

Verksamhetsområdeschef

Jesper Karlsson

Ansvarigt utskott

Länk till utskottet för Omsorg

Verksamhetsområdet Samhälle arbetar med frågor om utvecklingen av vårt samhälle som bostads- och besöksort. Inom verksamhetsområdet finns avdelningarna: Kultur och Fritid, Arbetsmarknad och Integration, Infrastruktur och Näringsliv.

Verksamhetsområdeschef

Birgitta Bogren

Kultur- och fritidschef

Barbro Fischerström

Arbetsmarknad och integration

Sebastian Fjellborg, avdelningschef

Anders Rosell, arbetsmarknadshandläggare

Leif Pihl, arbetsmarknadshandläggare


KomFix


Returbutiken


Integration

Abdirahman Ahmed Nur, integrationssamordnare

Anna Kasenene, integrationssamordnare

Viveka Ländin Tysk, arbetsmarknadshandläggare

Infrastruktur och Näringsliv

Mark- och skogsfrågor

Gator och parker


Driftstekniker


Näringslivskontor

Klaus Csucs, näringslivskoordinator

Wictoria Lundqwist, näringlivsutvecklare

Ansvarigt utskott

Länk till utskottet för Samhälle

Verksamhetsområdet Service och utveckling är till för att stödja alla kommunens verksamheter med allt från administration till utveckling och utredningar.

Verksamhetsområdeschef

Henrik Göthberg

Ansvarigt utskott

Länk till utskottet för Strategi

Mora och Orsa kommuner har sedan 1968 haft ett gemensamt miljökontor, med huvudsäte i Orsa. Utifrån visionen ”God livskvalitet för generationer” arbetar miljökontoret för att skydda människors hälsa, säkerställa god livsmedelshygien, bevara den biologiska mångfalden, främja hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som förorenar luft, mark eller vatten.

Arbetet utförs enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och strålskyddslagen och miljökontoret ser till att företag, privatpersoner och offentliga verksamheter följer lagarna genom kontroller, inspektioner, information och vägledning.

Förvaltningschef

Camilla Björck

Miljökontoret

Ansvarig nämnd

Länk till Miljönämnden
Samverkande kommuner är Mora och Orsa.

Mora kommun och Orsa kommun har sedan 2011 en gemensam stadsbyggnadsförvaltning med huvudkontor i Mora. Förvaltningen arbetar med fysisk planering och byggande enligt plan- och bygglagen, bostadsanpassningsbidrag, mät- ochkartfrågor samt geografiskt informationssystem, GIS.

Förvaltningschef

Tommy Ek

Ansvarig nämnd

Länk till Byggnadsnämnden gällande beslut omtillstånd samtrivning- och bygglovsbeslut.

Kommunstyrelsen fattar beslut om översiktsplaner och detaljplaner

Norra Dalarnas Löneservice är en gemensam förvaltning för löneadministration i Mora, Orsa och Älvdalen med huvudkontor i Älvdalen.

Förvaltningschef

Lena Ullström

Ansvarig nämnd

Gemensam servicenämnd för Löneadministration
Samverkande kommuner är Mora, Orsa och Älvdalen

Mora gymnasium har elva nationella program varav fem högskoleförberedande och sex yrkesprogram. Gymnasiet erbjuderidrottsutbildningarinom bland annat fotboll, ishockey, längdskidor, skidorientering, mountainbikeorientering och innebandy. Idrottseleverna motsvarar mer än en tredjedel av eleverna, både riksrekryterande och lokala idrottsutbildningar.

Skolan har fem introduktionsprogram, särskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux, SFI och hjälp till distansstudier för elever som läser mot högskolor via Mora högskolecentrum.

Förvaltningschef, tf
Lena Rowa

Ansvarig nämnd
Gemensam gymnasienämnd i Mora, samverkande kommuner är Mora, Orsa och Älvdalenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 18 februari 2019